NEEN, aan de verkaveling t.h.v. de Kattestraat 18 te Melsele (Aanvraag omgevingsvergunning met nummer OMV 2022063243)

De BV Groeselaeren diende een verzoek tot verkaveling in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit werd officieel bekend gemaakt en momenteel loopt een openbaar onderzoek over de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit met het oog op een verkaveling met 30 ééngezinswoningen en 2 meergezinswoningen (20 appartementen).

Ondergetekenden weten dat de aanvraag ter beschikking ligt bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en kan geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Wij verzoeken het college van Burgemeester en Schepenen van Beveren om bij hun beslissing rekening te houden met onderstaande standpunten, opmerkingen en bezwaren. Van de gemeente verwachten we een verantwoordelijk en ernstig woonbeleid.

 

1. Studies (in opdracht van gemeente en provincie) wezen uit dat het gebied moeilijk te ontsluiten is voor bewoning gezien de ligging in buitengebied, de nabijheid van het (vooral nachtelijk) spoorwegverkeer en de chemische leidingen. Het huidig woonbeleid van diverse overheden is er op gericht om bouwprojecten binnen bestaande woonkernen te houden en de schaarse groengebieden te vrijwaren (betonstop, inbreiding ipv uitbreiding).

Een stedenbouwkundige verordening van 15 januari 2021 laat in dit gebied trouwens geen meergezinswoningen (appartementen) toe! Moet het College geen rekening houden met de besluiten van eigen studies en diensten?  

 

2. Alle overheden beklemtonen hun verantwoordelijkheid inzake klimaatbeleid. De toepassing van de watertoets op de omgeving van de Kattestraat nr.18 toont aan dat deze (weliswaar gedeeltelijk) overstromingsgevoelig is (zie www.waterinfo.be). In het project wordt een beek tussen de percelen echter gewoon dicht gedaan! De omgeving zal ongetwijfeld nog meer wateroverlast ondervinden. Temeer daar er in een ophoging van +/- 0,5 m. boven het huidige grondoppervlak wordt voorzien. 

 

3. Het project heeft een zware impact op de mobiliteit en de veiligheid van de wijk en de bredere omgeving. De Kattestraat is, vooral in de buurt van nr. 18, amper 3 meter breed en laat een vlot verkeer van de huidige en de toekomstige bewoners niet toe. De gevolgen van het zwaar verkeer ten behoeve van de bouwactiviteiten zijn voorspelbaar.

De smalle Kattestraat is een veel gebruikte fiets- en wandelverbinding - ook voor schoolgaande kinderen - van en naar het fietspad F425 en de P&R.  Hun veiligheid zal zwaar in het gedrang komen.

 

4. Het bouwproject omvat 2 appartementsblokken (‘meergezinswoningen’) met ondergrondse garages. De nabijheid van diverse pijpleidingen (Total Fina/Air Liquide) – die in de toekomst nog uitgebreid zullen worden – is een gevaar; zeker bij grondwerken en bronbemaling. Nergens in Vlaanderen wordt zo dicht bij pijpleidingen gebouwd.  

 

5. De vraag stelt zich wat de gevolgtrekkingen zullen zijn van het PFOS-dossier. De verkaveling ligt op de grens van de 3 km-zone rond 3M. Een grens die trouwens zeer eigenaardige bochten neemt in de omgeving. Noch de aanvrager, noch de gemeente mogen in deze kwestie te voortvarend zijn en dienen de verdere bevindingen van OVAM af te wachten.

 

Daarom: NEEN, aan deze aanvraag tot omgevingsvergunning waarbij ik deze petitie/bezwaarschrift onderteken.


Bewoners van de Vossenstraat en omgeving    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bewoners van de Vossenstraat en omgeving alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...