Ode aan ons recht, maatregelen weg!

english version below

 De tijd van "Nog ff...." is nu voorbij. Het is een zin die we nu al een jaar horen. Vanaf het begin van de maatregelen zijn wij al de dupe.

Wie zijn wij? Wij!
"Wij" ondernemers, "wij" klanten, "wij" sporters, "wij" terrasjespakkers, "wij" levensgenieters, "wij" Nederlanders. 
En wij zijn het ZAT!

De maatschappij wordt beperkt met allerlei maatregelen en we worden van onze grondrechten beroofd. Er heerst angst, en laat angst nu een hele slechte raadgever zijn.  

Er zijn al zoveel oplossingen aangeboden en genomen ter bescherming van de kwetsbare mensen van onze samenleving. Op dit moment lijden ontzettend veel mensen onder de maatregelen, denk aan: een burn out, overgewicht, depressie en zelfs mensen die suïcidaal zijn.
Dit kan zo niet langer!

We zijn geen pion in een verkiezingsstrategie. Wij willen gewoon weer normaal zijn, denk aan: Sociale contacten hebben, sporten, lachen en het belangrijkste, genieten van elkaar en met elkaar. 

Wij hebben recht op een gezonde levensstijl. Daar behoren sporten en sociale bezigheden bij, sterker nog dat is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van de mens.

Een jaar lang word verkondigd dat de steunpakketten weer zijn vergroot, en al een jaar blijkt de praktijk toch anders.  Er is bij verre na niet genoeg steun voor de ondernemers, en vaak is er helemaal geen steun of enige tegemoetkoming. Omdat vele tussen wal en schip zitten. Maar ze hebben geen keuze en moeten dicht.  

Wij willen als ondernemers weer open, net als dat nu al voor een groot deel gedeeltelijk geldt. Sporten mogelijk maken voor iedereen niet alleen voor jongeren. We willen de ondernemers helpen en terug in contact met elkaar komen. De economie weer gezond maken zodat er geïnvesteerd kan worden in de zorg, daar waar het zo hard nodig is, zodat we in de toekomst beter voor bereid zijn.

Laat de scholen openen zodat ook de nieuwe generatie een hoopvolle toekomst tegemoet kan gaan.

Laat mensen weer leven in vrijheid! Want daar is zo hard voor gevochten door onze ouders, opa's en oma's.

We willen dat alle maatregelen verdwijnen. De zorg wordt opgeschaald om de kwetsbaren te kunnen beschermen. Zodat wij kunnen leven in een vrij land en vrij zijn van maatregelen.

Teken onze petitie en dan beloven wij dat we de handtekeningen recht doen door ze in te leveren bij de tweede kamer. 

"Ode aan 't recht, maatregelen weg!"

 

Deel deze petitie zoveel mogelijk,  en vergeet niet je handtekening te bevestigen. 

______________________________________________

english version

The time of "Just a little longer ...." has now passed. It's a phrase we've been hearing for a year now. We have been the victims from the start of the measures.

Who are we? We!
"We" entrepreneurs, "we" customers, "we" athletes, "we" patio lovers, "we" bon vivants, "we" Dutch people.
And we are DONE WITH IT!

Society is limited with all kinds of measures and we are deprived of our fundamental rights. There is fear, now let fear be a very bad adviser.

So many solutions have already been offered and taken to protect the vulnerable people of our society. At the moment, a lot of people are suffering from the measures, such as: burnout, overweight, depression and even people who are suicidal.
This cannot go any further!

We are not a pawn in an election strategy. We just want to be normal again, think of: having social contacts, sports, laughing with each other and most importantly, enjoying each other.

We are entitled to a healthy lifestyle. This includes sports and social activities, in fact it is essential for human well-being and health.

About a year now, it is announced that the support packages have been increased again, and for a year now the reality has turned out different. There is by far not enough support for the entrepreneurs, and often there is no support or any compensation at all. Because many are in between some rules. But they have no choice and have to close.

As entrepreneurs, we want to open up again, just like it is already for a big part of us. Making sports possible for everyone, not just young people. We want to help entrepreneurs and get back in touch with each other. Making the economy healthy again so that investments can be made in healthcare, where it is so desperately needed, so that we are better prepared for the future.

Let the schools open up so that the new generation can look forward to a hopeful future.

Let people live in freedom again! Because that has been fought so hard for by our parents, grandfathers and grandmothers.

We want all measures to disappear. Care need to be scaled up to protect the vulnerable. So that we can live in a free country and be free from measures.

Sign our petition and we promise to do justice to the signatures by handing them in to the second chamber.

  • "Ode to the right, measures away!"

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Actie groep ons recht toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...