Stop de discriminatie van Zonevreemde Woningen!

Onze doelstelling: De Zonevreemde Woningen in Vlaanderen  (circa 25%) moeten een gelijkwaardige rechtszekerheid krijgen als de woningen in woongebied.

Voor wie is de oproep bedoeld?

In het bijzonder voor alle Zonevreemde eigenaars in Vlaanderen.

Aan wie is de petitie gericht?

Aan de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening.

Probleemstelling

Elke gemeente, dorp of buurt heeft meestal veel zonevreemde woningen ongeacht of ze al dan niet sinds 1962 gebouwd zijn op bouwgronden van vergunde verkavelingen. Deze woningen werden zonevreemd door wetsbepalingen met terugwerkende kracht.

Als eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht van een zonevreemde woning wordt u nog steeds gediscrimineerd door mensonwaardige regelgevingen inzake de stedenbouw  en de ruimtelijke ordening die indruisen tegen de voorgeschreven Europese rechtsnormen. Leven wij in een rechtsstaat?

Welke zijn de nog steeds bestaande discriminaties?

Hoewel tijdens het laatste decennium, onder druk van actiecomités, de regelgeving werd versoepeld zijn er nog heel wat discriminerende bepalingen waar de zonevreemde eigenaars het slachtoffer van zijn:

1) In geval van een vastgestelde verkrotting of verwaarlozing van uw zonevreemde woning wordt uw vergunningsaanvraag tot herbouw of vernieuwing geweigerd, met als gevolg een verlies van de marktwaarde van uw eigendom dus met inbegrip van uw rechtsgeldig verkregen bouwgrond.

2) Uw woning en/of bijgebouwen kunnen alleen maar gebruikt worden om te wonen. Enkel functiewijzigingen gerelateerd aan landbouw en toerisme zijn mogelijk. In bouwzone zijn veel meer functiewijzigingen mogelijk voor allerlei beroepen.

3) In bouwzone is de vergunning een recht. Voor zonevreemde woningen is een vergunning bekomen een gunst. Het weigeren van een nieuwe vergunning in geval van verkrotting of verwaarlozing is een aanslag op de vier constituerende componenten van eigendom: gebruik, beschikking, verkoopbaarheid en realisatiewaarde.

4) Voor zonevreemde woningen gelegen in kwetsbaar gebied zijn de discriminerende bepalingen nog omvangrijker, waardoor eigentijds wonen in de aldaar gelegen woningen onmogelijk is. Bouwovertredingen in woongebied en in niet - kwetsbaar gebied verjaren, bouwovertredingen in kwetsbaar gebied verjaren nooit. Om financiële redenen (marktwaarde en wederbeleggingskosten) stelt de overheid nooit voor de gekwelde eigenaars te onteigenen.

5) Een nieuwe vergunning verkrijgen voor een zonevreemde woning gelegen in kwetsbaar gebied blijkt momenteel bijna een onmogelijke opdracht ook in geval van heirkracht.

6) Een zonevreemde woning mag niet opgesplitst worden in twee of meer woningen, alhoewel Vlaanderen een enorm tekort heeft aan woningen.

Wilt u krachtig protesteren tegen de discriminatie van zonevreemde woningen, onderteken dan snel deze petitie.

Wie alle details over ons voorstel wil kennen en onze tussenkomst bij de overheid wil lezen, neemt een kijkje op onze website www.vzwlive.be, doorklikken op Flipbooks en vervolgens op Ruimtelijke Ordening.

 

Verantwoordelijke uitgever: Leven in Vlaanderen & Europa: Arthur Caytan 0475 60 36 15.                                            Maart 2013.