TOESLAGENMISDAAD - Justify the time is NOW

FF1AAEC4-5EC4-4F06-94A0-01B16F2D74F0.jpeg

 

Wij zijn een initiatief van ouders geraakt door de Toeslagenmisdaad.

Ondanks dat ons al sinds 2020 wordt voorgehouden dat wij ruimhartig gecompenseerd zullen worden blijkt de praktijk anders.

De gemeentes zijn niet goed op de hoogte van de verschillende regelingen die er zijn. De eerder uitgekeerde 30k wordt onterecht meegerekend als vermogen, hulpverleners zijn nog steeds ‘vooringenomen’ en we hebben in veel gevallen nog steeds last van het vinkje ‘fraudeur’.

En als klap op de vuurpijl moeten we onze eigen dossiers en bewijsvoering in orde maken. Opnieuw confrontatie met het trauma wat we opgelopen hebben en tijd die we niet aan ons (in veel gevallen beschadigde) gezin kunnen besteden.

De hekkensluiter nu is dat we al te horen gekregen hadden dat we tot 2026 konden wachten op herstel, nu wordt zelfs aangegeven dat het wel tot 2030 kan gaan duren!

Gezamenlijk hebben we een eis geformuleerd.

1. We zijn niet verantwoordelijk voor ons eigen herstel. We moeten betrokken worden bij het bedenken van de juiste oplossing en de overheid dient dit uit te voeren.
2. Gemeentes en hulpverlening moeten tot het uiterste gaan om ons te helpen.
3. Ruimhartige financiële compensatie nog uitgekeerd in 2023.

ONZE EIS 2023: HERSTEL EN NIEUW BEGIN

Per kalenderjaar het (mini) immateriële leed wat wij hebben ondervonden.

Ouders (moeder/ (ex)partner

€ 70 euro per per dag
€ 2129,17 euro per maand
Totaal € 25.550 euro = per ouder per jaar  

Kind regeling

€ 30 euro per kind per dag
€ 912,50 euro per kind per maand
Totaal € 10.950 euro = per kind per jaar.

• Gerekend vanaf de dag dat het leed begon bij het getroffen gezin, tot op de dag van vandaag dat het leed zich nog voordoet.

• Wij een streefdatum hebben dat er voor 31-07-2023 over is gegaan tot betaling van alle getroffen personen binnen het gezin.

 

Nu de belastingdienst verschillende wetsregels heeft overtreden en mensen levens jaren lang kapot heeft gemaakt, werd ons dit meegedeeld, met een officiële verklaring en excuusbrief vanuit de regering die verantwoordelijk is voor het handelen van de belastingdienst. Jawel en overal werd het in de kranten en media meegedeeld. Dat we in ieder geval financieel hersteld zouden worden.
Daar de belastingdienst besloot 30.000 aan de gedupeerde te storten als zijnde compensatie... 30K klinkt veel.. maar voor de grote groep gedupeerde was het niets vergeleken met wat ze reeds onterecht hadden betaald laat staan kwijt waren geraakt. Kortom de compensatie vielen hierbij in het niets, wetende wat je kwijt was aan de materiële schade en immateriële schade.
Waar wij de regering en de Belastingdienst toch maar de voordeel van de twijfel gaven, kwamen we er snel achter dat dat dit een totaal andere wending zou krijgen. Namelijk wat er in de media gezegd en gedeeld werd kwam niet overeen met de werkelijkheid. Hier werd er geschetst dat we hulp en ondersteuning kregen op alle leefgebieden vanuit instanties. Aanvullend op de 30K. Dit creëerde dat de niet gedupeerden het idee kregen dat we ondanks alle geboden hulp, we alleen maar geld belust waren en overal van willen profiteren. Niet wetende dat het onze eigen gelden waren die we terug wilde, en recht op een nieuwe start. Totaal niet beseffend dat onze leed en dat van onze gezinsleden niet verzacht zouden worden. Integendeel werden weer verder kapot gemaakt. Omdat er maar niets gebeurde kwamen er protesten na protesten maar helaas die mochten niet baten. Zelfs de beloftes en gesprekken met de Kamerleden, minister-president en de Koning mochten tot groot verdriet van vele niet baten.
Dit hakte er enorm in, medegedupeerde slachtoffers werden letterlijk doodzieker van de gang van zaken. Zelfmoorden, stressvolle situaties waarbij kinderen weggehaald werden bij hun ouder(s) omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar konden knopen of hulp gingen zoeken bij gemeentelijke instellingen. Het eenouder gezin met hun kinderen, complete gezinnen die jaren al op hun tandvlees hebben moeten overleven eindelijk weer eens hoop kregen en deze met een mokerslag wederom kapot werden gemaakt. Wat de meesten niet weten dat het hier ging om allemaal, studerende en hard werkende mensen die allen op verschillende manieren kapot zijn gemaakt, sommige wel op 5 verschillende manieren.
Het gekke van dit alles is dat de veroorzaker “DE BELASTINGSDIENST ” zelf de spelregels maken, bedenken en zeggen hoe deze te hanteert in ons herstel. En dit in samen werking met onder anderen UWV, GEMEENTELIJK APPARAAT EN JUSTITIE!!?? 

 

 

Somos uma iniciativa dos pais afetados pelo Crime Suplementar. Apesar de nos dizerem desde 2020 que seremos generosamente compensados, a prática acaba por ser diferente. Os municípios não estão bem informados sobre os vários esquemas existentes. Os 30k pagos anteriormente são contabilizados erroneamente como ativos, os prestadores de cuidados ainda são 'tendenciosos' e, em muitos casos, ainda sofremos com a marca de verificação do 'fraudador'. E ainda por cima, temos que colocar nossos próprios arquivos e evidências em ordem. Mais uma vez o confronto com o trauma que sofremos e o tempo que não podemos gastar com nossa família (em muitos casos prejudicada). O porteiro agora é que já nos tinham dito que podíamos esperar até 2026 pela recuperação, agora até se indica que pode demorar até 2030! Juntos, formulamos um requisito. 1. Não somos responsáveis ​​por nossa própria recuperação. Devemos estar envolvidos na busca da solução certa e o governo deve implementá-la. 2. Os municípios e agências de ajuda devem fazer de tudo para nos ajudar. 3. Generosa compensação financeira ainda paga em 2023. NOSSA DEMANDA PARA 2023: RECUPERAÇÃO E NOVO COMEÇO Por ano civil o (mini) sofrimento imaterial que vivemos. Pais (mãe/(ex) companheiro • € 70 euros por dia • € 2.129,17 euros por mês • Total € 25.550 euros = por progenitor por ano Arranjo infantil • € 30 euros por criança por dia • € 912,50 por criança por mês • Total € 10.950 = por criança por ano. • Contado desde o dia em que o sofrimento começou para a família afetada até o dia atual em que o sofrimento ainda ocorre. • Temos uma data prevista para pagamento de todas as pessoas afetadas dentro da família antes de 31-07-2023.

Somos una iniciativa de padres afectados por el Delito Complementario. A pesar de que nos han dicho desde 2020 que seremos generosamente compensados, la práctica resulta ser diferente. Los municipios no conocen bien los diversos esquemas que existen. Los 30 000 pagados anteriormente se cuentan erróneamente como activos, los proveedores de atención siguen siendo 'parciales' y, en muchos casos, todavía sufrimos la marca de verificación de 'estafador'. Y para colmo, tenemos que poner en orden nuestros propios archivos y pruebas. Nuevamente confrontación con el trauma que hemos sufrido y el tiempo que no podemos dedicar a nuestra (en muchos casos dañada) familia. El guardián ahora es que ya nos habían dicho que podíamos esperar hasta el 2026 para la recuperación, ¡ahora incluso se indica que puede tardar hasta el 2030! Juntos formulamos un requisito. 1. No somos responsables de nuestra propia recuperación. Debemos involucrarnos en encontrar la solución correcta y el gobierno debe implementarla. 2. Los municipios y las agencias de ayuda deben hacer todo lo posible para ayudarnos. 3. Compensación financiera generosa todavía pagada en 2023. NUESTRA DEMANDA PARA 2023: RECUPERACIÓN Y NUEVO COMIENZO Por año calendario el (mini) sufrimiento inmaterial que hemos vivido. Padres (madre/ (ex) pareja • 70 € euros por día • € 2129,17 euros al mes • Total € 25.550 euros = por progenitor al año Arreglo infantil • 30 € euros por niño y día • 912,50 € por niño al mes • Total 10.950 € = por niño y año. • Contados desde el día en que comenzó el sufrimiento de la familia afectada hasta el día de hoy en que el sufrimiento continúa. • Tenemos como fecha límite de pago a todos los afectados de la familia antes del 31-07-2023.

 

We are an initiative of parents affected by the Supplementary Crime. Despite the fact that we have been told since 2020 that we will be generously compensated, the practice turns out to be different. The municipalities are not well aware of the various schemes that exist. The previously paid 30k is wrongly counted as assets, care providers are still 'biased' and in many cases we still suffer from the 'fraudster' check mark. And to top it off, we have to get our own files and evidence in order. Again confrontation with the trauma we have suffered and time that we cannot spend on our (in many cases damaged) family. The gatekeeper now is that we had already been told that we could wait until 2026 for recovery, now it is even indicated that it may take until 2030! Together we formulated a requirement. 1. We are not responsible for our own recovery. We must be involved in coming up with the right solution and the government must implement it. 2. Municipalities and aid agencies must go to great lengths to help us. 3. Generous financial compensation still paid in 2023. OUR DEMAND FOR 2023: RECOVERY AND NEW BEGINNING Per calendar year the (mini) immaterial suffering we have experienced. Parents (mother/ (ex) partner • € 70 euros per day • € 2129.17 euros per month • Total € 25,550 euros = per parent per year Child arrangement • € 30 euros per child per day • €912.50 per child per month • Total € 10,950 = per child per year. • Counted from the day the suffering started for the affected family to the present day when the suffering still occurs. • We have a target date for payment of all affected persons within the family before 31-07-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Mandy Richter / Justify alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...