Geen modelvliegtuig locatie nabij Landgoed de Weele in Boekelo

Stop verdere aantasting van het buitengebied rondom Boekelo. Behoud het groene karakter en versterk deze. Het oprichten van een modelvliegtuig locatie voor het beoefenen van modelvliegsport in het buitengebied draagt daar geenszins aan bij.

De gemeente Enschede heeft in juni 2022 een vergunning verleend voor het oprichten van een modelvliegtuig locatie in de directe nabijheid van Landgoed de Weele. Dit ondanks meermaals negatief advies van de dorpsraad Boekelo en bezwaren vanuit direct omwonenden. Bezwaren die ook ondersteund worden door Stichting Edwina van Heek en  Natuur- en Milieuraad Enschede. 

Waarom zijn we tegen de afgegeven vergunning en het beoefenen van modelvliegsport op deze locatie:

  • deze staat haaks op de omlegging van het tracé van de nieuwe N18, waarbij instandhouding van natuurwaarden voorop stond.
  • levert verstoring op voor flora en fauna, waaronder vee en broedende vogels.
  • veroorzaakt geluidsoverlast en verstoort recreanten en direct omwonenden.
  • is tegenstrijdig met de geldende structuurvisie Landelijk Gebied van de gemeente Enschede. 

Kortom, steun ons verzoek tot het herroepen van het genomen besluit en het alsnog weigeren van de vergunning. Teken de petitie en help ons met het behoud van het buitengebied van Boekelo!

Nadere informatie is terug te vinden op: https://www.behoud-buitengebied-boekelo.nl/ en vergeet niet na onderteking van de petitie deze te bevestigen via de mail.

schoolpad_badweg_small2.jpg


Behoud Buitengebied Boekelo    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Behoud Buitengebied Boekelo om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...