circuit Zandvoort

Gemeenteraad van Zandvoort / Milieudienst IJmond

Zienswijze milieuvergunning circuit Zandvoort

 

 Wij wonen of werken in het Ramplaankwartier in de gemeente Haarlem, nabijgelegen
wijken in Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout en Haarlem, en / of wij recreëren graag in het duingebied. Wij willen u laten weten dat wij regelmatig geluidsoverlast ervaren van het circuit Zandvoort. Wij willen u vragen via de aangepaste milieuvergunning er voor te zorgen dat de hinder wordt beperkt.

 Het Ramplaankwartier e.o. ligt op meer dan vijf km afstand van het circuit Zandvoort. Dat wij dan toch overlast ervaren komt doordat de windrichting meestal west tot zuidwest is. Bij een matige tot harde wind komt het voor dat in Zandvoort niets te horen is van races maar bij ons in de buurt is het een herrie van belang. Dit gaat vaak een heel weekend door maar ook doordeweekse dagen is er regelmatig overlast. Er wordt op 250 á 280 dagen per jaar geracet op het circuit en op de meeste van die dagen is het geluid bij ons op hinderlijke wijze te horen. Niet zelden worden wij ’s ochtends in het weekend om 8 uur gewekt door het geluid dat de slaapkamers binnendringt. Wij wijzen er op dat, als gevolg van aanpassingen aan het circuit ten behoeve van de formule 1, door bomenkap op een aantal plaatsen de hinder sterk is toegenomen.  

 Niet alleen horen mensen het circuit in de tuin en in huis, een bezoek aan een van de mooie  natuurgebieden is niet aan te raden. Bij ongunstige windrichting is Elswout, Middenduin, Koningshof, de Kennemerduinen, kortom het hele Nationale Park Zuid-Kennemerland vergeven van het lawaai.

Het circuit produceert een zeer onaangenaam geluid, dat op de afstand waar wij ons bevinden met geen ander geluid is te vergelijken. Het beste laat het zich omschrijven als een zwerm genetisch gemanipuleerde wespen die je niet kwijt raakt. De afgelopen jaren is hier de formule 1 bijgekomen met alle ongemakken van dien die je normaal alleen in geval van een calamiteit voor lief zou nemen. Het geluid van de formule 1 is zeer zwaar en zeer luidruchtig, maar omdat twee van de afgelopen 3 jaren de wind oost was, hebben wij hier nog weinig ervaring mee opgedaan.             

Wij zijn ons er goed van bewust dat veel mensen plezier beleven aan het circuit en dat de races een bijdrage leveren aan de lokale economie van Zandvoort. Wij gunnen iedereen zijn feestje, zoals de meeste mensen hun buren enkele malen per jaar een feestje gunnen. Maar met 280 racedagen per jaar wordt er met het burengerucht van meer dan 5 km verderop wel een grens overschreden. Bovendien, verreweg de meeste racedagen wordt er geracet zonder publiek en dat maakt de overlast extra wrang. 

Alvorens in te gaan op concrete maatregelen willen wij twee zaken onder uw aandacht brengen die ons zeer hebben verbaasd.

Wij wijzen er op dat al bij de aanleg van het circuit in 1948 is gekozen voor een zg. NiMBY (Not-in-My-BackYard)-constructie. Dit wil zeggen: de lusten van de races liggen bij de onderneming en een aantal andere partijen in Zandvoort, de lasten aan gene zijde van de duinen, dat wil zeggen bij ons. En dan laten wij de effecten van het lawaai op het leven in de natuur nog buiten beschouwing. Vanuit dit perspectief vinden wij het bestuurlijk een vreemde figuur dat de gemeente Zandvoort het bevoegd gezag is bij de vergunningverlening. Immers, de gemeenteraad van Zandvoort heeft primair de taak het Zandvoortse belang te behartigen, terwijl de geluidsvergunning voor het circuit van de gemeente Zandvoort vraagt een rekening te houden met de belangen van mensen in aangrenzende gemeenten, alsmede natuurbelangen, waardoor de ruimte voor het circuit wordt ingeperkt. Het zou voorkeur verdienen om de provincie Noord-Holland met het bevoegd gezag te belasten, zoals dit eerder het geval was.

Wij zijn ook zeer verbaasd over het feit dat de vergunning gebaseerd is op de Handreiking Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI) uit 1999. Sinds wanneer is het circuit een industriële activiteit? De HMRI laat toe dat jaarlijks sprake is van 12 zogenaamde Geluidsdagen. Dit zijn dagen waar voor de industrie niet of nauwelijks geluidsbeperkende voorschriften gelden, omdat er noodzakelijk onderhoud gepleegd wordt aan machines ed.. Deze dagen worden ook wel ubo-dagen genoemd, waarbij ubo staat voor uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden. Is de keuze om bij de geluidsvergunning voor het circuit uit te gaan van de HMRI wellicht ingegeven door de politieke wens bij het toenmalige kabinet Balkenende, om het circuit 12 dagen toe te staan, waar (nagenoeg) zonder geluidsnormen mag worden geracet? Hoezo laten dagen waarop geracet wordt zich typeren als ‘uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden’? Is het racen en het bijbehorende produceren van lawaai niet de core business van het circuit? Het verdient naar onze mening aanbeveling om bij de geluidsvergunning rekening te houden met de specifieke eigenschappen en omstandigheden van en rondom het circuit Zandvoort, zoals het feit dat het geluid verder draagt dan normaal gesproken geluid in een industriegebied. Er is geen reden om een gekunsteld beroep te doen op de HMRI.   

Wij gaan er niet van uit dat met geluidswerende maatregelen een einde zal komen aan de geluidshinder. Wel menen wij dat met enkele eenvoudige maatregelen het burengerucht kan worden beperkt.  Wij stellen de volgende maatregelen voor:

1)      Het aantal uren dat er sprake mag zijn van mogelijk ernstige geluidshinder wordt teruggebracht naar vijf per dag. Voor 11.00 uur in de ochtend en na 16.00 in de middag zal niet worden geracet. Dan weten wij waar wij aan toe zijn en met de huidige vergunning is dat niet zo.  

2)      Het aantal Geluidsdagen zal worden teruggebracht van 12 naar 5, waarmee recht wordt gedaan aan de uitzonderlijke geluidsbelasting door de formule 1. 

3)      De vergunning schrijft voor dat de auto's niet meer lawaai maken dan op de openbare weg is toegestaan. De meeste auto's op het circuit hebben namelijk uitlaten die veel meer lawaai maken.

Door deze maatregelen zal, zo verwachten wij, de gemiddelde geluidsbelasting door het circuit kunnen dalen naar 50 decibel. 

4)      De milieudienst richt enkele meetpunten in zowel in de directe omgeving als in Haarlem en Overveen om het geluid van het circuit te monitoren.

5)      Evaluatie van de maatregelen zal na vijf jaar plaatsvinden, waarna de vergunning mogelijk kan worden aangepast.

De initiatiefnemers

Matthijs Hisschemöller, Ramplaankwartier, Haarlem

Mark Helsloot, Ramplaankwartier, Haarlem

Karel van Broekhoven, Ramplaankwartier, Haarlem

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Matthijs Hisschemöller alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...