Een hogere lat voor het onderwijs van de toekomst

Hallo,

 

Zoals jullie vast niet ontgaan is, hebben de coalitiepartijen een voorstel ingediend om de toelatingstoetsen voor de pabo af te schaffen. Wij als studenten zijn het hier niet mee eens en hebben actie ondernomen.  

Het is ons doel om deze brief met zo veel mogelijk handtekeningen a.s. maandag naar kranten als het AD, NRC, Limburger, Volkskrant, Trouw en Telegraaf te sturen.

Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe sterker we staan. Jouw inzet doet ertoe!!! Stuur deze brief naar jouw familie, stageschool, medestudenten, buurman of burgemeester en help ons aan de handtekeningen.

Op maandag 14 oktober om 19.00 uur sturen wij de onderstaande brief naar de bovenstaande kranten.

Help jij ook?

 

 

Geachte redactie,  

Wij sturen deze brief naar aanleiding van het voorstel van de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU om in het kader van het lerarentekort, de toelatingstoetsen af te schaffen.

Wij maken ons namelijk zorgen om zowel de afbraak van de kwaliteit van het onderwijs als de slechte arbeidsomstandigheden, als gevolg van werkdruk en magere salariëring.

Om het lerarentekort tegen te gaan willen de coaltiepartijen de toelatingstoetsen afschaffen. Zij zijn namelijk van mening dat de kennisachterstand van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde en techniek beter ingehaald kan worden tijdens de opleiding, in plaats van het een toelatingscriterium te laten zijn.

Van Meenen (D66) benoemt dat veel potentiële studenten op de toelatingstoetsen stranden of zich door de toetsen laten ontmoedigen. Vanwege de afnemende kwaliteit van de instromende pabostudenten werden de toelatingstoetsen in het leven geroepen. Daarnaast moeten de aankomende studenten een taal- en rekentoets afleggen. Deze keuzes zijn gemaakt om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. Een leerkracht dient te voldoen aan gekwalificeerde basisvaardigheden en kennis. Niemand is immers gebaat bij een leerkracht die weinig kennis van zaken heeft en het diploma heeft gekregen, puur omdat de nood nu eenmaal hoog is. Iets wat naar onze mening een verkeerde insteek is.

De strengere toelatingseisen hebben niet geleid tot betere studenten. Dit onderzoek laat weten dat de eindexamencijfers van de pabostudenten gelijk gebleven zijn tussen 2005 en 2015, terwijl de instroom van studenten is gehalveerd sinds de invoering van verscherpte toelatingstoetsen in 2005.

Het is belangrijk dat de beste studenten transformeren tot de beste leerkrachten. Het vak heeft een lage status, mede door de lage salariëring. Door de toelatingseisen af te schaffen wordt het signaal gegeven dat “iedereen” geschikt is om in het onderwijs te werken. Door alleen te roepen dat het onderwijs een “prachtvak” is, komen er geen echte veranderingen tot stand. De opleiding heeft meer tijd en ruimte nodig om die kennis en vaardigheden te verwerven. Wanneer de status van het vak verhoogd wordt, zal ook de instroom vergroten. En dat is wat we echt nodig hebben.

Het afschaffen van de toelatingstoetsen alleen, lost het lerarentekort van onze toekomstige leerkrachten niet op. Het lijkt ons dan ook belangrijker om de toekomstige leerkrachten meer tijd te geven om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Kunnen we dit nog klaarspelen in de huidige vorm van de Pabo als we een groot deel van de tijd bezig zijn met het bijspijkeren van basiskennis?

Werken in het onderwijs heeft tegenwoordig nog maar weinig aanzien. Het vak dreigt soms te verdrinken in een stroom van negativiteit. Denk bijvoorbeeld aan de algemene werkdruk, het invoeren van passend onderwijs, de te grote klassen en de onnodige spanning omtrent het toetsen en begeleiden van de leerlingen. De salariëring en de toegenomen mondigheid van ouders en kinderen zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten.

Wij als pabostudenten zijn van mening dat de lat hoog moet blijven, hoger moet zelfs. Het niveau van de leerkracht is tenslotte belangrijk voor onze kinderen en toekomst.

Laten we in de moderne maatschappij niet uit het oog verliezen waar het nu echt om gaat in het onderwijs: de kinderen. Kinderen die zichzelf mogen ontwikkelen en straks een mooie bijdrage mogen leveren aan de samenleving via kennis, vaardigheden en met een kritische blik die samenleving van morgen moet vormgeven. Leerkrachten hebben de prachtige taak om onze toekomstige generatie op te leiden en te vormen tot goede, mooie en unieke personen. Hoe waarborgen we het behoud van deze belangrijke taak van het onderwijs en hoe zorgen we ervoor dat die ontwikkeling tot zijn recht komt?

De vraag is hier dan ook niet of we wel of geen toelatingstoetsen willen en de vraag is ook niet of we het lerarentekort op willen lossen door meer studenten aan te trekken. De echte vraag is namelijk veel belangrijker: Hoe kritisch kijken we naar de toekomst van onze kinderen? Wie vertrouwen we die belangrijke taak toe, de komende generatie op te leiden tot zelfstandige, kritische, betrokken burgers?

We hopen en vertrouwen erop, dat de minister en de staatssecretaris daarover hebben nagedacht als zij binnenkort met voorstellen naar de Tweede Kamer komen.  


Jolyne Rietmeijer FHKE Venlo    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jolyne Rietmeijer FHKE Venlo om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...