verzoekschrift gewaarborgd openbaar vervoer

Geachte voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

Met dit verzoekschrift vragen wij u een wettelijk kader te scheppen om de dienstverlening bij het openbaar vervoer beter te waarborgen.

Sinds december 2011 hebben we meerdere pogingen ondernomen om via petitie (>26000 handtekeningen) de spoorvakbonden tot verantwoordelijkheidszin naar de samenleving in ’t algemeen en de treingebruikers in het bijzonder aan te moedigen, maar vonden daar tot op vandaag helaas geen gehoor. We hebben begrepen dat de politici het voortouw zullen moeten nemen indien wij als volwaardige stem betrokken willen worden in het debat. Daarom richten we dit keer een brief aan u om gehoord te worden.

We wensen geenszins het recht op staken aan te tasten. Maar om de spoorgebruikers te beschermen tegen onverantwoord staken, zouden we willen vragen dat er een regeling komt waarbij spoorvakbonden pas kunnen overgaan tot staking indien er een voldoende groot draagvlak is bij het spoorpersoneel. Wij zijn voorstander van een regeling waarbij er moet gestemd worden vooraleer er gestaakt kan worden. Uit de staking van 30/06/2014 blijkt dat een grote meerderheid van werkwillige personeelsleden gehinderd wordt door een berperkte groep stakers – en net als het recht op staken, zien wij het recht op werken graag onaangetast. Bovendien worden op die manier vakbonden aangemoedigd om hun standpunten helder te formuleren en duidelijk te communiceren.

Als tweede zouden we willen vragen dat bij staking steeds gestreefd wordt naar de meest creatieve oplossing om de treingebruiker zo min mogelijk te hinderen. In een juridische kijk op betaalstakingen bij het openbaar vervoer toont Paul Pasterman, werkzaam op de ACV-studiedienst, aan dat een operatie ‘nultarief’ als stakingsmiddel zinvol, nuttig en wettelijk haalbaar is. Bron: http://www.acw.be/publicaties/de-gids/archief-de-gids-thematisch/arbeid/299-betaalstakingen-in-het-openbaar-vervoer. We zouden aan u willen vragen om de onduidelijkheden die hierover nog bestaan weg te werken en op die manier alle twijfel bij de vakbonden weg te nemen. Wanneer acties in het openbaar vervoer op deze manier gevoerd worden, is de nood aan een zogenaamde minimumdienstverlening – waartegen vooral veiligheidsbezwaren opgeworpen worden – overbodig. De normale dienstverlening blijft dan voor de gebruiker immers bestaan, terwijl er toch druk uitgeoefend wordt op de werkgever.

Mogen wij u vragen om dit bij de Kamer ter tafel te leggen? Om het draagvlak van dit verzoekschrift te illustreren, hebben we via een online petitie onderstaande ondertekenaars verzameld.

Met de meeste hoogachting,