kwaliteit Nei coaches/therapeuten

Aan: VVNT  

Datum: maart/april 2024  

Geacht bestuur van de VVNT,  

Middels deze brief willen wij onze zorgen uiten over een aantal zaken die wij tegenkomen in het werkveld. Wij zullen dit stapsgewijs doen en waarderen een antwoord/actie ten zeerste. Graag gaan wij hier samen met jullie over in gesprek om te kijken naar oplossingen.  

Veel van ons (NEI-therapeuten en coaches) komen de afgelopen maanden vervelende zaken tegen in ons werkveld. De ontwikkelingen die wij zien zijn naar onze mening schadelijk voor alles waar NEI voor staat en daarom vinden wij het nodig jullie hiervan op de hoogte te brengen en hopelijk kunnen we hierover in gesprek.  

Quick fix
In onze praktijk zien we veel dat cliënten op zoek zijn naar een “quick fix”. Dit doordat door meerdere opleidingsinstituten en therapeuten wordt aangegeven dat NEI een “quick fix” is. Daardoor denken veel cliënten dat als zij zelf een online workshop volgen van een dag of aantal dagen ze zichzelf dan NEI Coach of therapeut kunnen noemen. Hierdoor komt ons beroep in gevaar. Want deze mensen gaan andere mensen helpen met hun klachten, en komen er niet uit omdat zij niet de juiste kennis hebben. Die cliënten komen vervolgens bij ons met angst en veel verwarring. Het lijkt ons niet goed dat op deze manier ons beroep wordt geschetst. NEI is in onze beleving namelijk niet een “quick fix”, maar een proces, waarbij onder andere integratie een heel belangrijke stap is. Deze stap wordt tegenwoordig door vele coaches en therapeuten overgeslagen.  

Opleidingen
Op jullie website geven jullie aan dat jullie een lijst hebben met goedgekeurde opleidingen. Wij zijn benieuwd wat de criteria zijn om beoordeeld te worden als “goed”. Het verschil is namelijk enorm groot. Er worden 20-daagse opleidingen aangeboden die live worden gegeven waarbij je een jaar bezig bent met je proces om trainer/coach te worden en er worden online workshops gegeven van een paar dagen. Wie beoordeelt dit? En zijn er criteria? Of kan iedereen een opleiding maken (opgeleid tot trainer of niet) en een online opleiding/workshop geven?

Wij zijn van mening dat het worden van een NEI-therapeut en NEI-coach geleerd moet worden. Dat alleen als je zelf jouw eigen proces hebt kunnen aangaan en jij veel hebt kunnen oefenen in lessen, jij dan een goede therapeut of coach kunt zijn. De online-bewegingen en vooral korte opleidingen zorgen ervoor dat iedereen zich NEI-coach kan noemen, terwijl dit schadelijk is (zoals wij merken in de praktijk) voor ons beroep. Het gaat in ons werkveld om de gezondheid van mensen, mentaal of fysiek, maar er hangt geen keurmerk aan vast wie een goede coach is om hen te helpen.  

Wij zijn van mening dat om NEI-therapie op de juiste manier in te kunnen blijven zetten er onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen mensen die een paar daagse opleiding doen, bijvoorbeeld voor eigen of thuisgebruik en coaches die een gedegen opleiding hebben gevolgd tot coach en daarmee ook hun praktijk op kunnen richten.

Beroepscode 
In de beroepscode staat hetvolgende:
De status van NEI Coach/Therapeut mag slechts vermeld/gevoerd worden als hij een opleiding heeft gevolgd op Hbo-niveau. De beroepscode geeft een houvast bij het handelen en het gedrag tijdens het uitoefenen van het beroep. Voor cliënten en andere disciplines in de hulpverlening kan het prettig zijn inzicht te krijgen in welke normen en waarden binnen onze beroepsgroep gebruikelijk zijn. Door de beroepscode wordt de kwaliteit van de NEI-coach in het werkveld gewaarborgd en heeft het ook een preventieve functie om ongewenst gedrag, dat het aanzien van het beroep kan schaden, te voorkomen.  
Onder de uitoefening van het beroep van NEI Coach therapeut wordt verstaan, het beroepsmatig handelen, nadat een behandelplan is vastgesteld. Het handelen kan worden onderverdeeld in:
1.      Directe hulpverlening:    o   · Anamnese 
                                             o   · Behandelplan 
                                             o   · Behandeling 
                                             o   · Ondersteuning 
2.      Indirecte hulpverlening:  o   · De NEI Coach/ therapeut levert een bijdrage aan de
                                                    ontwikkeling van het beroepsmatig handelen; 
                                             o   · De NEI Coach/Therapeut levert door middel van
                                                    publicaties en lezingen een bijdrage aan
                                                    kennisverspreiding over onderwerpen die het beroep 
                                                    betreffen; 
                                             o   · De NEI Coach/Therapeut kan inspelen op
                                                    maatschappelijke veranderingen die in relatie staan
                                                    tot het beroep; 
                                             o   · De NEI Coach/Therapeut geeft bekendheid aan het
                                                    beroep en aan de beroepsuitoefening.   

Een NEI Coach/Therapeut die afgestudeerd is of nog in opleiding is bij het Opleidingsinstituut zal zich houden aan de beroepscode. De normen en waarden die wij als opleidingsinstituut willen uitdragen om het beroep van NEI Coach/Therapeut zuiver te houden en ons beroep kwalitatief en professioneel de wereld in te zetten zijn:
o   Altijd rapport maken en respect hebben voor de cliënt ongeacht afkomst, geaardheid,
     levensovertuiging, enzovoort.
o   Persoonlijke verantwoordelijkheid dragen voor het op de juiste manier uitoefenen van
     je beroep
o   Kennis en vaardigheden op peil houden door het lezen van literatuur en het volgen
     van bij- en nascholingen en het bijwonen van intervisies. 
o   De meest effectieve en adequate NEI-behandeling geven
o   Kennis hebben van de effecten van de NEI-protocollen en kan hiernaar handelen
o   Onthouden van behandelingen die buiten het terrein zijn van eigen kunnen
o   Nieuwe kennis en inzichten met collega’s delen
o   Alleen therapieën toepassen waarin de NEI Coach/therapeut is geschoold
o   Het beroep niet in diskrediet brengen
o   In het uitoefenen van het vak de kwaliteit van de NEI-techniek hooghouden.
o   Vanuit een open blik, empathisch vermogen en authenticiteit het contact met de cliënt
     aangaan. 
o   Het belang van de cliënt staat voorop
o   Cliënt heeft recht zijn eigen coach/therapeut te kiezen 
o   Cliënt duidelijk informeren over de behandelwijze en werkwijze 
o   Toestemming vragen door middel van een behandelovereenkomst
o   Bijhouden van een dossier op voorwaarden zoals vermeld in de
     behandelovereenkomst
o   Houd zich aan de privacy overeenkomst
o   Bewaard dossier en verwijst indien nodig door naar andere hulpverleners.
o   Geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden, uitzondering zijn bepaald in het
     wetboek van strafrecht artikel 272.
o   Nooit verkeerde verwachtingen wekken 
o   Wijzen op de klachtencommissie
o   Bereidheid tot goede samenwerking met andere hulpverleners en deze communicatie in stand houden
o   Vanuit een open hart, oprecht en in verbinding staan met het doel van de cliënt    

Wij zijn enorm benieuwd hoe jullie kijken naar een NEI-keurmerk, goedkeuring van opleidingen, achteruitgang in kwaliteit van de NEI coaches.  

Graag denken wij mee en gaan wij hierin over gesprek.  

Hartelijke groet,   NEI Coaches/therapeuten