Geen bebouwing in de Schelphoek, een Natura2000 gebied

Neem contact op met de schrijver van de petitie

28 november Behandeling Raadsvoorstel vaststelling gebiedsvisie Schelphoek

2016-11-27 10:14:08
 
 

Op 28 november 2016 zal het raadsvoorstel tot vaststelling van de gebiedsvisie Schelphoek worden behandeld.

Helaas moeten wij uit het raadsvoorstel constateren dat ondanks inbreng van klankbordgroepdeelnemers, waaronder BIRDS, er gekozen wordt voor maximale bebouwing in de Schelphoek.
Als de raad de Gebiedsvisie Schelphoek goedkeurt, wordt de mogelijkheid geboden paviljoens in het kreekbos te bouwen.
Dit betekent vernietiging van een uniek, cultuur historisch stuk natuur met aantasting van het landschap.
In dit raadsvoorstel krijgt eveneens HRC de Schelphoek de mogelijkheid om van 4 hotelkamers uit te breiden naar maximaal 60 hotelkamers met bijbehorende voorzieningen én om boven de dijk uit te mogen bouwen.

Bent u het niet eens met dit raadsvoorstel? Bezoek onze website en bekijk wat u kunt doen!

Wij roepen u op om 28 november 2016 om 19:30 uur aanwezig te zijn tijdens de openbare vergadering van de Commissie Openbare Ruimte in de burgerzaal van de gemeente.


Burger Initiatief Red de Schelphoek

28 november Behandeling Raadsvoorstel vaststelling gebiedsvisie Schelphoek

2016-11-26 18:32:02

Op 28 november 2016 zal het raadsvoorstel tot vaststelling van de gebiedsvisie Schelphoek worden behandeld.

Helaas moeten wij uit het raadsvoorstel constateren dat ondanks inbreng van klankbordgroepdeelnemers, waaronder BIRDS, er gekozen wordt voor maximale bebouwing in de Schelphoek.
Als de raad de Gebiedsvisie Schelphoek goedkeurt, wordt de mogelijkheid geboden paviljoens in het kreekbos te bouwen.
Dit betekent vernietiging van een uniek, cultuur historisch stuk natuur met aantasting van het landschap.
In dit raadsvoorstel krijgt eveneens HRC de Schelphoek de mogelijkheid om van 4 hotelkamers uit te breiden naar maximaal 60 hotelkamers met bijbehorende voorzieningen én om boven de dijk uit te mogen bouwen.

Bent u het niet eens met dit raadsvoorstel? Bezoek onze website en bekijk wat u kunt doen!

Wij roepen u op om 28 november 2016 om 19:30 uur aanwezig te zijn tijdens de openbare vergadering van de Commissie Openbare Ruimte in de burgerzaal van de gemeente.


Burger Initiatief Red de Schelphoek

28 november Behandeling Raadsvoorstel vaststelling gebiedsvisie Schelphoek

2016-11-26 11:37:17

Op 28 november 2016 zal het raadsvoorstel tot vaststelling van de gebiedsvisie Schelphoek worden behandeld.

Helaas moeten wij uit het raadsvoorstel constateren dat ondanks inbreng van klankbordgroepdeelnemers, waaronder BIRDS, er gekozen wordt voor maximale bebouwing in de Schelphoek.
Als de raad de Gebiedsvisie Schelphoek goedkeurt, wordt de mogelijkheid geboden paviljoens in het kreekbos te bouwen.
Dit betekent vernietiging van een uniek, cultuur historisch stuk natuur met aantasting van het landschap.
In dit raadsvoorstel krijgt eveneens HRC de Schelphoek de mogelijkheid om van 4 hotelkamers uit te breiden naar maximaal 60 hotelkamers met bijbehorende voorzieningen én om boven de dijk uit te mogen bouwen.
Bent u het niet eens met dit raadsvoorstel? Bezoek onze website en bekijk wat u kunt doen!

Wij roepen u op om 28 november 2016 om 19:30 uur aanwezig te zijn tijdens de openbare vergadering van de Commissie Openbare Ruimte in de burgerzaal van de gemeente.


Burger Initiatief Red de Schelphoek

Inspraakprocedure Gebiedsvisie Schelphoek

2016-08-17 13:12:29

Het ontwerp van de gebiedsvisie Schelphoek en het inventarisatiedocument liggen in het kader van de inspraakprocedure vanaf 15 augustus tot en met 26 september 2016 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.
Digitaal kunt u  de documenten bekijken op https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Projecten/Gebiedsvisie_Schelphoek/Actueel/Bekendmaking_Inspraakprocedure_ontwerp_gebiedsvisie_Schelphoek

Wij nodigen u van harte uit de documenten zelf te lezen en uw eigen mening te vormen.
En nog belangrijker... uw mening schriftelijk in te dienen bij de gemeente binnen de gestelde datum (tot uiterlijk 26 september 2016).
Wij hopen dat u massaal gehoor geeft aan deze oproep om te komen tot een duidelijke, eenduidige visie waarbij duidelijk wordt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het bebouwen van de Schelphoek. Want dat is wederom het uitgangspunt van de gemeente: bebouwing!

Voor meer informatie bezoekt u onze website www.schelphoeknatuurlijk.nl
Uitgebreide meer inhoudelijke info ontvangt u via de nieuwsbrief.


Schelphoek natuurlijk

Informatie avond 23 maart

2016-03-23 15:41:20

Graag willen wij u eraan herinneren dat vanavond de openbare informatieavond plaatsvindt om 19.30 in de burgerzaal van het gemeentehuis Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee. Voor meer informatie bekijkt u de website  Bekijk ook de info onder kopje Nieuwsbrieven


BIRDS

informatieavond gebiedsvisie Schelphoek 22 april 19:30uur dorpshuis Serooskerke

2015-04-16 09:56:59

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst over de Schelphoek op het gemeentehuis in Zierikzee,  vind er op 22 april een informatie avond plaats in het dorpshuis aan het Dorpsplein 13 in Serooskerke.Het begint om 19:30uur, de zaal is vanaf 19.15 open.

Tijdens deze avond krijgt u van de gemeente de gelegenheid te reageren op de conclusies van de eerste bijeenkomst en uw visie en aanvullingen te laten horen.
Daarom roepen wij u op, indien mogelijk, deze avond bij te wonen en uw stem te laten horen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van de Schelphoek en Burger Initiatief Red de Schelphoek (BIRDS) meldt u zich dan aan via de website www.schelphoeknatuurlijk.nl


BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek)

Uitkomst raadsvergadering gebiedsvisie Schelphoek

2014-12-21 16:34:03

Geachte ondertekenaars,

Afgelopen donderdag (18-12-2014) was er een raadsvergadering bij de Gemeente Schouwen-Duiveland.
In de eerder, op 11-12-2014, gehouden commissievergadering werd een raadsvoorstel gepresenteerd met als belangrijkste uitgangspunt: bebouwing in de Schelphoek is mogelijk. Hierover waren de commissieleden het niet eens en de PVDA zou een amendement hierop opstellen.

Alle commissieleden leken het er wel over eens dat de bebouwing genoemd in de gebiedsvisie veel te groot is.

Het amendement dat op 18-12 werd besproken in de gemeenteraadsvergadering luidde: vaststellen óf en zo ja welke bebouwingsmogelijkheden er zijn in de Schelphoek en ook werd aangegeven dat het om kleinschalige bebouwing zou moeten gaan.
Tot onze verbazing werd dit amendement door de fracties van de VVD, LSD en SGP verworpen en het raadsvoorstel werd alsnog goedgekeurd!

Naar onze mening gaat het in het raadsvoorstel om een vooringenomen standpunt en wordt compleet voorbij gegaan aan onze visie en uw stem: geen bebouwing in de Schelphoek.

Wél heeft de gemeente bevestigd dat wij, BurgerInitiatief Red De Schelphoek (BIRDS), als vertegenwoordiger van de ondertekenaars van de petitie (namens inwoners en toeristen van SD), betrokken zullen worden bij het aanpassen van de gebiedsvisie als stakeholder (belanghebbende partij).


Deze gebiedsvisie moet in maart 2015 gereed zijn en moet dan wederom aan de gemeenteraad worden aangeboden. Tot die tijd handhaven wij onze petitie tegen bebouwing in de Schelphoek.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen stuur dan uw naam en emailadres naar info@schelphoeknatuurlijk.nl

 

 

 

 


www.schelphoeknatuurlijk.nl

Gebiedsvisie Schelphoek 1 december Raadcommissievergadering, komt u ook?

2014-11-29 20:43:29

Gebiedsvisie Schelphoek 1 december Raadcommissievergadering, komt u ook?

2014-11-25 23:33   Bewerken

Het College van B&W en de Gemeenteraad hebben kennis genomen van onze – en 36 andere – zienswijzen. Deze staan op de agenda van de openbare commissievergadering van 1 december 2014.

Opmerkelijk genoeg wordt niet de voorliggende gebiedsvisie ter instemming aangeboden, maar wordt de Gemeenteraad verzocht in te stemmen met een aanpassing van deze gebiedsvisie, die dan in maart 2015 goedgekeurd zou moeten worden.
Vooruitlopend daarop verzoekt het College van B&W de Gemeenteraad wél om nu alvast ‘maar even’ in te stemmen met het voornemen om te gaan bouwen in de Schelphoek! 
Hierbij krijgt het College de opdracht om met de betrokkenen in het gebied (o.a. Staatsbosbeheer, dorpsraad Serooskerke, Vereniging Stad & Lande, Natuur- en Vogelwacht S-D) de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepaste gebiedsvisie.

Op 1 december om 19:30 uur wordt het voorstel besproken in de raadscommissie. Wij als BIRDS (Burgerinitiatief Red de Schelphoek) hebben spreektijd aangevraagd. De vergadering is openbaar en u kunt met uw aanwezigheid uw stem nog extra kracht bijgeven. U bent van harte welkom aan de Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen stuur dan uw naam en emailadres naar info@schelphoeknatuurlijk.nl


Schelphoek natuurlijk

Gebiedsvisie Schelphoek 1 december Raadcommissievergadering, komt u ook?

2014-11-25 22:33:26

Het College van B&W en de Gemeenteraad hebben kennis genomen van onze – en 36 andere – zienswijzen. Deze staan op de agenda van de openbare commissievergadering van 1 december 2014.

Opmerkelijk genoeg wordt niet de voorliggende gebiedsvisie ter instemming aangeboden, maar wordt de Gemeenteraad verzocht in te stemmen met een aanpassing van deze gebiedsvisie, die dan in maart 2015 goedgekeurd zou moeten worden.
Vooruitlopend daarop verzoekt het College van B&W de Gemeenteraad wél om nu alvast ‘maar even’ in te stemmen met het voornemen om te gaan bouwen in de Schelphoek!
Hierbij krijgt het College de opdracht om met de betrokkenen in het gebied (o.a. Staatsbosbeheer, dorpsraad Serooskerke, Vereniging Stad & Lande, Natuur- en Vogelwacht S-D) de bebouwingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te werken in een aangepaste gebiedsvisie.

Op 1 december om 19:30 uur wordt het voorstel besproken in de raadscommissie. Wij als BIRDS (Burgerinitiatief Red de Schelphoek) hebben spreektijd aangevraagd. De vergadering is openbaar en u kunt met uw aanwezigheid uw stem nog extra kracht bijgeven. U bent van harte welkom aan de Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee.


www.schelphoeknatuurlijk.nl

Procedure

2014-09-12 13:22:44

Tot en met 5 oktober 2014 bestond de mogelijkheid een schriftelijke zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 

Door middel van het plaatsen van uw handtekening op deze petitie kunt u nu nog steeds uw stem laten horen tegen bebouwing in de Schelphoek.

Procedure
Nu worden alle ontvangen zienswijzen verwerkt in een eindverslag. 

Alle inspraakreacties worden door de gemeente bestudeerd en besproken of er aanleiding is om de gebiedsvisie op onderdelen aan te passen.

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 18 december 2014 een besluit over de vaststelling van de gebiedsvisie met het achtergronddocument.  
Voorafgaand aan deze raadsvergadering komt het raadsvoorstel op 1 december 2014 om 19:30uur  aan de orde in de raadscommissie Openbare Ruimte. Dit is een openbare zitting, u kunt dus hierbij aanwezig zijn!


Schelphoeknatuurlijk.nlDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.