Vrouwenrechten als mensenrechten

In vele opzichten zijn mannen en vrouwen hetzelfde. Als het over mensenrechten gaat, is
dit het uitgangspunt: zowel mannen als vrouwen zijn immers mensen. In de mate dat
mannen en vrouwen hetzelfde zijn, willen ze dan ook op dezelfde manier behandeld
worden. Een belangrijk kenmerk van de strijd tegen discriminatie is dat men er naar
streeft om irrelevante verschillen buiten beschouwing te laten. Het verschil tussen
mannen en vrouwen werd lange tijd wel relevant geacht om een onderscheid te maken
in het genot van fundamentele rechten. Toen Olympe de Gouges in het 18de eeuwse
Frankrijk de ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ wou aanvullen met een
‘Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne’; kreeg zij geen applaus, maar de
guillotine. Stemrecht – het basisrecht van participatie in een democratische samenlevingkregen vrouwen pas heel geleidelijk : in België duurde het tot 1948.
Daarom is de strijd voor vrouwenrechten in de eerste plaats een strijd voor gelijkheid
voor de wet: geef aan vrouwen hetzelfde wat mannen hebben. Zorg dat de wetgeving
genderblind is. Deze "formele gelijkheid" was in 1948, ten tijde van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, nog verre van bereikt. Opvattingen over
gelijkheid en discriminatie zijn sindsdien meer gesofistikeerd geworden, maar dit blijft de
basis. Op wereldvlak bekeken is het ontstellend hoeveel wetten er nog steeds bestaan
die expliciet vrouwen discrimineren. Men kan bv. denken aan landen waar het
familierecht gebaseerd is op de Islam.
Formele gelijkheid van mannen en vrouwen wordt afdoende beschermd in ‘algemene’
mensenrechtenverdragen, bv. artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten, dat bepaalt: ‘Allen zijn gelijk voor de wet en hebben
zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband
verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert eenieder gelijke en
doelmatige bescherming.
tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom,
geboorte of andere status.’.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Free Feminists om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...