Gemeente Blaricum, wij hebben recht op rust en schone lucht!

Kijk hier het nieuwsitem over de petitie op NH Nieuws.

Help je mee deze petitie te verspreiden door heel Blaricum? Deel hem op Facebook of via Whatsapp met buren, vrienden en familie.

Hieronder de tekst van de petitie. Heb je ondertekend? Vergeet niet je handtekening te bevestigen via de link die naar het opgegeven e-mailadres is gestuurd!

-----

Wij, inwoners van Blaricum,

roepen onze gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders op om ons te beschermen tegen de fijnstofuitstoot en geluidsoverlast die Rijksweg A27 veroorzaakt, en geld vrij te maken voor maatregelen en metingen. Omdat wij onze kinderen een toekomst gunnen in een schone omgeving en omdat wij recht hebben op schone lucht en een ongestoorde nachtrust. Het fijnstof dat wij doorlopend inademen, en het snelweglawaai waaraan wij dag en nacht blootstaan, zijn een gevaar voor onze gezondheid en slecht voor onze rust en welzijn. Zij worden in belangrijke mate veroorzaakt door de 130 km/u-zone ten noorden van knooppunt Eemnes en het ontbreken van een adequaat geluidsscherm aan de Blaricummerzijde van de A27.

Daarom willen wij dat onze gemeente zich inzet voor:

1. een nieuwe procedure van de Gemeente tegen Rijkswaterstaat, voor verlaging van de maximumsnelheid op de A27 ter hoogte van Blaricum

2. een adequaat geluidsscherm aan de Blaricumse zijde van de A27.

3. een extra laag stil asfalt op het A27-tracé Stichtsebrug - afrit Eemnes/Laren

4. een meerjarig burgeronderzoek, om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast in onze gemeente te meten

De gemeente kent onze zorgen, maar komt niet in actie. Een onderzoek naar het effect van geluidsmaatregelen loopt, maar liever wacht de gemeente de toekomstige verbreding van de A27 af, omdat zij hoopt dat die verbreding Rijkswaterstaat zullen dwingen om maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling te nemen. Die hoop is ijdel: Rijkswaterstaat heeft zichzelf normen opgelegd, overschrijdt deze op basis van haar eigen rekenmodellen nu al structureel, maar is niet wettelijk verplicht daar iets aan te doen. En de verkeerdruk? Die neemt alleen maar toe. Meer dan 3000 auto's passeren momenteel per uur op de A27. En die mogen ter hoogte van Blaricum nota bene méér lawaai, fijnstof, stikstof en CO2 produceren dan ter hoogte van Hilversum, en zelfs veel meer dan ter hoogte van Utrecht. 

De gemeente legt zich daar tot op heden bij neer, terwijl het niet is uit te leggen waarom het verkeer op de A27 sinds 2016 mag versnellen naar 130 km/u, juist daar waar de A27 rakelings langs onze dorp scheert! Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat de stikstofuitstoot met maar liefst 40% (!) toeneemt wanneer auto's 130 in plaats van 100 rijden. Een groot deel van deze zinloze, vermijdbare uitstoot slaat neer op Blaricum en zit in de lucht die wij inademen.

Ook is het niet uit te leggen waarom de gemeente zich wél inspant voor een geluidsscherm bij de Blaricummermeent, maar niet voor adequate geluidswering ter hoogte van het Blaricum Dorp en Bijvanck. Terwijl de geluidsoverlast daar niet alleen de gemeentenorm van 48 decibel stelselmatig overschrijdt, maar ook de wettelijke norm van 50 decibel. Wat betreft de afstand van de snelweg tot de bebouwing is er al helemaal geen reden om niet in actie te komen: de huizen in de Bouwvenen en de Bijvanck liggen gemiddeld zelfs dichter bij de snelweg dan de huizen in de Blaricummermeent. 156 meter tegen 206 meter om precies te zijn.

Wáárom meet de gemeente met twee maten? Waarom de bewoners van de Blaricummermeent wel beschermen maar de bewoners van de Bijvanck en het Oude dorp niet?

En wáárom heeft zij de strijd opgegeven tegen de invoering van de 130-kilometerzone op de A27 en accepteert zij de berekeningen van Rijkswaterstaat, zonder zelf metingen te doen naar stikstof, fijnstof en geluid?

Het antwoord: bouwjaar. De bebouwing van de Bijvanck en het Oude Dorp dateert van voor de huidige uitstoot- en geluidsnormen (2012). Rijkswaterstaat hoeft daarom niet haar verantwoordelijkheid te nemen door haar eigen normen na te leven en kan deze jaar op jaar overschrijden zonder enige wettelijke consequentie. En dat terwijl de verkeersdruk op de A27 de afgelopen 10 jaar alleen maar is toegenomen. Er zit dus niet alleen een gat in het geluidsscherm, precies dáár waar wij wonen, maar ook in de milieuwet.

De gemeente heeft, kortom, alle reden om zich zorgen te maken. Zich zorgen te maken over het welzijn van haar inwoners, en geen genoegen te nemen met het standpunt van Rijkswaterstaat. Zij heeft alle reden om geld vrij te maken. Geld voor passende maatregelen tegen luchtverontreiniging en geluidsoverlast en geld voor duurzaam meetkundig burgeronderzoek, dat aantoont aan welke overlast en verontreiniging wij blootstaan.  

Wat betreft geluidsmaatregelen zou de gemeente een voorbeeld moeten nemen aan de gemeente Eemnes. Ter hoogte van nieuwbouwwijk Zuidpolder heeft zij niet alleen een geluidsscherm aangelegd, de gemeente Eemnes heeft ook nog eens geld vrijgemaakt voor de bekostiging van een extra laag 'stil' asfalt (ZOAB). Een goed begin, dat navolging verdient. 

Wat betreft burgeronderzoek naar luchtkwaliteit kan de gemeente putten uit tal van voorbeelden van gemeenten die haar voor gingen. Het recent gestarte onderzoek in de gemeente Amersfoort is hiervan een goed voorbeeld.

 

Daarom roepen wij de gemeente op tot:

- een nieuwe procedure van de Gemeente tegen Rijkswaterstaat om de snelheidsverhoging naar 130 terug te draaien, met als inzet invoering van een 100 km/u zone van knooppunt Eemnes tot aan de Stichtsebrug en vice versa.

- het aanbrengen van een adequaat geluidsscherm aan de Blaricumse zijde van de A27, vanaf de oprit Blaricum/Huizen tot aan de afrit Eemnes/Laren.

- het aanbrengen van een extra laag stil asfalt op het A27-tracé Stichtsebrug - afrit Eemnes/Laren vice versa, naar voorbeeld van de gemeente Eemnes.

- het initieren van een meerjarig burgeronderzoek, om de berekeningen waarop Rijkswaterstaat zijn beleid baseert te staven en de luchtkwaliteit en geluidsoverlast in onze gemeente op de lange termijn op de agenda te houden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Arjan Buijks om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...