Internationalisering onderwijs

Beste Radboud Universiteit, beste Faculteit der Sociale Wetenschappen, beste decaan en onderwijsdirecteur van de opleiding Psychologie,

Wij zijn tweedejaars Psychologie studenten en wij willen graag onze zorgen uiten over de kwaliteit van het onderwijs op dit moment. Wij zouden hierbij graag willen inhaken op de petitie van vorig jaar, toen dit probleem grotendeels ook al speelde. Wij willen graag dat de discussie rondom de internationalisering van het onderwijs blijft leven onder de psychologie studenten aan de Radboud Universiteit. Wij zullen daarom een aanvulling geven op de petitie van vorig jaar (zie https://www.petities24.com/nederlandstalig_onderwijs).

Nu de Nederlandse en Engelse track van onze opleiding zijn samengevoegd, is het ons opgevallen dat er veel veranderd is ten opzichte van vorig studiejaar. Wij hebben een aantal punten waar wij ons zorgen over maken en die wij graag kenbaar willen maken.

Allereerst hebben wij ons ingeschreven voor de Nederlandse track, zowel de Nederlanders als de Duitsers onder ons hebben bewust de keuze gemaakt voor onze studie in de Nederlandse taal. Wij, de huidige tweedejaars Psychologie studenten, hebben ons op uiterlijk 15 januari 2017 moeten aanmelden voor de opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit. Op dit moment was het nog niet bekend dat de opleiding voor ons vanaf het tweede jaar Engelstalig zou worden. Er was op dat moment de keuze om je aan te melden voor een Nederlandstalige track en een Engelstalige track. Studenten die zich hebben aangemeld voor de Nederlandse track hebben die keuze dan ook bewust gemaakt. De keuze voor het Nederlands werd door velen van ons gemaakt met het oog op een baan in Nederland (vaak in de zorg), waarbij het van groter belang is de juiste termen te kennen in het Nederlands. Ook op de open dagen voorafgaande aan het moment van aanmelden is hier nog niet over gecommuniceerd met de studenten. Het benoemen van een track als "Nederlandstalig" en vervolgens onderwijs aanbieden in het Engels is in die zin niet helemaal correct, en wellicht zelfs misleidend te noemen.

Ten tweede zouden velen van ons deze internationalisering omarmen op het moment dat het niet ten koste zou gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. Momenteel is het echter helaas zo dat door het gebrek aan ervaring met- en kennis van de Engelse taal van onze docenten, wij de colleges niet goed kunnen volgen. Ook kunnen de docenten de stof duidelijk minder makkelijk overbrengen. We zijn er van op de hoogte dat de docenten in training zijn om de Engelste taal op een zodanig niveau te beheersen dat ze voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden. Wij vinden het ook op zijn minst merkwaardig dat wanneer er een eis wordt gesteld aan het niveau van het Engels van docenten, dit niveau niet wordt gemeten door middel van een toets van een onafhankelijke instantie (zoals Cambridge Language Institute) maar door een toets van Radboud In’to Languages. Wij hebben er op dit moment geen vertrouwen in dat de docenten aan de gestelde taaleisen voldoen. Bovendien lijken de hoorcolleges dit jaar minder diepgang te hebben ten opzicht van vorig jaar. Dat is jammer, want de onderwerpen die aan bod komen zijn vaak ontzettend interessant.

Bovenstaande geeft de essentie van het probleem weer van de internationalisering van het onderwijs bij de opleiding psychologie. Hierbij hebben we het nog  niet gehad over een bijkomend probleem, namelijk dat er sprake is van grote onrust in de collegezalen, die nu overvol zitten doordat de Nederlandstalige en de Engelstalige track zijn samengevoegd.

Kortom, wij voelen ons voorgelogen bij het maken van de keuze voor onze opleiding. Wij zijn de studenten van de Nederlandse track van Psychologie en wij wensen onderwijs te ontvangen op een manier die ons voorafgaand aan onze inschrijving beloofd is. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om het bovenstaande in acht te nemen en te zoeken naar een passende oplossing voor de studenten.

Hoogachtend,

De studenten van de Nederlandse track Psychologie  


Amber Albrecht en Eileen Markmann    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Amber Albrecht en Eileen Markmann om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...