digitale lesopnames voor Werkstudenten Wijsbegeerte UA

Geachte Onderwijsverantwoordelijke,

Beste Ombudsman,    

Betreft : digitale lesopname   

 

Zoals u weet is er nogal onduidelijkheid en commotie rond de vraag of de hoorcolleges in het academiejaar 22-23 wel of niet digitaal opgenomen gaan worden. 

De argumenten pro en contra zijn gegeven en we stellen vast dat aan de zijde van de professoren er weinig animo bestaat om ook volgend academiejaar terug voor lesopnames te zorgen. 

Nochtans willen we bij deze vooral ten behoeve van de werkstudenten een pleidooi houden om daar toch anders naar te kijken: 

-       Vooreerst willen we weerleggen dat digitale opnames er toe leiden dat studenten niet naar de hoorcolleges komen. Waar we er van uitgaan dat iedere student filosofie  een bijzondere motivatie en leergierigheid heeft en daarom in regel de lessen wil bijwonen, geldt dit a fortiori voor de werkstudenten. Sprekend voor de groep waar we rechtsreeks mee contact onderhouden, stellen we vast dat de aanwezigheidsgraad zeer hoog is geweest afgelopen jaar, digitale opnames ten spijt. 

-       Maar specifiek voor werkstudenten geldt wel dat aanwezigheid omwille van professionele verplichtingen niet altijd even makkelijk is: niet iedereen heeft een 9 to 5 job (en als dat al zo zou zijn, zijn lessen die al om 16 u aanvangen, per definitie moeilijk), menige job stelt eisen rond flexibiliteit en avondwerk, wat betekent dat er meer dan eens keuze gemaakt moet worden tussen studie en werk. Wie dan niet op digitale opname kan terugvallen en enkel op nota’s van medestudenten moet rekenen, heeft een nadeel.  

-       Daarbij wordt het nut van die opnames ook voor studenten die de al colleges bijgewoond hebben, schromelijk onderschat: moest er een mogelijkheid zijn te onderzoeken hoe vaak opnames herbekeken/herbeluisterd werden , ook door ‘aanwezige’ studenten, dan zou men wellicht anders naar de vraagstelling kijken. Voor onszelf sprekend, het is zondermeer een handige en nuttige studeermethode om colleges een tweede, of zelfs bepaalde onderdelen een derde maal te beluisteren. Zo weten werkstudenten hun reistijden – in de trein of in de wagen – of zelfs de broodnodige jogging- of wandeluren nuttig in hun studie in te schakelen. 

-       Misschien een kritische noot : we stelden ook wel vast dat de aanwezigheidsgraad voor het ene vak al eens sterk kon verschillen met dat van een ander. En beiden werden opgenomen!  Het causaal verband tussen absentie en digitale opnames, lijkt ons dan ook onzeker… er zijn andere redenen waarom de ene prof veel en de andere prof minder volk naar het college weet te trekken. 

 

Na onze bovenstaande argumenten, willen we een constructief voorstel formuleren, op maat van de werkstudenten: we vragen toestemming om zelf de colleges te mogen opnemen (enkel geluid, beeld is niet nodig) en dat onderling beschikbaar te stellen. Dat werd in het verleden ook al bij herhaling toegestaan door professoren ten behoeve van studenten die om welke reden dan ook (ziekte, werk gerelateerde redenen) het college moesten missen.

Uiteraard werd daar voorafgaandelijke permissie van de docent voor gevraagd; men neemt dan het college op, in alle transparantie. 

NB :  Als we bovenstaande redenen zo bekijken, zien we weinig redenen om de dagstudenten , die als studiehulp zo’n opname wensen te beluisteren, uit te sluiten. Daarenboven voelt het niet goed daarin een onderscheid te maken tussen dag- en avondstudenten. Gelieve daar mee rekening te houden.  

 

Ondergetekenden spreken in eigen naam maar weten zich gesteund door een lijst medeondertekenaars die we graag aan deze mail toevoegen. 

Graag bereid ons standpunt nader toe te lichten, rekenen we op een positief gevolg.  

Met vriendelijke groeten

 

Luc Miermans                         Kathleen Sterckx    

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Luc Miermans om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...