Bezwaar bouw 16 verdiepingen hoge woontoren zeevaarderskwartier

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Onderwerp: Bouwplan Zeevaarderskwartier

Katwijk, maart 2024

Geacht College,
Een aantal bewoners van wijkdeel “Synthese” heeft op dinsdag 31 oktober 2023 tijdens een in het clubhuis van basketballvereniging “Sportiff Grasshoppers” gehouden presentatie kennisgenomen van de plannen tot herontwikkeling van het gebied waar momenteel het gebouw van het voormalige ID-College en de opstallen van De Jong Autobedrijf Katwijk zijn gesitueerd. Volgens de genoemde presentatie zou een woontoren worden gerealiseerd bestaande uit 16 bouwlagen. Omdat doorgaans als vuistregel geldt dat de bouwhoogte van een woonlaag ca. 3 m bedraagt, heeft dit tot gevolg dat er een bouwwerk met een totale bouwhoogte van 48 m zal verrijzen.
Dat heeft onze bevreemding gewekt, aangezien nog niet lang zo geleden de plaatselijke media ons berichtten dat de drie zgn. Torenflats in de nabijgelegen wijk “Hoornes” met een totale bouwhoogte van elk ca. 40 m juist op de nominatie staan om in ca. 2030 te worden gesloopt. Het komt ons dan ook als ongerijmd voor dat de destijds gerealiseerde hoogbouw, welke afbreuk doet aan het dorpse karakter van Katwijk, binnen afzienbare termijn zal worden gesloopt en er vervolgens op een naburige locatie nieuwbouw gaat plaatsvinden van een nog hogere woontoren.
Wij als bewoners van de nabije omgeving voelen ons overvallen door het naar Katwijkse begrippen imposante woongebouw met een bouwhoogte van ca. 50 m.
Bij de opstelling van bestemmingsplannen geldt als een van de leidende basisprincipes dat in zijn algemeenheid een gewenste verhouding van straatbreedte (gevel tot gevel) : bouwhoogte van 2:1 wordt gehanteerd, dit laatste om overmatige schaduwwerking te voorkomen. Daarop voortbordurend kunnen wij ons niet voorstellen dat een bouwwerk als het onderwerpelijke geen aanzienlijke schaduweffecten zal hebben op de aangrenzende omgeving waarvan onze woningen deel uitmaken.
Wij kunnen ons dan ook niet vinden in de door u voorgestane bouwhoogte.
Volgens makelaars, die als geen ander specifieke kennis hebben van de plaatselijke woningmarkt, is er vooral een groot gebrek aan levensloopbestendige appartementen voor ouderen. Juist de bouw van een woonzorgcomplex voor ouderen op deze unieke locatie is een van de laatste mogelijkheden om binnen redelijke afstand van belangrijke voorzieningen huisvesting voor senioren te realiseren en het is naar onze mening de beste methode om doorstroming van grote eengezinswoningen naar appartementen in gang te zetten. Dankzij het domino-effect, dat ten gevolge daarvan ontstaat, krijgen ook starters vervolgens de mogelijkheid om een financieel haalbare woning te kunnen verwerven.
Daarnaast hebben wij begrepen dat in het op 31 oktober jl. gepresenteerde plan wordt uitgegaan van in totaal 172 appartementen. Uit de media is inmiddels bekend geworden dat uw College voornemens is om in de toekomst een parkeernorm van 1 auto per woning te hanteren. Dat heeft tot gevolg dat er ten behoeve van de toekomstige bewoners in het “Zeevaarderskwartier” minstens 172 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Vanwege toenemend autobezit ervaren wij op dit moment al een verhoogde parkeerdruk in ons wijkdeel en omdat autobezit in Nederland een vrije keuze is, denken wij daarom dat de parkeersituatie in “Synthese” ernstig zal verslechteren als er een appartementencomplex komt met 172 woningen, gecombineerd met een parkeernorm van slechts 1 auto per woning.
Daarom willen wij u in overweging geven daar een woonzorgcomplex voor senioren te realiseren met appartementen in diverse prijsklassen. Dat laatste wordt ingegeven door het feit, dat diverse senioren, die bijv. van een eengezinswoning willen verhuizen naar een appartement in wooncomplex “Zwanenburg”, niet in aanmerking kwamen voor toewijzing van een woning aldaar, vanwege een te hoog inkomen.
Het spreekt voor zich dat wij ook het totaal aantal te realiseren appartementen te hoog vinden, mede vanwege de te verwachten verhoogde parkeerdruk op de nabije omgeving. Daarom kunnen wij ons niet vinden in het voorgestelde aantal van 172 woningen en zal naar onze mening dit aantal moeten worden gereduceerd tot een aanvaardbare hoeveelheid appartementen.

Hoogachtend,


Bewoners wijkdeel “Synthese”

bewoners wijkdeel "Jan Everrtsenlaan"

bewoners wijkdeel "cleijn duyn"

bewoners wijkdeel "vijverhof flat"

Bewoners wijkdeel "de rederij"

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik N de Jong om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...