Veilige schoolomgeving

De voorontwerpplannen vindt u via volgende link:

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-gentbrugge/jules-de-saint-genoisstraat-en-omgeving-ontwerpfase

 

Naar aanleiding van het voorontwerp voor de heraanleg van de Peter Benoitlaan, Gontrodestraat, Jules de Saint-Genoisstraat en Alfons Biebuycklaan te Gentbrugge, stellen wij, bewoners en school, ons vragen omtrent de verkeersveiligheid meer bepaald in de Alfons Biebuycklaan. In deze straat is immers een basisschool gevestigd met ruim 350 leerlingen. Het voorgestelde ontwerp maakt de nieuwe verkeerssituatie nog onveiliger dan hiertoe reeds het geval was. 

Concreet stellen wij een aantal aanpassingen voor, die de verkeersveiligheid ten goede zullen komen:

- Maak van de Alfons Biebuycklaan een 'schoolerf' net zoals dit in de Jules de Saint-Genoisstraat het geval is. Zo kan je de snelheid in deze straat ook naar 20km/u terugbrengen, zodat mogelijke ongevallen met lichamelijk contact met auto's, minder impact hebben voor de zwakke weggebruiker. Dit betekent eveneens dat elk schoolgaand kind (Sportschool of Sint-Gregoriuscollege) een gelijke 'verkeersveilige behandeling krijgt. Concreet vragen we daarom de nu kaarsrechte weg (die uitnodigt om snel te rijden), te voorzien van asverschuivingen.

- Langs beide straatkanten parkeren, dient eveneens herbekeken te worden. In een schoolomgeving waar dagelijks bijna 600 kinderen komen (beide scholen samen), dient vooral de veiligheid van de zwakke, jonge weggebruiker in de focus te staan.
Alfons Biebuycklaan is een van de weinige straten waar de bewoners beschikken over een oprit en/of garage. De kinderen moeten hier dus niet alleen de weg in het oog houden wanneer ze daar als voetganger stappen of als fietser voorbijkomen, maar ook de auto's die de oprit op- of afrijden. Daar dan nog langs beide zijen parkeren, maakt de verkeerssituatie voor jonge schoolgaande kinderen nog overzichtelijker en moeilijker in te schatten.
Voor schoolgaande kinderen die deze straat moeten oversteken ter hoogte van de school of aan de beide straathoeken (Peter Benoitlaan en Jules de Saint-Genoisstraat) zal de nieuwe getekende verkeerssituatie nog minder overzicht bieden om de straat over te steken. De school ligt immers aan de linkerkant van deze straat met eenrichtingsverkeer, zodat zij altijd deze straat moeten oversteken.

- De voetpaden in de Alfons Biebuycklaan en Jules de Saint-Genoisstraat moeten breed genoeg zijn om ouders die met een kinderwagen naar school komen, vlot de school te laten bereiken. Indien langs beide zijden parkeerplaats wordt voorzien en er eveneens ruimte wordt gemaakt voor de fietser, lijkt het niet mogelijk om de voetpaden breed genoeg aan te leggen. Ook dit wordt best nog eens bekeken.

- Alle omringende straten beschikken over een fietspad, al dan niet in beide richtingen, of over fietssuggestiestroken. Alleen in de Alfons Biebuycklaan, waar dagelijks minstens 50 kinderen, een tiental leerkrachten en een aantal buurtbewoners met de fiets naar school komen of naar het werk gaan, is geen fietspad en/of fietssuggestiestrook voorzien. Ook dit maakt dat de nieuwe situatie zeker dient herbekeken te worden.

- Het feit dat het plan voorziet dat de lijnbus terug door de straat komt, zal terug voor de vroegere gekende problemen zorgen. Destijds waren er dagelijks problemen om de bus de straat in of uit te laten rijden. Regelmatig diende de lijnbus te wachten tot dat de geparkeerde auto's dichtbij de hoek van de straat wegreden of zich verplaatsten. Of is het de bedoeling dat er kleinere lijnbussen of belbussen op dit traject worden ingezet?

- We hopen dat er tevens een inspanning geleverd zal worden om met NMBS verder te onderhandelen om daar, naast een grote groen- en later woonzone, ook een hoognodige buurtparking aan te leggen. Dit biedt zowel buurtbewoners als werknemers die in deze wijk komen werken (beide lagere scholen tellen samen een 60-tal leerkrachten) hun auto kwijt geraken. Niet alle werknemers beschikken over degelijk openbaar vervoer of komen vanuit omliggende gemeenten. Leerkrachten die kunnen, komen reeds met de fiets maar voor sommigen is dit geen optie vanwege de afstand die overbrugd moet worden.

Bovenstaande items hebben we jullie ook verwoord op de infovergadering en jullie hebben toen aangegeven dat de voorontwerpplannen hier zeker rekening zullen mee houden. Dit was ook het doel van de informatieavond.   We zien bij deze dan ook uit naar de mogelijke aanpassingen.

Tevens beloofde u, heer schepen, de mogelijkheid te bekijken om op het stuk beton in park De Porre, achteraan palend aan de schoolmuur van Sint-Gregoriuscollege, een fietsstelplaats te voorzien, zodat we verder mee de leerlingen en collega’s en grootouders die het park bezoeken, kunnen stimuleren om met de fiets te komen zodat de verkeersstroom nog eens vermindert. Het gebrek aan ruimte om op schoolterrein deze stelplaats te voorzien, is het probleem. Kunt u dit ook verder bekijken a.u.b. en ons hier ook verder over informeren?

Tot slot de bedenking dat alle autoverkeer dat richting Gent wil rijden vanuit het laatste deel van de Jules de Saint-Genoisstraat, Gontrodestraat, Peter Benoitlaan en ABL zelf, de verkeersomgeving en de oversteekplaats van basisschool Sint-Gregorius voorbij moet …   Dit zal ook zorgen voor een (sluik) verkeersstroom door de Tuinwijk en ervoor zorgen dat er nog een grotere verkeersstroom door onze “schoolstraat” zal komen indien de huidige voorontwerpplannen zo worden uitgewerkt…  

Daarom denken we dat het behouden van de huidige rijrichting in Saint-Genoisstraat vanaf Moskoubrug richting Brusselse steenweg, beter blijft. Dat verkeer kan zo ook door het schoolerf rijden aan de snelheid van 20 km per uur en zorgt dit voorstel dat de verkeersstromen langs beide scholen verdeeld blijft, terwijl de buurthandelaars (slager, bakker, kapper, bloemenwinkel, juwelier, …) zo ook verder nog beter bereikbaar blijven. Het is wenselijk dat zwaar vervoer (meer dan 3,5 ton) geweerd wordt uit de beide schoolstraten. Indien de rijrichting blijft zoals nu is, vermijdt het zwaar vervoer beide schoolbuurten en kan het via Moskoubrug, Jozef Vervaenestraat en Oefenpleinstraat, de Brusselsesteenweg bereiken.  

 

Vriendelijke groeten en uitkijkend naar aanpassingen, danken we jullie alvast namens de schoolgaande kinderen, hun ouders en heel wat buurtbewoners! 

 


school & bewoners Alfons Biebuycklaan    Neem contact op met de schrijver van de petitie