Houd het Bospad in Zuidhorn open voor fietsers

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Artikel welkom in Zuidhorn

2024-01-16 11:14:20

Hierbij het laatste bericht inzake het Bospad.

We hebben alles gedaan wat binnen onze macht ligt met als bedroevend resultaat dat de gemeente gewoon door zet.

Via onderstaande link kunnen jullie het verslag lezen van Johan Vergonet, van Welkom in Zuidhorn.

Bezwaar tegen sluiting Bospad gegrond maar gemeente zet toch door - Nieuws - Welkom in Zuidhorn


P. Aikema

Persbericht RTV Noord

2024-01-15 20:19:14

P. Aikema

Besluit van de Gemeente na hoorzitting

2024-01-12 12:54:24

Hallo allemaal, de hoorzitting is geweest, de hoorcommissie heeft het advies gegeven richting de gemeente en onze bezwaren zijn gegrond verklaard. Helaas blijven ze bij hun eerdere besluit om het Bospad te sluiten. Daar waar de commissie zegt dat de gemeente de gronden van het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd, daar gebruikt de gemeente toch weer dezelfde gronden om voet bij stuk te houden.
We denken na wat we gaan doen, maar we zijn een beetje moegestreden. Tegen de overheid maak je als burger kennelijk geen enkele kans.
Hierbij de tekst van het besluit. Ik kan geen bijlagen meesturen:

De gemeente Westerkwartier (ondertekend door de burgemeester) schrijft het volgende:
Op 6 juli 2023 hebben wij van u een bezwaarschrift ontvangen. Uw bezwaar is gericht tegen ons besluit van 5 juli 2023, waarbij wij een verkeersbesluit hebben gepubliceerd voor het instellen van een verplicht voetpad van het Bospad te Zuidhorn.

Uw bezwaarschrift hebben wij ter advisering voorgelegd aan de commissie behandeling bezwaarschriften (hierna: commissie) van deze gemeente. Op 6 november 2023 heeft ten overstaan van de commissie een hoorzitting plaatsgevonden. Een kopie van het verslag van de hoorzitting treft u bijgaand aan. Op 24 november 2023 heeft de commissie een advies uitgebracht. Een kopie van dit advies treft u bijgaand ook aan.

Besluit op bezwaar

Onder overneming van de inhoud van het advies van de commissie van 24 november 2023

besluiten wij:

- uw bezwaar gegrond te verklaren voor zover gericht tegen de motivering van het bestreden besluit.
- het bestreden besluit onder aanpassing van de motivering in stand te laten.

Over de aanpassing van de motivering merken wij het volgende op.

Motivering verkeersveiligheid

Volgens de commissie is er onvoldoende gemotiveerd op welke wijze de verkeersveiligheid van fietsers beter is gewaarborgd met het bestreden besluit.

In de kennisbank van het CROW staan diverse aanbevelingen voor de inrichting van AHOB­ spoorwegovergangen. Spoorwegovergang De Gast is een zogenoemde AHOB­ spoorwegovergang. AHOB staat voor automatische halve overwegbomen. Het CROW is een Nederlandse kennisbank die richtlijnen en aanbevelingen voorschrijven op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer & vervoer en werk & veiligheid.

Zoals in het verkeersbesluit is aangegeven, is er voor de fietser aan de zijde van het Bospad geen separate veiligheidsvoorziening bij de spoorwegovergang. Hierdoor is het mogelijk dat fietsers bij een sluitende of gesloten overweg het 'open gat' tussen de spoorbomen in kunnen rijden.

Het CROW schrijft over dit soort situaties het volgende: "Bij het ontwerp van een verkeerssituatie in de directe omgeving van de overweg moet voorkomen warden dater een situatie ontstaat, waarbij verkeerd gedrag wordt 'uitgelokt'. Nabij de overweg kunnen met namefietsers in de verleiding warden gebracht om aan de 'verkeerde' kant van de weg de overweg te passeren. Op die plekken is de overweg daar niet voor ingericht metals gevolg dater onveilige situaties kunnen ontstaan." (CROW-publicatie verbeteren verkeersveiligheid AHOB-spoorwegovergangen, 2020). Vervolgens schrijft het CROW voor om in deze gevallen maatregelen te treffen, die het verkeerde gebruik doen verdwijnen. Door fietsers te weren van het Bospad wordt dit verkeerde gebruik voorkomen en wordt ook voorkomen dat dit verkeerde gedrag wordt uitgelokt. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid.

Tenslotte kan de huidige aansluiting van het Bospad op De Gast zorgen voor schrikreacties van bestuurders die op de overweg af komen rijden. Ook zorgt een dergelijk aansluiting bij een overweg tot meer mogelijke conflictsituaties die de aandacht afleidt van het wegverkeer op een in werking tredende/zijnde overgang.

Alternatieve route

Naar het oordeel van de commissie heeft ons college in het besluit weliswaar aangegeven de huidige situatie -fietsers via het Bospad - onveilig te vinden maar is onvoldoende gemotiveerd waarom de alternatieve route een veiligere route wordt gevonden. Dit klemt temeer omdat in het bezwaar wordt gesteld dat de huidige situatie niet onveilig is, zelfs veiliger dan de alternatieve route en dat in al die jaren dat fietsers van het Bospad gebruik maken er nooit ongelukken hebben plaatsgevonden.

In het vorige kopje is nader toegelicht waarom de aansluiting van het Bospad op de Gast verkeersonveilig is en waarom hier maatregelen voor worden voorgeschreven voordat hier ongevallen plaatsvinden.

Als wegbeheerder is er geen reden om aan te nemen waarom de alternatieve route, via de Hanckemalaan en De Gast, verkeersonveilig is. Als we kijken naar de snelheidsgegevens dan geven deze, binnen deze 30 km zone, geen reden tot zorg. Zo is de V85% op het trace van de Hanckemalaan, vanaf de Boslaan tot De Gast, 37 km/uur. Dit betekent dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan 37 km per uur. De V85% op De Gast is 36 km/uur. Gelet op het ongevallenbeeld zien wij dater vanaf 2014 een ongeval met letsel heeft plaatsgevonden op de kruising Hanckemalaan - Boslaan. Uit dit gegeven is niet de conclusie te trekken dat hier sprake is van een onveilige verkeerssituatie.

Het klopt dat de alternatieve route een hogere verkeersintensiteit heeft dan het Bospad. Het is vaker zo dat drukkere wegen een gevoel van verkeersonveiligheid oproepen. Echter leert de praktijk dat meer verkeer zorgt voor een lagere snelheid. Bovendien zorgt meer verkeer ervoor Shapedat verkeersdeelnemers extra alert zijn. De route via de Hanckemalaan en de Gast is daarom een veilig alternatief voor fietsers om vanaf de Boslaan naar de Gast te fietsen en omgekeerd.

Motivering maatregelen

De commissie geeft aan in het advies dat zij ons college kan volgen in de stelling dat de oversteek vanuit het Bospad naar het tegenoverliggende fietspad op De Gast verkeersonveilig is. De commissie geeft hierbij wel aan dat ons college onvoldoende motiveert waarom geen maatregelen zijn overwogen om deze oversteek veiliger te maken voor fietsers en op die manier de gestelde onveiligheid, die mede ten grondslag ligt aan het bestreden besluit te verminderen of op te heffen.

In de projectgroep ESGL (extra sneltrein Groningen Leeuwarden) zijn diverse maatregelen overwogen. Zo zijn diverse civieltechnische varianten onderzocht om de verkeersveiligheid bij deze aansluiting te vergroten, waarbij de maatregelen geen afbreuk zouden doen aan het gebruik van het Bospad. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar een fietstunnel onder het spoor door en is gekeken of de huidige spoorwegovergang kon worden verlegd. Dit bleek niet mogelijk door gebrek aan ruimte.

Rechtsmiddelen

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen (postbus 150, 9700 AD Groningen).

 

 

 

 


P. Aikema

Artikel RTV Noord n.a.v. Hoorzitting

2023-11-07 05:45:57

P. Aikema

Herinnering, vanavond hoorzitting over het besluit Bospad

2023-11-06 11:06:09

Hallo allemaal,

Vanavond is de hoorzitting over het Bospad.
We willen jullie aanmoedigen om langs te komen om te laten zien dat het Bospad een belangrijk fietspad is.

We hebben 223 handtekening en er zijn vele mensen die geen handtekening hebben gezet maar het Bospad graag open willen houden.

Met helaas maar 3 bezwaarschriften, die we vanavond mogen verdedigen, hopen we de gemeente op andere gedachten te brengen.
Maar als wij daar met 3 personen komen, getuigd dat niet van saamhorigheid en één sterke vuist.

Daarom, reserveer vanavond een uurtje van 19.00-20.00 uur en kom langs in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Tot vanavond,

 

Pieter, Albert en Toni.


P. Aikema

Uitnodiging Hoorzitting Bospad maandag 6 november 19.00 uur

2023-11-02 17:16:59

Hallo allemaal,

Hierbij nodig ik jullie uit om met zoveel mogelijk mensen naar de hoorzitting te komen met betrekking tot het besluit om het Bospad voor fietsers af te sluiten.

Het zal fijn zijn als jullie met een grote groep aanwezig zijn, om zo kracht bij te zetten bij ons standpunt.

Aanmelden is niet nodig.  We hopen dat we jullie zien om 19.00 uur trouwzaal gemeentehuis Zuidhorn.

vriendelijke groet,

 

Albert, Tonie en Pieter


P. Aikema

Hoorzitting 6 november Bospad

2023-10-24 07:03:30

Hallo allemaal,

Een kleine 3 maanden geleden hebben jullie de laatste update omtrent het Bospad ontvangen.
Er wordt een vervolg aangegeven door middel van een hoorzitting op 6 november aanstaande om 19.00 uur.

Er zijn 3 bezwaren ingediend tegen het besluit van de gemeente het Bospad af te sluiten voor fietsers.
Daarbij geven ze aan dat ze de bezwaren op grond van hun eigen bevindingen ongegrond vinden. Daarom willen ze de bezwaarschriften ongegrond verklaren.
Omdat het nog niet duidelijk is voor de gemeente mogen we onze bezwaren toelichten in een hoorzitting welke gehouden wordt gehouden op maandag 6  19.00 in de Trouwzaal van het gemeentehuis. Getuigen en/of deskundigen nodig ik hierbij uit om de bezwaren toe te lichten en/of kracht bij te zetten.
Wilt u aanwezig zijn bij deze hoorzitting dan kunt u dat aangeven bij mij via whatsapp 06-51123272 (ik mag hier geen e-mail adres vermelden)

Op dinsdagavond 31 oktober zitten we bij elkaar met 2 bezwaarmakers. Wil de derde bezwaarmaker ook even contact met ons opnemen zodat we u ook kunnen uitnodigen om de hoorzitting voor te bereiden. Als anderen hier ook bij aanwezig willen zijn dan graag ook even bij mij melden via bovenstaande e-mail adres of telefoonnummer.

Vriendelijke groet,
Pieter Aikema

 


P. Aikema

Bezwaar maken kan nog

2023-07-19 20:56:36

Op dit moment zijn er circa 5 bezwaren naar de gemeente gestuurd. Wil je een bezwaar richten aan de raadsleden stuur dan een mail naar Griffie@Westerkwartier.nl

je kan je bezwaar ook richten aan de burgemeester en wethouders viia info@westerkwartier.nl. of tegelijk aan beiden.

Help je mee? Benadruk dat de gemeente met een fatsoenlijke veilig alternatief moet aanbieden omdat de hanckemalaan zeer gevaarlijk en druk is.

Succes en bedankt!

 

 


P. Aikema

voorlopig besluit van de gemeente.

2023-07-06 13:58:35

Hallo allemaal,

 

Hierbij een artikel uit het Gemeenteblad.


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-292571.html?utm_campaign=20230706&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_westerkwartier&utm_content=over_uw_buurt

In de besluitvorming worden allemaal argumenten genoemd die niks met het Bospad te maken heeft.
De nieuwe overweg die is aangelegd heeft niks met het Bospad te maken.

Het tegemoet komen aan de verzoeken van de bewoners voor een veilige oversteek heeft alleen te maken met de aansluiting van het fietspad naar de Hooiweg die eerder voorbij de overweg lag. (rechtsaf slaan na de overweg). Etcetera.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit. Ik zal dit ook doen.

Vriendelijke groet,

Pieter Aikema

 


P. Aikema

Voortgang besluit Bospad

2023-06-15 17:46:29

Hallo allemaal

Het lijkt een beetje stil rondom het Bospad.

Maar dat is het niet. Inmiddels heeft DVHN en de krant Westerkwartier aandacht gegeven aan de situatie en ben ik benaderd door Groen Links. GL heeft vragen gesteld over het Bospad die ik ter inzage heb ontvangen. Verder mail contact gehad met de andere 2 grote partijen VZ en CU.

Onlangs heb ik een brief gestuurd naar de Raadsleden en naar ProRail met een vergelijk tussen de spoorwegovergang Den Horn (Hogeweg) en Zuidhorn (de Gast). Op dit moment is er een grote verbouwing aan de gang in Den Horn, omdat de overweg die schuin over de weg ligt bestempeld is gevaarlijk. Ze hebben er zelfs een huis (bekende witte huis) voor gesloopt zodat de overweg haaks op de weg aangebracht kan worden. 

Omdat beide overwegen vergelijkbaar zijn is de overweg aan de Gast ook gevaarlijk. Op basis van het besluit in Den Horn zal de gemeente ook de overweg aan de Gast moeten aanpassen. Als ze dit niet doen vanwege infrastructurele redenen dan brengen ze de bewoners moedwillig in gevaar is mijn conclusie. 

Als de overweg aangepast moet worden dan ontstaat er automatisch ruimte voor het Bospad.

Binnenkort wordt dit in de Raad besproken. ProRail heeft ook bevestigd dit intern te bespreken.

Tot zover.


P. AikemaDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...