Teken de petitie voor een onpartijdige verslaggeving over Turkije

Korte beschrijving: 
De laatste tijd hebben vele nieuwsuitzendingen en krantenartikelen over Turkije aangetoond, dat er een onvolledig beeld wordt geschetst over de precaire situatie aldaar. Nederlandse Publieke Omroep heeft als taak om objectieve, integere en onafhankelijke informatie te verspreiden. Publieke omroepen dienen zich daarom veel meer in te spannen om nieuws over Turkije, onpartijdig en zo evenwichtig mogelijk te brengen.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie

Constateren:
Dat wanneer de objectiviteit uit het oog verloren wordt, het vertrouwen in de mainstream-media verloren gaat. De pluriformiteit komt hiermee in het gedrang. Dit zal er verder toe leiden dat de groep mensen die hun informatie-opname alleen via niet-Nederlandse media verkrijgen, nog groter wordt. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling en deze zorgen dienen dan ook serieus genomen te worden.

Ook de berichtgeving omtrent Turkije (e.g. situatie in het zuid oosten en de vluchtelingenproblematiek) in de Nederlandse media is doorgaans eenzijdig en onvolledig. Met name de publieke omroepen dragen geen inclusieve verslaglegging uit. De onvolledige berichtgevingen dragen er mede aan bij, dat spanningen in Turkije naar de Nederlandse samenleving worden geïmporteerd. Als belastingbetalende burgers van Nederland, die meebetalen aan de financiering van het Publieke bestel, achten wij dit onwenselijk en onacceptabel.

Oproep:

• Wij roepen de Nederlandse Publieke Omroep met klem haar verantwoordelijkheid te nemen en de evenwicht in de verslaglegging in acht te houden.
• Slaagt de Nederlandse Publieke Omroep er niet in om de klachten van de burgers serieus te nemen, dan zullen wij ons genoodzaakt voelen juridische stappen te nemen en deze situatie aan De Raad voor de Journalistiek voor te leggen.
• Een substantieel deel van de Nederlandse burgers maken zich veel zorgen over de ontwikkelingen bij de Nederlandse Publieke Omroep. Zowel Hasan en Zehra als Henk en Ingrid hebben recht op een zo volledig en zo neutraal mogelijke kijk op het nieuws.