Actie tegen vierbaansweg over de Hilversumse Hei / Hoorneboegse Hei

In het meerjarenprogramma infrastructuur Ruimte en Transport oostkant Amsterdam wordt gekeken naar een betere doorstorming van verkeer tussen A4 (Schiphol) en A27 (Hilversum).

Eén van de vier voorstellen is de N201 verbreden naar vierrijbanen van 100 km per uur, waarbij de weg ten zuiden van Hilversum, dwars over de Hilversumse Hoorneboegse Hei wordt doorgetrokken naarde A27.

Op dinsdag 8 januari wordt er over deze plannen een beslissing genomen. Graag wil ik voor die tijd meer dan 40.000 handtekeningen verzamelen, zodat dit een agenda punt wordt bij de tweede kamer.

Graag wil ik oproepen tot een handtekeningenactie om zo als burgers onze steun voor het zoeken naar oplossingen die wel passen bij de afspraken die bij de klimaatveranderingen aansluiten en zo een weg door de natuur te voorkomen.

Onderstaande brief heb ik gestuurd en van diverse gemeente en de overheid heb ik al reacties ontvangen.

 

Brief aan De Stichting Goois Natuurreservaat, waarvan lid de zes Gooise gemeenten (Bussum, Blaricum, Hilversum, Laren, Naarden), gemeente Wijdemeren, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht en De Rijksoverheid.

Inzake: Betere doorstoming verkeer A4(Schiphol) en A27 (Hilversum)

Geachte burgemeester en wethouders van bovenstaande gemeente & provincies

In het meerjarenprograama infrastructuur Ruimte en Transport oostkant Amsterdam wordt gekeken naar een betere doorstroming van het vekeer tussen A4 (Schiphol) en A27 (Amsterdam)

Hiervoor heeft Provincie Utrecht de volgende gemeenten benaderd: Hilversum, Wijdemeren en Stichtse Vecht.

De reden hiervoor is dat er gekeken wordt naar vier voorstellen om de doorstroming te bewerkstellingen. Eén hiervan is de N201 verbreden naar vier rijbanen, waar 100 km per uur gereden mag worden, waarbij de weg ten zuiden van Hilversum, dwars over de hei/natuur doorgetrokken wordt naar de A27.

Graag wil ik wijzen op het Deltaprogramma.

Om de gevolgen van kilimaatverandering waar mogelijk tegen te gaan hebben tal van partijen in 2014 in het kader van het zogenoemde Deltaprogramma afgesproken dat gemeenten binnen dertig jaar klimaatbestendig moeten zijn. Onderdeel daarvan zijn maatregelen die de openbare buitenruimte voor burgers koel en leefbaar moeten houden tijdens hete dagen. Gemeenten zijn daar in het kader van hun zorgplicht voor burgers verantwoordelijk voor. Om gemeenten concrete aanbevelingen aan te reiken, startte in 2015 onder aanvoedring van de HvA het onderzoek "de Klimaatbestendige Stad". De uitkomsten van dat onderzoek moeten de lokale bestuurders helpen om de openbare ruimte in de toekomst klimaatbestendig te maken.

Het Deltaprogramma laat niet toe dat natuur plaats moet maken voor asfalt, aangezien natuur voor schaduw en temperatuurverlaging zorgt en asfalt voor verhoging.

Vanzelfsprekend is het meerjarenprogramma infrastuctuur Ruimte en Transport oostkant Amsterdam al jaren geleden in werking gesteld. Mijn inziens ligt daar het probleem, gezien de huidige inzichten over het klimaat.

De gevolgen van de klimaatverandering is zo groot dat er wereldwijd (Klimaattop Polen) afspraken gemaakt zijn over onder andere het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide.

Het doorgaan met het meerjarenprogramma infrastructuur Ruimte en Transport oostkant Amsterdam is niet meer van deze tijd. Het sluit niet aan bij de afspraken die vorige week op de Klimaattop zijn gemaakt. Het verbreden van wegen, het verhogen van maximumsnelheden heeft een negatieve invloed op het milieu.

Het kiezen voor een verbrede weg dwars door de natuur (Hilversumse Hei/Hoorneboeg) veroorzaakt enorm veel schade aan het prachtige natuurgebied. Het gebied van 190 ha wordt nu beheerd door het Goois Natuurreservaat, en sinds 2004 begraasd door runderen, waardoor het landschap open blijft en de voor het heidegebied specifieke vegetatie in stand wordt gehouden.

De stichting Goois Natuurreservaat is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie uit 1932 die gevormd wordt met zes Gooise gemeenten (Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden) de Gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland die 2700 hectare in het bezit heeft. Het gaat om prachtige natuurterreinen in de buitengebieden van de zes gemeenten, inclusief alle Gooise heidevelden en het grootste deel van de bossen.

Het doel van de stichting is (artikel 2 van de statuten);

* de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaargelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en

* aan het publiek, door vrije toegang tot diei terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.

Gemeente Amsterdan heeft aangekondigd de deelname te willen beëindigen, de rechtbank Amsterdam heeft dit afgewezen.

Het lijkt mij duidelijk dat Gemeente Amsterdam, om het doorvoeren van het meerjarenprogramma infrastructuur Ruimte en Transport oostkant Amsterdam, het belang van de natuur niet voorop wil zetten, en om die reden hun ideeën door te voeren van natuurschoon in het Gooi af wil.

Opnieuw wil ik wijzen op de afspraken in de klimaattop waarbij het doorvoeren van ideeën voor het verbeteren van verkeersdoorstroming, wel gunstig zijn voor de economie, maat niet passen in een duurzaam milieu-gunstig beleid.

Graag wil ik alle 6 de Gooise gemeente, die horen bij de stichtng Goois Natuurreservaat oproepen om hun krachten te bundelen en zich te verzetten tegen de plannen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het doorvoeren van het meerjarenplam. Tevens wil ik hen wijzen op het Deltaplan waar alle gemeente zich ook aan hebben te houden.

Op dinsdag 8 januari 2019 wordt over de alternatieve plannen een beslissing genomen. Maar naar mijn idee ligt de basis bij het verzetten tegen de "oude"ideeën en oplossingen" uit het meerjarenporgramma, aangezien de wereld is veranderd en de klimaatveranderingen om nieuwe ideeën en oplossingen vragen.

Graag wil ik oproepen tot een handtekeningenactie om zo als burgers onze steun voor het zoeken naar oplossingen die wel passen bij de afspraken die bij de klimaatveranderingen aansluiten en zo een weg door de natuur te voorkomen.

 

Vriendelijke Groet,

Dylan Vonhoff, student toegepaste biologie

Katrien Bes, toegepaste bioloog

Anita Vonhoff

 

Elzenlaan 10,1231 CD Loosdrecht, anitavonhoff@uwmondhygienist.nl 

 

 

 

 


Anita Vonhoff, Elzenlaan 10, 1231 CE Loosdrecht, anitavonhoff@uwmondhygienist.nl    Neem contact op met de schrijver van de petitie