Petitie tegen grootschalige zonnevelden van de omwonenden Vierambachtspolder aan de gemeente Nieuwkoop

Neem contact op met de schrijver van de petitie

De petitie tegen grootschalige zonnevelden langs de Langeraarseweg/Woudsedijk is aangeboden aan de wethouders

2021-03-26 12:22:15

Beste medestander,

Zoals u weet hebben wij dinsdag 23 maart 2021 een petitie tegen grootschalige zonnevelden langs de Langeraarseweg/Woudsedijk aangeboden aan de wethouders Elkhuizen en Van Duin.

De petitie inclusief de namen en (e-mail)adressen van 237 personen en de Dorpsraad Rondom de Plassen die de petitie ondertekenden is door Floor Meij (samen met Anne Schouffoer initiatiefnemer) en Willem Beekhuizen (woordvoerder) overhandigd.

Bij het aanbieden is aan de wethouders een toelichting gegeven, samengevat als volgt:

 1. Er blijkt geen draagvlak te zijn voor grootschalige zonnevelden in dit gebied
  (oriëntatiegebied G)
  Veel mensen waren boos omdat ze van niets wisten.
  De burgerparticipatie die er tot nu toe was is dus volstrekt onvoldoende geweest.

 2. De gemeente heeft het gebied onterecht aangewezen als kansrijk voor grootschalige zonnevelden, want de argumenten van de gemeente kloppen niet:

  • Het is geen ‘dunbevolkt gebied’
   Veel mensen hebben direct zicht op het gebied en daarvan hebben er 80 ondertekend.
   Veel inwoners van het lintdorp Langeraar komen er vaak langs (5000 auto’s/dag).

  • Het heeft niet ‘weinig natuurwaarde’
   Zie de wandelroutes, recreatie en het panorama beschreven in de petitie

  • De belevingswaarde in gebied G en C is vaak meer dan 7,5 (Atlas Natuurlijk Kapitaal)

  • Kwartel, kievit, scholekster en torenvalk huizen hier, er is een schapenhouderij, hazen en bewoners noemen nog vele andere dieren. Veel soorten zijn volgens de Rode Lijst bedreigd, zoogdieren in het agrarisch gebied nemen al veel af en nu dreigt het leefgebied versnipperd te raken (NEM Soortenoranisaties, CBS)

  • ‘…combinatie met wind langs infra op de N207…’ wordt onterecht voorgesteld, is niet mogelijk want is in strijd met moties en beleid van de gemeenteraad die windturbines afwijzen

  • ‘Deze kans wordt verder versterkt door de aanwezigheid van een onderstation ter hoogte van Leimuiden’ is misleidend, want het elektriciteits-netwerk (van Tennet) is niet dichtbij en er lopen geen leidingen in de buurt

  • Verzwegen wordt dat vruchtbare grond wordt opgeofferd (win-lose) terwijl vele daken van bedrijven, schuren en kassen nog beschikbaar zijn

  • De RES 0.5 beschrijft ons gebied niet als kansrijk voor grootschalige energieopwekking


 3. De gemeente meent ten onrechte ‘iets te moeten aanbieden aan de RES’ maar er is sinds november 2020 al een betere weg gewezen door de Provinciale Adviseurs voor het Groene Hart (PARK)

  • De Provinciale adviseurs ontwikkelden in opdracht van het Bestuurlijk platform Groene Hart een alternatief waarbij evenveel groene energie wordt opgewekt met minder schade aan leefomgeving en karakter van Het Groen Hart. De dreigende enorme versnippering en verrommeling van het landschap en teloorgang van Het Groene Hart wordt zo voorkomen

  • Grootschalige wind en zon alleen geclusterd langs grote infra

  • Kleine zonnevelden inpassen in het landschap zonder verstoring van het panorama in het Groene Hart

  • Een uitzondering is gekoppeld aan de ‘grote opgaven Groene Hart’. Men wil in de polder Nieuwkoop in relatie tot vernatting en het wegnemen van stikstofbronnen bij de Nieuwkoopse Plassen één grootschalig zonneveld aanleggen (win-win), van ongeveer 100 ha (p.94 PARK-rapport)

  • Sterker nog: een Rijksadviseur meent dat er in heel Nederland gestopt moet worden met de aanleg van zonneparken zolang er slechts 10% van de bedrijfsdaken is belegd

 4. Wij willen:

  • weten hoe de gemeente tot het besluit is gekomen om zoekgebieden G en C aan te wijzen

  • weten wat zijn de argumenten geweest?

  • weten wie heeft dit bepaald? Een commissie of één ambtenaar?

  • Dat de gemeente zoekgebied G naast de Langeraarseweg van de kansenkaart afhaalt

  • dat de gemeente het beleid richt op het PARK-advies als voortschrijdend inzicht

  • dat de gemeente het advies ter informatie aan de burgers prominent op de website plaatst

  • dat de gemeente een aanbod doet aan de RES conform het PARK-advies

  • dat het college in lijn met de nieuwe omgevingswet, nog vóór er eventueel een vergunningaanvraag wordt ingediend voor energieopwekking in de Vierambachtspolder er voor zorg draagt dat initiatiefnemers met alle belanghebbenden om de tafel gaan (omgevingstafels) en actief de gemeenteraad informeert

  • dat de gemeente de indieners van deze petitie informeert over het eerste concept van een toekomstige afweging- en toetsingskader voor zonnevelden De initiatiefnemers van de petitie zouden op deze vragen gaarne alsnog binnenkort antwoord willen krijgen om ze te delen met omwonenden.

 

Wilt u als omwonende of sympathisant de hele petitie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onderstaand adres.


Vriendelijke groet,

Floor Meij en Anne Schouffoer 
Langeraarseweg 183 
2461 GX Langeraar

Floorp.meij@gmail.com


Erwin BonDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...