Houdt de Eemnesser polder (boeren)groen !!!!!


Gast

/ #20

2012-03-18 12:15

Boerenbelang? Burgerbelang? Buitenluibelang?

Nee zegt de Schepen van Eemnes, die door diezelfde boeren, burgers en buitenlui in de gelegenheid werd gesteld om voor een periode van vier jaar de bestuurlijke beslissingen voor hen te mogen nemen , het is (het) Dorpsbelang.
Het dorpsbelang en het belang van Dorpsbelang is om oa. de leefbaarheid en de economische weerbaarheid van de agrarische bedrijven in de onderhavige gebieden in stand te houden.
In het Coalitieakkoord 2010-2014, definitieve versie 17-03-2010, staat het volgende vermeld: "Het voor Eemnes zo karakteristieke landschap ten oosten van de Wakkerendijk-Meentweg verdraagt geen verdere bebouwing, doch wij erkennen dat de agrariërs zeer belangrijk zijn voor het behoud van de polder. Bebouwing bij bestaande agrarische bedrijven om de agrarische functie te versterken, mits daarvoor de noodzaak wordt aangetoond, moet mogelijk
zijn."
Verder staat in het akkoord vermeld: “Het vanaf december 2009 gevoerde en in gang gezette beleid zal in hoofdlijnen worden voortgezet. Aansluitend daarop zal er ruimte (moeten) zijn voor nieuw of aangepast beleid op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, (de)centralisatievoornemens en mogelijk verlaagde uitkeringen van de rijksoverheid.”

Welnu, wat is het probleem? Het coalitieprogramma biedt alle ruimte, nu nog de wil!