Flierstraat tegen plannen uit de dorpsvisie tussen Zwaluwsedijk en Flierstraat (rondweg, parkeerplaatsen)

Door deze petitie te ondertekenen geeft u aan tegen de plannen te zijn zoals die nu beschreven staan in de Dorpsvisie Lage Zwaluwe. Meer specifiek gaat het om de plannen tussen de zwaluwsedijk en de flierstraat: de rondweg en bijbehorende parkeergelegenheid. 

NB. Graag straat en huisnummer invullen bij het ondertekenen

Voor de volledigheid is de brief, zoals deze is gestuurd naar College B&W en de gemeenteraad hieronder bijgevoegd. 

 

 

Bewoners Flierstraat 66, 68, 70, 74 en 106
Lage Zwaluwe
College van burgemeester en wethouders,
Projectleider Dorpsvisie Lage Zwaluwe
Postbus 19
4920 AA Made
Lage Zwaluwe, 11 mei 2024


Betreft: Dorpsvisie Lage Zwaluwe
Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte projectleider Dorpsvisie Lage Zwaluwe,

In deze brief willen wij, als groep bewoners van de Flierstraat, namens nagenoeg alle bewoners aan de even kant van de Flierstraat onze zorgen uiten en een aantal vragen stellen over zowel de totstandkoming als de inhoud van de nieuwe (concept) dorpsvisie Lage Zwaluwe. Kort na de laatste bijeenkomst van 29 februari over de dorpsvisie stond een plaatje van de dorpsvisie op de Facebook-pagina van het Bewonersplatform Lage Zwaluwe. Zo hoorden wij voor het eerst over de dorpsvisie. In dit plaatje en de onderliggende stukken is sprake van een rondweg, parkeerplaatsen, uitbreiding van recreatie en wellicht ook bedrijvigheid in het gebied achter onze woningen aan de Flierstraat. Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen, aangezien wij veel waarde hechten aan de rust en het vrije uitzicht achter onze woningen.

Om de meningen over deze visie breder op te halen hebben wij een rondgang gemaakt langs allehuizen aan de even kant van de Flierstraat (de kant van de Amer). Vervolgens hebben we met een afvaardiging van alle partijen (behalve de PvdA) gesproken over onze kijk op de dorpsvisie en de totstandkoming daarvan.

Ten aanzien van de totstandkoming van de visie viel ons in de rondgang op dat slechts een enkeling op de hoogte was van de nieuwe dorpsvisie. Nagenoeg iedereen heeft de enquête en bijeenkomsten gemist. Daarmee moeten we constateren dat deze bewoners, voor wie de visie grote gevolgen heeft, niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming hiervan. Slechts één bewoner hoorde langs een omweg van de bijeenkomsten en is bij een aantal bijeenkomsten geweest. Deze bewoner geeft aan hierbij niet het gevoel van inspraak te hebben gehad. Ook zijn de rondweg en ‘groene’ parkeerplaatsen volgens deze bewoner niet ter sprake geweest op deze bijeenkomsten.
Onze vragen over de totstandkoming:
1. Wat is er misgegaan in de totstandkoming van de dorpsvisie waardoor een relevante groep inwoners niet bereikt en gehoord is over plannen die voor hen nadelige gevolgen hebben?
2. Wat is de waarde van deze dorpsvisie als deze betrokkenheid en draagvlak mist bij de inwoners voor wie deze visie nadelige gevolgen heeft?
3. Wat gaat de gemeente en/of de projectleider doen om alsnog tot de voorgenomen gedragen dorpsvisie te komen, met name op de onderdelen waar de betrokken inwoners niet gehoord zijn en in grote meerderheid tegen de gepresenteerde visie zijn?

Ten aanzien van de inhoud van de dorpsvisie hebben in onze rondgang 45 van de 52 adressen aangegeven tegen de plannen voor de rondweg en parkeerplaatsen te zijn zoals ingetekend in de dorpsvisie. Slechts een enkeling was voor en op enkele adressen werd niet opengedaan. De zorgen en meningen die we bij veel bewoners gehoord hebben ten aanzien van de rondweg: Men is zeer gesteld op de rust, de natuur en het uitzicht achter de woningen. Vaak is het de reden om hier te komen wonen en ook een reden om te vertrekken als dit aangetast wordt. Men vreest hierbij ook een waardedaling van de woning omdat men voorziet dat als er eenmaal een rondweg komt de rust en ruimte steeds verder worden aangetast. Meer bebouwing en bedrijvigheid zal dan immers snel volgen. Daarnaast kan schade aan de woningen ontstaan door de aanleg van een weg op de natte kleigrond.

Opmerkelijk is dat geen van de partijen ons een duidelijke motivatie heeft gegeven voor de aanleg van deze rondweg. Alleen de VVD lijkt voorstander van een rondweg, maar dan langs de dijk en in de vorm van een fietspad waarbij de auto ‘te gast’ is. Deze ideeën stroken niet met de dorpsvisie waarin
staat dat deze weg zowel voor auto’s als vrachtverkeer bedoeld is en midden door het weiland loopt. Het fietspad staat juist apart ingetekend.
Over deze rondweg hebben we daarom de volgende vragen:
1. Klopt het dat de rondweg niet door inwoners op de bijeenkomsten is benoemd? Komt het idee voor deze rondweg dus vanuit de gemeente, wetend dat de rondweg wordt genoemd in het partijprogramma van de VVD en het coalitieakkoord 2022-2026?
2. Wat is de reden om een rondweg achter de Flierstraat aan te leggen, wetend dat de bewoners de huidige situatie verkiezen boven de situatie zoals in de dorpsvisie geschetst en de partijen hier geen heldere motivatie voor hebben gegeven? Wie willen de rondweg, welk doel dient deze precies en hoe gaat deze eruitzien?
3. Wat is de reden dat de rondweg midden door het weiland is getekend?
4. Wat is de status van het plan voor deze rondweg, wetend dat de gemeente onlangs Flierstraat 104 heeft aangekocht (een perceel dat al een pad van de Flierstraat tot achter een aantal tuinen bevat) en naar verluid bezig is om de agrarische grond tussen de Flierstraat en de Zwaluwsedijk aan te schaffen?

De zorgen en meningen die we bij veel bewoners gehoord hebben ten aanzien van de
parkeerplaatsen:
Men vreest overlast van de parkeerplaatsen. Bewoners voorzien het continu parkeren en langdurig stallen van auto’s, boten, campers, caravans, aanhangers en (boot)trailers. Ook denkt men aan overlast door het parkeren van vrachtwagens, vanuit de grote parkeerdruk rond Moerdijk. Voor de bewoners zelf is de parkeerplaats aan de straat dichterbij dan een parkeerplaats achter hun vaak diepe tuin. Het is daarom maar de vraag hoeveel bewoners uiteindelijk achter hun woning zullen parkeren, als dat al onderdeel van het plan zou zijn. Ook de grotere inbraakgevoeligheid wordt als zorg genoemd als de achtertuinen aangesloten zijn op de openbare weg. Kortom, een parkeerplaats achter hun tuin levert meer problemen op dan het oplost.
NB: Bewoners erkennen dat het ‘s avonds lastig is om dicht bij huis te parkeren in de Flierstraat en dat je soms geduld moet hebben als verkeersdeelnemer in de straat. Deze ongemakken wegen echter niet op tegen de gedachte aan een rondweg, parkeerplaatsen en mogelijk meer bedrijvigheid achter hun woningen. Verder heeft een toenemend aantal bewoners een laadpaal geïnstalleerd aan de woning die niet (zomaar) verlegd kan worden naar een parkeerplaats achter de diepe tuinen. Over deze ‘groene’ parkeerplaatsen hebben we daarom de volgende vragen:
1. Klopt het dat de parkeerplaatsen niet door inwoners op de bijeenkomsten zijn benoemd? Komt het idee dus van de gemeente?
2. Wat wordt concreet bedoeld met ‘groene’ parkeerplaatsen?
3. Hoe groot is deze parkeerplaats? De ‘P’ staat nu ingetekend tussen de rondweg en de Flierstraat. Gaat het om dit gehele gebied (dat zou enorm groot zijn) of een bepaald deel?
4. Voor welke doelgroepen zijn deze parkeerplaatsen bedoeld?

Wij zullen aanwezig zijn bij zowel de informatieronde op 5 juni als de opinieronde op 13 juni waar we ook zullen inspreken. Om hierbij vervolgvragen te kunnen stellen vragen wij u vriendelijk om deze vragen uiterlijk 3 juni te beantwoorden.

Bij voorbaat dank,

Met hartelijke groet,
De bewoners van Flierstraat 66, 68, 70, 74 en 106

Contactpersoon:
Paul van den Maagdenberg
Flierstraat 68
4926 AD

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Marleen Soetens alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

Wij zullen uw huisadres niet openbaar online weergeven.

Wij zullen uw postcode niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Ik machtig Marleen Soetens om de gegevens die ik op dit formulier verstrek aan de volgende partijen te overhandigen:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...