Help, Red de Emblemse velden

WhatsApp_Image_2023-04-15_at_23.39_.12_1.jpeg

 

 

 

Bezwaar tegen de grootschalige verkavelingsplannen door de gemeente Ranst van de open ruimte gelegen op het einde van de Weidestraat, Handboogweg en Ranstsebinneweg, Schranshoeveweg en Ranstsesteenweg te Emblem.

De gemeente Ranst heeft hier plannen voor het bouwen van 150 sociale woningen en heeft een onteigeningsprocedure opgestart van 8 hectaren grond.

 

MOTIVERING VAN DIT BEZWAAR:

Wateroverlast en strijd tegen overstroming of overstromingsgevaar:

Het gebied sluit aan bij Hagenbroek. Het woord zegt het zelf.

Door het verharden zal het water dat nu via de velden rustig kon insijpelen tot grondwater uiteindelijk zijn weg zoeken via de verharde wegen naar de riolering. Met als gevolg dat de huizen in lager gelegen gebied, (omliggende straten en Ranstsesteenweg richting kruispunt met Liersesteenweg), die al ingekleurd staan als overstromingsgebied, deze risico’s zullen mogen dragen en misschien ook voelen.

Wanneer deze gronden zullen bebouwd en mogelijk opgehoogd worden, is er een zeer grote kans op wateroverlast in de directe en de ruime omgeving. 

Strijd tegen droogte:

Het veld laat in de natte maanden (herfst maar vooral winter) toe dat het regenwater doorsijpelt om de grondwaterreserves aan te vullen. Heden zorgen de landbouwgewassen ook nog eens voor voldoende waterabsorptie.

Na de oogst staat het veld leeg in herfst en winter en een groot deel van de lente. Dan kan het water juist goed in de bodem dringen om de grondwaterreserves aan te vullen.

Door de kleigrond gebeurt dat heel traag. De grond is na regenval gedurende lange tijd verzadigd.

Verkeer

Het kruispunt Ranstsesteenweg met Liersesteenweg zijn nu al overbelast. Hagenbroek Noord wordt nu al als sluikweg gebruikt.

Inplanting sociale woningen:

In de jaren 1960 werd hier aan de overzijde van de Ranstsesteenweg de wijk van de Kleine Landeigendom gebouwd. Urbanistisch geen succes. Sociale woningen dienen zo direct mogelijk tegen bestaande dorpskernen ingeplant te worden op wandelafstand van de voorzieningen.

Met dit project zal men deze manke situatie bestendigen en de problemen van mobiliteit en sociaal contact (met de dorpskernen) nog vergroten.

Hier is dichtbij tevens geen openbaar vervoer en dan nog zeer beperkt qua aansluitingen. 

Nutsvoorzieningen:

In zulke afgelegen wijk moet alles nieuw aangelegd worden terwijl bij gespreide inplanting van sociale woningen nabij of in bestaande kernen, die voorzieningen er al zijn.

Gebruik huidige gronden:

Het betreft zeer vruchtbare landbouwgrond. Dergelijke grote landbouwpercelen zijn tegenwoordig zeldzaam.

Natuur:

De bosjes en de lege akkers vormen een regelmatig gebruikte en veilige rustplaats voor honderden vogels, waaronder reigers, ganzenkolonies en zelfs ooievaars. Ook fazanten, hazen en zelfs een enkele keer een ree. Dit gebied sluit naadloos aan met het Hagenbroek. Hieruit kunnen we concluderen dat dit zeer waardevol landschap is.

Breder kader:

Deze plannen druisen in tegen de huidige milieunoden en tegen de visie van hogere overheden. 

In het 'beleidsplan ruimte' van de provincie Antwerpen lezen wij letterlijk de volgende kernprincipes:

Zuinig ruimtegebruik / natuur bewaren / eigenheid bewaren / aandacht voor bereikbaarheid / onbebouwde ruimte bewaren / reeds bebouwde efficiënter gebruiken / woningen in stads- en dorpskernen / woonuitbreidingsgebieden niet meer aansnijden.

Deze verkaveling gaat in tegen elk van deze elementen.

De gemeente Ranst  verwijst naar een 'studie' waarbij hogergenoemde argumenten geminimaliseerd of ontkend worden. De bewoners kennen deze buurt echter beter.

De gemeente Ranst zegt ‘onder druk te staan van de Vlaamse regering om sociale woningen bij te bouwen’. In een interview uit 2020 zegt de burgemeester dat door deze verkaveling de achterstand ineens wordt goed gemaakt. En dat inwoners van Ranst voorrang zullen krijgen.

Dat is dan het argument om een heel grote concentratie sociale woningen aan de Handboogweg, Ranstsebinnenweg en Weidestraat te bouwen, zonder rekening te houden met inplanting in agrarisch gebied, in kleigrond, met duidelijk aanwijsbare gevaren van overstromingen voor de reeds bestaande huizen in de nabije omgeving, met meer verstedelijking in plaats van minder is dit de gemakkelijke optie voor de gemeente.

ALTERNATIEVEN:

Om hogergenoemde redenen willen we pleiten voor meer intelligente oplossingen dan de gemakkelijkheidsoplossing van een grootschalige inname van deze open ruimte:

- Renovatie van bestaande (sociale) woningen. Eventueel aankoop van oude woonpanden.

- Kleine projecten, verspreid over het grondgebied.

- Aankoop en inrichting van oude industrieterreinen, oude verharde legerterreinen, leegstaande loodsen.

WhatsApp_Image_2023-04-15_at_23.39_.12_.jpeg


Help, Red de Emblemse velden    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Help, Red de Emblemse velden alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...