Ontslag wethouder Marieke van Doorninck

Wethouder Marieke van Doorninck (MvD) heeft de afgelopen jaren vele fouten gemaakt:

1 Manipulatie van het draagvlak onderzoek m.b.t. de nieuwbouw van de Meervaart

2 Manipulatie van het draagvlak onderzoek m.b.t. plaatsing van windturbines in zoekgebieden

3 Accorderen van de grootste biomassa centrale van Nederland die meer CO2 en fijnstof uitstoot dan kolencentrales

4 Het verhogen van de huur van volkstuinen tot wel 800%

5 Vernietiging van de laatste biologische polder en boerderij in de omgeving van Amsterdam door het aanleggen van een bedrijven terrein door een project ontwikkelaar

6 Het door drukken van een contract met monopolist vattenval voor het aanleggen van stadsverwarming in Amsterdam noord. Daar waar er veel betere oplossingen zijn. 

7 Het manipuleren van de besluitvorming rondom de Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham

8 Er is een groot woning tekort in Nederland en de huizenprijzen stijgen de pan uit. Maar wethouden Marieke van Doorninck legt 8 woningbouw projecten stil

9 Erfpacht

10 Negeren van burgers

11 Marieke is niet de enige in de stopera die fouten maakt. Ook Femke Halsema maakt er een potje van

Als gevolg van deze opstapeling van fouten en het negeren van de bevolking vragen wij de Gemeente Amsterdam om deze wethouder te vervangen door iemand die wel capabel is.

WhatsApp_Image_2021-03-19_at_15.20_.49_.jpeg

 

1 Meervaart

Om ’zogenaamd’ draagvlak te creëren voor de bouw van een nieuw Meervaart-theater in de Sloterplas werd door het Amsterdamse stadsbestuur eind september 2020 een nep-participatiebijeenkomst georganiseerd. Dat blijkt uit een wob-verzoek dat een groep buurtbewoners heeft ingediend bij het College van B en W in de hoofdstad.

Uit de documenten blijkt dat het stadsbestuur uiterst selectief te werk is gegaan wie de participatiebijeenkomsten wel mocht bijwonen en wie niet. Wie de opgevraagde stukken bestudeert, kan niet anders concluderen dan dat D66-bestuurder Ronald Mauer van stadsdeel Nieuw-West er hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat de zaal vol kwam te zitten met voorstanders van het nieuwe theater in de Sloterplas, terwijl de hoofdstad wist dat de buurt tegen bouwen in de plas is.

’Ik ken ze vrijwel allemaal’

Een mail van Mauer spreekt boekdelen. Hij schrijft aan wethouders Van Doorninck en Meliani (beiden GroenLinks) dat gespreksleider en programma akkoord zijn bevonden. „Genodigden zijn allemaal relevante personen. Ik ken ze vrijwel allemaal. Begrijpelijk dat ze worden uitgenodigd. Ik vrees wel een tweestrijd tussen de uitgenodigde ’gewone bewoners’ (die tegen zijn) en de ’professionals’ (die allemaal voor zijn). Bij de laatste groep zijn ook nog mensen die ’van buiten’ komen.

We moeten zorgen dat meer ’gewone mensen’ worden uitgenodigd die hebben laten weten dit een mooi plan te vinden.”

"We moeten zorgen dat meer ’gewone mensen’ worden uitgenodigd die hebben laten weten dit een mooi plan te vinden" Uit de documenten blijkt dat de genodigden tijdens de bijeenkomst strategisch in de zaal werden geplaatst. De voorzitter kreeg strikte opdrachten dat er geen inhoudelijke discussie mocht plaatsvinden. De mix van uitgenodigde mensen was zodanig dat de verhouding positief was ten aanzien van de plannen om in de Sloterplas te gaan bouwen. Wie uiteindelijk een uitnodiging voor de geheime participatiebijeenkomst ontving, werd op het hart gedrukt deze vertrouwelijk te behandelen.

Positief

De zogenaamde participatiebijeenkomst werd door Van Doorninck gebruikt voor een positief bericht op Twitter. De buurt reageerde verbijsterd. Alle mensen die in de maanden ervoor kritisch waren over de bouw van een nieuw theater, waren gepasseerd voor deze bijeenkomst. De wethouder organiseerde de bijeenkomst nadat in de maanden ervoor veel kritiek werd geleverd op het democratische gehalte van de besluitvorming over het nieuw te bouwen theater.

Manipuleert

De voltallige oppositie in de gemeenteraad heeft in verband met deze zaak een spoeddebat aangevraagd voor volgende week. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren heeft het over „manipulatie”. „Was dit een plan van alleen de wethouders Van Doorninck, Meliani en stadsdeelbestuurder Mauer, of wist het gehele College van B en W van deze manipulatie?”, vraagt Van Lammeren zich af.

"Het is heel kwalijk gedrag"

Het was volgens hem een ’flauwekulparticipatie’. „Van Doorninck en Meliani vertellen daarna bij de gemeenteraad dat er een positieve houding is ten aanzien van een nieuwe Meervaart. En dat er draagvlak is. Het is heel kwalijk gedrag. De twee wethouders kunnen volgende week absoluut niet wegkomen met dat ze niets wisten van deze georkestreerde participatie, want betrokken kritische buurtbewoners zijn bij deze bijeenkomst bewust buiten de deur gehouden. Dat noem ik geen draagvlak creëren. Dat is draagvlak veinzen en uitholling van de democratie.” Eind oktober 2020 werd het 100 miljoen euro kostende nieuwe theater verkocht als een cadeautje aan de stad voor het jubileumjaar in 2025. „Dat is een heel lelijk cadeautje om uit te pakken”, zegt Van Lammeren. Begin vorig jaar moest er ineens een nieuwe Meervaart komen, herinnert Hélène de Bruine van de ChristenUnie zich. Aan bewoners werden twee locaties voorgelegd, waaronder nieuwbouw op de huidige locatie van het theater. De derde optie, een gebouw in de Sloterplas, werd tijdens die bijeenkomsten geheim gehouden, terwijl Van Doorninck en Meliani die al tot favoriet hadden gebombardeerd.

„De hele participatie is een farce en een vooropgezet stuk geweest”, zegt De Bruijne. Negatief advies achtergehouden De discussie over de bewonersparticipatie over de bouw van een nieuw theater in de Sloterplas kwam eind juni 2020 in een stroomversnelling toen CU-duoraadslid Hélène de Bruijne vragen stelde over twee negatieve adviezen over de bouw van de nieuwe Meervaart, dat 88 meter diep in de Sloterplas wordt aangelegd en 25 meter hoog zal worden.

In de informatie die de raadsleden kregen, werden de adviezen weliswaar kort genoemd, maar er werden totaal andere conclusies in plaats van de hoofdconclusie gedeeld door het College van B en W. De Bruine verwacht dat er nog heel veel informatie over het hele proces niet gedeeld is met de raad. „Er moet veel meer openheid komen”, vindt ze.

2 DRAAGVLAKONDERZOEK WINDMOLENS AMSTERDAM

IMG-20210326-WA0000.jpgDeze analyse betreft het “Draagvlakonderzoek nieuwe windmolens in Amsterdam”1 (oktober 2020) uitgevoerd door Onderzoek Informatie, Statistiek, een research afdeling van de Gemeente Amsterdam, in opdracht van Ruimte en Duurzaamheid, Programma Klimaatneutraal. Onze analyse laat zien dat er problemen zijn met dit onderzoek. Niet alleen de aanpak is aanvechtbaar, ook de weergave van dit onderzoek is gekleurd. Daardoor kunnen bij de gemeentelijke beslissingen over uitvoering van de RES onjuiste conclusies worden getrokken over het draagvlak voor plaatsing van windturbines in de zoekgebieden. Dat draagvlak is er bij de steekproef van heel Amsterdam, maar veel bewoners plaatsen hier wel belangrijke voorwaarden bij: voldoende afstand, geen overlast, geen aantasting van natuur en landschap. Er is zeker geen draagvlak voor plaatsing dichtbij woningen, en zeker niet voldoende grond om de provinciale norm van 600 meter los te laten. . 1.     

SUMMIERE EN MISLEIDENDE VRAGENLIJST

Misleidend over afstand. De toelichting op de vragenlijst die naar respondenten werd gestuurd is zeer summier. Er wordt vermeld dat de windturbines “ongeveer 150 meter hoog” zullen worden en dat aan alle wettelijke normen ("o.a. ten aanzien van geluid en slagschaduw") wordt voldaan. Het probleem is dat er bij deze wettelijke normen geen minimum afstand is die geluidsoverlast en slagschaduw voor bewoners kan voorkomen. Er is wel een wettelijke maximum geluidsnorm van 47dB voor de dag en 41dB voor de nacht. Maar zelfs windparken die zoveel overlast veroorzaken dat bewoners massaal verhuizen, zoals in de Hoeksche Waard, voldoen keurig aan deze wettelijke geluidseisen. Dit komt omdat deze norm over een jaarlijks gemiddelde gaat, en geen maximum stelt aan hoeveelheid en duur van geluid. De provincie heeft in 2019, onder druk van met name GroenLinks, de 600 meter norm voor de gemeente Amsterdam losgelaten omdat er anders in Amsterdam vrijwel geen mogelijkheden tot plaatsing zouden zijn. Wel bedong de provincie dat deze toestemming om windturbines op kortere afstand van woningen te kunnen plaatsen afhing van de vraag of er voldoende draagvlak zou zijn. Het is onduidelijk hoe het draagvlak wordt gemeten. Wij zijn van oordeel dat een (overigens vooraf onvoldoende geïnformeerde) meerderheid in de gemeenteraad zelf hiervoor niet als enige norm kan worden gehanteerd. Ook de bewoners in de betrokken wijken moeten hier een duidelijke stem krijgen. Er lijkt een fuik van beslissingen te zijn ontstaan. Er is besloten om 50 MWh en daarmee 17 windturbines binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam te plaatsen. Daarvoor lijkt alles te moeten wijken en wordt de vraag opzijgeschoven of het ook kan volgens de voorwaarden die veel respondenten aangeven, en rekening houdend met de inzichten m.b.t. gezondheidsschade en natuur. Nergens in de inspraak-bijeenkomsten - die het onderhavige draagvlak onderzoek zouden moeten aanvullen - werd van opties in de zoekgebieden op afstanden van méér dan 600 meter gerept. Die lijken er niet te zijn. Ook dàt is misleidend in het vervolgtraject en dus in de beloftes over “meedenken” in de inleiding van de enquête. Niet meedenken, maar meewerken wordt van de participanten geëist.

DE KERN VAN HET PROBLEEM: DE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN.

De gemeente koos ervoor om op sociale media enkel te communiceren over het draagvlak in de gemeente als geheel. Zo worden Amsterdam en de zoekgebieden op een hoop geveegd om te kunnen beweren dat er voldoende draagvlak is. Dat is selectief en manipulatief met resultaten omgaan. Wie verder kijkt dan de communicatie van de gemeente en een diepere analyse maakt van het onderzoek komt tot de conclusie dat er in de zoekgebieden beslist geen draagvlak voor windturbines is. Het zou volkomen onterecht zijn het gemeentelijke onderzoek naar draagvlak als onderbouwing te gebruiken voor plaatsing in de zoekgebieden en in heel Amsterdam niet zo dicht op de huizen.

IMG-20210328-WA0018.jpg

3 Biomassacentrales

In Nederland en in het buitenland worden jaarlijks, met overheidssubsidie, miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om, zogenaamde duurzame, energie op te wekken. Echter biomassa is niet CO2 neutraal en de verbranding hiervan geeft meer uitstoot van fijnstof dan gas en steenkool tezamen. Wij bewoners van Nederland constateren dat de geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales steeds meer ter discussie staat. Dit omdat de uitstoot van fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en het klimaat. RIVM, Milieudefensie, Longfonds en vele natuurwetenschappers waarschuwen daarom voor de gevolgen van biomassacentrales zoals meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, COPD en andere hart en vaatziekten. Stop de subsidie voor biomassa (ook wel SDE+ genoemd) per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

4 Behoud de Amsterdamse volkstuinen

29.093 ondertekeningen van de petitie tegen verhoging van de huurprijs van volkstuinen. Een volkstuin wordt onbetaalbaar en onbereikbaar voor veel Amsterdammers. De huurprijs van de grond wordt door de gemeente verhoogd, vanaf ruim 400% voor de verblijfstuinen tot zelfs 800% voor de nutstuinen. De huurders willen best wat meer betalen voor onze groene oases in en om de stad, maar dit gaat veel te ver! Na dit protest moest MvD bakzeil halen!

5 De Boterbloem en Lutkemeer


Ecologische Zorgboerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde en onderdeel van de Groene Scheggen uit het beroemde AUP 1935. Er werd mede dank xij de uitzonderlijk vruchtbare grondsoort biogisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten, leeuwerikken en er zijn, totdat het bouwrijp maken begon, tal van andere Rode Lijst vogels gespot. De wethouder beweert hiervoor een ontheffing te hebben gekregen.... Veel Amsterdammers komen hier wandelen, van het weidse uitzicht genieten of biologische producten kopen.
De gemeente heeft het gehele gebied Lutkemeer III voor 20 miljoen euro ingebracht in de projectontwikkelaar SADC. Die is via zijn uitvoeringsclub (GEM) van plan een bedrijventerrein te gaan ontwikkelen op één van de laatste authentieke polders aan de rand van Amsterdam. Dat betekent dat het laatste authentieke polderlandschap vernietigd wordt. De Boterbloem moet dan met de schaarse afgedwongen 3 ha voortbestaan. Al sinds 2009 vechten groepen Amsterdammers voor behoud van De Boterbloem annes de Lutkemeer.

6 Stadsverwarming is niet de duurzaamste optie

Buurtbewoners verzetten zich niet tegen verduurzamen maar tegen het beleid van Amsterdam, Veel woningeigenaren in ons buurtje in de Banne zijn juist druk bezig met verduurzamen. Er zijn recentelijk veel zonnepanelen bij gekomen. Bewoners overleggen met elkaar in de buurt-app over de beste vloerisolatie. Er zijn bewoners die triple glas hebben laten plaatsen of een systeem om warmte terug te winnen van hun ventilatielucht. Zelf stap ik hopelijk op korte termijn zelfs geheel van het gas af.

Er is wel weerstand in de Banne. Maar dat is tegen de ‘pilot aardgasvrij’. Die pilot houdt in dat onze wijk als één van de eerste wijken van het gas af moet. Waarbij de voorkeursoplossing van de gemeente Amsterdam stadsverwarming is. Woningeigenaren in Banne zien stadswarmte niet als een duurzame keuze. Dat is een belangrijk punt bij die weerstand. Naast de monopoliepositie van de aanbieder, Vattenfall, zijn er twijfels wat betreft de leveringszekerheid en de impact op de woning en het woongenot.

Circulair

Stadsverwarming is niet circulair. Dit warmtenet van Vattenfall is namelijk afhankelijk van de verbranding van afval, grondstoffen dus. De afval-energiecentrale AEB importeert afval uit Engeland omdat er in Nederland niet genoeg van is. Door de verbranding ontstaat tevens giftig bodemas. Verder is stadswarmte van Vattenfall een hoog-temperatuur-warmtenet van 70 graden. CO2-arme bronnen zijn niet goed aan te sluiten op zo’n warmtenet. Bovendien is zo’n warmtenet inefficiënt. Door het grote verschil in temperatuur met de omgeving is er veel warmteverlies tijdens het transport. De gemeente Amsterdam wil grote delen van de stad aansluiten op stadswarmte. Dat volgt uit de concept Transitievisie Warmte. Vattenfall claimt dat in de toekomst de CO2-uitstoot van stadswarmte zal verminderen. Hoe is dat mogelijk als CO2-arme bronnen niet goed kunnen worden aangesloten op zo’n warmtenet? Stadswarmte lijkt op dit moment een handige keuze. Er zijn minder ingrepen voor nodig in de woning dan bij aansluiting op een laag-temperatuur-warmtenet. Een aparte voorziening voor warm tapwater is niet nodig. De noodzaak om je huis te isoleren valt weg.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met Vattenfall over de aanleg van stadswarmte voor nieuwbouw. Zij heeft private belangen als eigenaar van AEB. Echter, de aanleg van een warmtenet is geen beslissing om te nemen op basis van wat nu handig is. Een warmtenet heeft een levensduur ver voorbij 2050, de datum waarop de klimaatdoelen moeten zijn gehaald. De keuze zou daarom rekening moeten houden met de toekomstige warmte- en koudevraag van de betrokken woningen. Relevant is daarbij het isolatiepotentieel van die woningen. Huizen zullen in de toekomst steeds beter geïsoleerd zijn. Een warmtenet van hoge temperatuur is dan niet nodig.

7 Het manipuleren van de besluitvorming rondom de Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham, waar het grenzeloze verdichting werd doorgedrukt na nep-participatie, aantoonbaar jokken en ijzeren fractiediscipline.  

In de periode maart-mei 2019 is door de gemeente Amsterdam een zogenoemde ‘co-creatie’-sessie georganiseerd waarin met bewoners gewerkt zou worden aan een gezamenlijke groenvisie voor de Buiksloterham.  Na de sessie van 9 april zijn een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Op 1 mei is daarom een bijeenkomst georganiseerd waarin betrokken burgers een aantal zaken extra onder de loep hebben genomen. Het resultaat daarvan is dat er grote zorgen zijn over de vraag of er wel voldoende ruimte is voor groen als het woningaantal c.q. het toegestane aantal m2 BVO wonen zo fors wordt opgeschroefd. Deze zorgen zijn herhaaldelijk uitgesproken.

De uitgangspunten kloppen niet

In het proces van Herijking Investeringsbesluit (HIB) wordt structureel voorbij gegaan aan het gegeven dat in de nieuwe plankaart totaal andere doelstellingen staan vermeld dan in het – nog steeds van kracht zijnde! – InvesteringsBesluit 2007. Onder andere het uitgangspunt dat het in grote delen van het gebied primair een werkgebied moet blijven, dat lage FSI’s worden ingezet als instrument om dat te handhaven en dat er verschillende mengvormen van wonen en weken worden gemaakt lijkt te worden weggevaagd met Koers 2025 als spreekwoordelijke ‘bezem’.

Het kan best zo zijn dat die doelstellingen wijzigen, maar het feit dat alles wat niet goed uitkomt niet eens genoemd wordt geeft ons niet het vertrouwen dat de oorspronkelijke uitgangspunten van het IB’07 zorgvuldig ‘herijkt’ zullen worden in het nieuwe HIB. Het primaire uitgangspunt zou moeten zijn dat je kijkt wat er in 2007 is afgesproken. Als je wil afwijken van wat er in 2007 is afgesproken moet je daarover in gesprek met de partijen die al in het gebied aanwezig zijn: zowel met de gebruikers als met de eigenaren en ontwikkelaars.

8 Gemeente Amsterdam heeft zo'n acht nieuwbouwinitiatieven in Zuid-Oost voorlopig in de ijskast gezet.

Woningnood

Ontwikkelaars vinden dit een ernstige ontwikkeling gezien de woningnood. Het besluit om nieuwbouwprojecten in de ijskast te zetten valt in een tijd dat Nederland 285.000 huizen tekortkomt. De woningnood was in jaren niet zo groot. Maandag werd bekend dat in februari de huizenprijzen door deze krapte in een jaar tijd met 10,4% zijn gestegen. De landelijke politiek lijkt hiervan te zijn doordrongen: verkiezingsprogramma's staan bol van de bouwambities.

Dat dan uitgerekend de hoofdstad bouwprojecten op een lager pitje zet, is volgens ontwikkelaarsvereniging Neprom een ernstige zaak. 'Dat zal dan volgend jaar nog geen effect hebben op de nieuwbouw, maar over een paar jaar wel. Als de nood zo groot is, kan het niet zo zijn dat gemeenten projecten vertragen', zegt directeur Jan Fokkema.

Bezuinigingen
Vorig jaar bleek al dat de gemeente door de coronacrisis zeker €280 mln misloopt, waardoor er moet worden bezuinigd. De woordvoerder bevestigt nu dat er ongeveer 20% bezuinigd moet worden op de uitvoering van gebiedsontwikkeling. ‘Door die bezuiniging en het feit dat de bouwagenda al heel vol is, is besloten zo’n acht initiatieven te temporiseren, dat is zo’n 10% van de plannen in Zuid-Oost’, aldus de zegsvrouw.

Onverwacht
Een van de ontwikkelaars waarvan een deel van de plannen voorlopig geen doorgang kan vinden, is Certitudo Capital. Het bedrijf laat weten dat het besluit van de gemeente geheel onverwachts kwam. Voor Certitudo Capital gaat het bij dit project om de bouw van circa 300 woningen, de ontwikkelaar heeft ook andere projecten in Zuid-Oost. De ontwikkelaar vindt het 'bijzonder schrijnend' dat de gemeente vanwege kortetermijnbezuinigingen op ambtelijke capaciteit geen nieuwe initiatieven in behandeling neemt.

Certitudo Capital denkt dat de langetermijneffecten van deze keuze groot zijn. 'Het tekort aan woningen zal verder oplopen, beleidsdoelstellingen zullen niet gehaald worden en Amsterdammers zullen genoodzaakt zijn hun wooncarrière elders voort te zetten', aldus de ontwikkelaar in een verklaring.

Ook de Amsterdamse ontwikkelaar Maarten de Gruyter, die zelf niet is geraakt door dit besluit, vindt dit een schande. 'Het gemeentelijke apparaat zou zichzelf moeten kunnen bedruipen uit de grondprijzen en leges. En zelfs als de gemeente erbij in zou schieten, dan is dat maar zo. Er zijn nu gewoon woningen nodig', aldus de Gruyter.

9 Erfpacht

Dit zeer omstreden dossier heeft de wethouder geërfd van haar voorganger, maar ze heeft het als een robot uitgevoerd, onder het mom dat ze alleen maar uitvoert wat al besloten is. Lees verder https://awep.nl/sectie/nieuws/ en vooral ook wat er in het Zwartboek 3.0 staat.

1. Inclusief de slimme opzet om een deadline in te bouwen (31-12-2019), zodat erfpachters zich geprest voelden om gebruik te maken van het aanbod over te stappen. In de financiële wereld heet zoiets een boilerroom (‘als u nu niet snel accepteert, gaat deze buitenkans voorbij’)

2. De wens van de gemeenteraad is niet uitgevoerd die vroeg om de erfpachters precies te informeren over de gevolgen van een keuze voor eeuwigdurende erfpacht.

3. Toch hebben de meeste erfpachters de boodschap goed begrepen uit de krant en van vrijwilligers die in de wijken voorlichting hebben gegeven. 85% is door het hoepeltje van de gemeente gesprongen en heeft op tijd aanvraag gedaan. De robotwethouder blij (hoewel haar partij erg tegen de erfpachtbesluiten van 2017 was)!

4. Nu bleek dat toch enkele honderden erfpachters (met leesvaardigheidsproblemen? Buitenlanders?) de informatie hebben gemist en zo in één klap tienduizenden euro’s armer waren. Toen werd door de voltallige oppositie een pardonregeling voorgesteld, die ze hooghartig afwees. Groen Links was voor de zwakken?

5. De regeling zit zo geraffineerd in elkaar dat de uitkomst voor erfpachters niet narekenbaar is. Dat heet een black box  en volgens uitspraken van de hoogste rechters mag dat niet. De wethouder weigert keer op keer de daarvoor nodige gegevens openbaar te maken en verschanste zich achter een reeks juridische argumenten die allemaal niet houdbaar bleken.

6. Ook terzake Wob-aanvragen worden zeer terughoudend gehonoreerd, vooral als het ‘riskante’ informatie betreft –burgers moeten dan een jaar en langer wachten op vaak onvolledige en zwart gemaakte informatie.

10 Negeren van burgers

Ondanks het breed gedragen verzet. Houdt Marlieke van Doorninck haar coalitie genoten onder druk (Groen Links, PvdA, D66 en SP) en dwingt zij deze partijen om voor de zoekgebieden te stemmen. Bij de Noorder-IJplas zet Marieke v Doorninck de participatie afspraken uit het klimaatakkoord aan de kant omdat de initiatief nemers geen participanten hebben kunnen vinden. Hiermee negeert zij de stem van de burgers.

11 Ook de burgemeester neemt het niet zou nauw met de regels

Femke Halsema laat de gemeente amsterdam twee jaar lang 10.000 euro per maand betalen voor een klus je van 20 uur in de week om haar te adviseren zie ook onderstaande bericht.

 IMG-20220201-WA0004.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Arie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...