Geachte mevr. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van Asiel en Migratie

pleidooi_bestraffen_genitale_mutilatie.jpg

Twitter_profiel_3_blog_en_naam_PETITIE_met_tekst_maggie_de_block_vierkant_groter.jpg

Petitie_maggie_de_block1.jpg

Geachte mevrouw de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van Asiel en Migratie, Mevrouw De Block,

Ja! wij durven onze mening over het grote taboe uit te spreken :

Politici wereldwijd gaan pas vrede, evenwicht en vernieuwing realiseren wanneer zij allen in één richting en naar één en hetzelfde doel kijken, namelijk; wereldwijd minder lijden door meer integriteit.

- Integriteit ten aanzien van het leven in welke vorm ook en in welke bedding van dit tijdsbestek dit zich ook bevindt.

- Integriteit ten aanzien van het welzijn van de planeet, de samenleving, haar bewoners en haar vrije diversiteit. 

- Het beschermen en aangeven van de grenzen van deze integriteit en zoniet het constitutioneel afdwingen van respect voor haar.

Dit betekent voor alle beleidsmensen die hierin verantwoordelijkheid dragen:

1 In de toekomst denken.

2 In het belang van het lijden in deze toekomst denken.

3 Probleemoplossend en politiek overschrijdend de handen in mekaar slaan en de koppen bij elkaar steken om de oorzaak van dit lijden in de toekomst, in dit heden aan te pakken.

4 Het goed begrijpen dat dit lijden voor velen in de toekomst oplossen, boven de allereerste appel staat. Boven elke godsdienst staat. Boven elk gedachtegoed, principe of ideologie staat. Boven elke politiek staat. Boven elke dogmatiek. Boven elke stand, vermogen, kaste, eer, statuut, kleding, symboliek. Boven elke traditie, ritueel of gezag staat. Boven elk ras, herkomst, etniciteit, gender, leeftijd, taal of huidskleur staat. Boven elke daad of motief die of dat de integriteit van het huidige leven schaadt. Het niet erkent, het wil onderwerpen, disrespecteert, vernietigt of het bevecht.

Democratie kan niet werken als niet alle leden ervan in dezelfde richting kijken. Democratie kan enkel werken wanneer alle deelnemers hetzelfde doel nastreven. Hoe men dit doel bereikt, is vrij. En ligt binnen ieders vermogen en visie van het pad dat men naar dit doel toe, bewandelt. Maar enkel zolang dit pad en dit bewandelen de integriteit van het leven en het primaire welzijn en de behoeften, van de ander niet schaadt.

Wanneer men een democratie vermengt met deelnemers met een verschillend oogmerk of doel echter, werkt de democratie natuurwetmatig niet meer. En valt ze uit elkaar.

Mensenmassa’s toevoegen aan een sociale samenleving die deze hoeveelheid in één keer niet kan opvangen, is het in gevaar brengen van de sociale balans van deze samenleving.

Mensenmassa’s met een totaal verschillende cultuur ongevraagd en geforceerd opleggen aan een bestaande cultuur, is geweldplegen op de draagkracht van deze bestaande cultuur.

Mensenmassa’s met een gevaarlijke en bewust geïndoctrineerde overheersideologie op een onbeschermde en integere sociale democratie loslaten, is moord. Is haar dood. Is het einde van haar bestaan.

Mensen in nood opvangen is nobel. En kenmerkt de morele en ethische ontwikkeling van een volwassen en verantwoordelijke samenleving en maatschappij. Daar bestaat geen twijfel over en daar is ook ieder weldenkend burger, hetzij Vlaming, Belg, Europeaan zelfs wereldburger het over eens. Een culturele genocide veroorzaken echter, overschrijdt alle grenzen van gezond en ethisch, menselijk weldenkend verstand en is bezwaarlijker dan wiens of welke politieke reputatie ook.

Daarom, geachte mevrouw De Block, zeggen wij, ondertekenende burgers nu allen:

Neen! En durven wij onze mening over het grote taboe uit te spreken :

Neen! Wij willen geen verdere opvang en migratie van een onverlichte doctrine want zij is een gevaar voor onze toekomst, onze kinderen en onze samenleving. We willen deze opvangplaatsen behouden net voor de slachtoffers van doctrines.

Neen! Wij delen je mening niet over het overbrengen van IS kinderen uit Syrië indien hun ouders zullen volgen.

Neen! Wij zijn tegen genitale verminking op ons grondgebied of het laten uitvoeren ervan in een ander land en vinden dat dit moet worden onderzocht en bestraft.

Neen! Wij zijn niet extreemrechts maar gewoon bang om in de straat te worden aangevallen, met ons leven te worden bedreigd en op forums als westers mens-zijn te worden vernederd. 

Neen! wij zijn geen racisten want radicale moslim zijn, is geen ras.

Neen! We zijn niet tegen migratie want wij zijn een altruïstisch volk maar we staan afwijzend tegenover indoctrinale islamisering.

De dag dat moslims aan onze samenleving een positief signaal geven om bereid te zijn vredig in onze maatschappij te willen integreren en met ons in vrijheid en zonder bedreiging noch de drang tot bekering of onderwerping te willen samenleven, willen wij gaarne de mogelijkheden tot het implementeren van een institutioneel verlicht gedachtegoed dat valt binnen de Universele Verklaring Rechten van de Mens en deze ten overstaan van de integriteit van het leven en de planeet, met hen bespreken.

Met beleefde groeten,

Vanwege alle burgers die hier tekenen.

Moge alle integere filosofieën in vrede met elkaar samenleven binnen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en deze ten overstaan van het leven en de planeet.

Januari 2019