Red SCIENTASTIC !

Deze petitie werd aangepast, omdat de situatie betreffende het museum vrij snel evolueert en wij jegens onze sympathisanten een algemene steunpetitie willen waarborgen die "up to date" is.

Hier is de nieuwe text van de petitie:

Petitie vanaf 09-05-2014

Het gerecht heeft beslecht in de zaak tussen Scientastic en de MIVB, en de MIVB veroordeeld tot een schadevergoeding aan Scientastic.

 

Terug naar de kern van het verhaal

Op zaterdag 1 september 2012, om 00.05 uur, profiteerde de MIVB van het weekend, van onze afwezigheid en zonder uitzettingsvonnis, om de vitrine van het museum te barricaderen en aan het zicht te onttrekken. Op die manier kon niemand zien wat er te gebeuren stond. De MIVB ging vervolgens over tot haar intriest plan om Scientastic leeg te halen en zo 50.000 bezoekers per jaar een educatief bezoek aan wetenschappelijke ontdekkingen te ontzeggen.

Met een handige woordspeling stelde de MIVB in de pers dat zij ons had gewaarschuwd, terwijl ze in werkelijkheid louter had gevraagd de sleutels te overhandigen, zonder te stellen dat ze het museum zou plunderen als we op dat verzoek niet ingingen. We konden, dat spreekt voor zich, niet ingaan op het bevel van de MIVB aangezien wij op 23 augustus, een week eerder dus, een gerechtelijke vordering hadden ingesteld om de verlenging te vragen van de huurovereenkomst die de MIVB ons had beloofd, maar weigerde toe te staan. Het vonnis zou worden uitgesproken in mei 2013.

En de MIVB hield het lang niet bij de debacle van de plundering die Scientastic moest ondergaan. Om haar optreden te rechtvaardigen schrok ze er niet voor terug Scientastic in diskrediet te brengen en te liegen in de pers. Zo hield de MIVB voor dat ze alternatieve locaties had aangeboden, die Scientastic vervolgens zou hebben geweigerd, en dat dringende werken aan het station, begin september 2012, de onmiddellijke afbraak van het museum noodzakelijk hadden gemaakt.

Deze persmededeling had rampzalige gevolgen voor Scientastic. Veel journalisten, die geloof hechtten aan de boodschap van de MIVB, stelden de sluiting van Scientastic, waarvan het openbare belang voor de wetenschappelijke opvoeding buiten kijf stond, als onoverkomelijk voor. Het gros van het publiek was dus niet geraakt door een probleem waarvan werd gezegd dat het te maken had met een einde huurovereenkomst en een sluiting wegens werkzaamheden. We waren er dus niet in geslaagd de nodige publieke steun te vergaren om de MIVB van gedacht te doen veranderen.

Nieuws

Het gerecht heeft ons nu gelijk gegeven. De MIVB heeft geen alternatieve locatie voor de neerzetting van Scientastic voorgesteld en wat meer is, de zogenaamde dringende werken waren niet dringend. De MIVB kon ons dus niet op die manier uitzetten en al helemaal niet heel onze tentoonstelling vernielen en ons beletten om elders opnieuw te beginnen. Het gerecht veroordeelt de MIVB tot een schadevergoeding voor het vernielen van onze tentoonstelling en ons materieel. Meer details vindt u in het afschrift van het vonnis.

Het is ondertussen meer dan anderhalf jaar geleden dat de MIVB ons met de grond gelijk heeft gemaakt. Tot nu toe heeft de MIVB al haar verantwoordelijkheden kunnen ontlopen en met alle middelen geprobeerd om de procedure te betwisten. Het is tijd dat zij haar verplichtingen nakomt en aanvaardt ons snel en genoegzaam te vergoeden om te kunnen heropstarten.

Het gerecht velt echter geen oordeel over wat de politici hadden kunnen ondernemen om de uitzetting en de plundering te voorkomen. Maar door te stellen dat de werkzaamheden niet dringend waren, geeft het gerecht ons impliciet gelijk. Vooral minister Grouwels (CD&V), voogdijminister van de MIVB, had ons moeten steunen door minstens van de MIVB te bekomen dat we langer aan de Beurs mochten blijven in afwachting van een nieuw onderdak. We hadden hierover haar hulp ingeroepen. Maar ze had formeel geweigerd en de kant van de MIVB gekozen.

Petitie vanaf 17-12-2012

MIVB VENIETIGDE ONZE TETOONSTELLING!

Om Scientastic te redden vragen wij nu aan minister Grouwels, voogdijminister van de MIVB, die het openbaar belang van Scientastic erkent, en aan de regering om ons te steunen om een passende en noodzakelijke schadevergoeding te krijgen vanwege de MIVB, zodat we kunnen heropbouwen op een andere locatie.

In het kader hiervan bedanken wij minister Cerexhe die het budget, dat oorspronkelijk was voorzien voor onze verhuis, in stand heeft gehouden en dat nu bestemd is om ons te helpen bij de nieuwe opstart. Door de enorme schade die de MIVB heeft aangericht, zal deze subsidie helaas niet volstaan om Scientastic her op te bouwen. De tentoonstelling die door de MIVB werd vernield wordt immers geraamd op meer dan 1.000.000 Euro. 50.000 euro subsidie zal dus ontoereikend zijn, maar ze vormen de eerste hoeksteen; hiermee zullen we wellicht de ateliers in de scholen kunnen opstarten.

Voorgeschiedenis

Op zaterdag 1 september 2012, om 00.05 uur, profiteerde de MIVB van het weekend, van onze afwezigheid en zonder uitzettingsvonnis, om de vitrine van het museum te barricaderen en aan het zicht te onttrekken. Op die manier kon niemand zien wat er te gebeuren stond. De MIVB ging vervolgens over tot haar intriest plan om Scientastic leeg te halen en zo 50.000 bezoekers per jaar, onder wie 25.000 studenten, een educatief bezoek aan wetenschappelijke ontdekkingen te ontzeggen.

Met een handige woordspeling stelde de MIVB in de pers dat zij ons had gewaarschuwd, terwijl ze in werkelijkheid louter had gevraagd de sleutels te overhandigen, zonder te stellen dat ze het museum zou plunderen als we op dat verzoek niet ingingen. We konden, dat spreekt voor zich, niet ingaan op het bevel van de MIVB aangezien wij op 23 augustus, een week eerder dus, een gerechtelijke vordering hadden ingesteld om de verlenging te vragen van de huurovereenkomst die de MIVB ons had beloofd, maar weigerde toe te staan. Het vonnis zou worden uitgesproken in mei 2013. Bovendien wist de MIVB zeer goed dat we voorzien hadden dat weekend open te doen.

De MIVB had een gerechtsdeurwaarder onder de arm genomen om een legitiem karakter te verlenen aan iets wat niet meer en niet minder is dan een middel om het recht in eigen handen te nemen en de rechter en Scientastic voor een voldongen feit te stellen. Op die manier heeft de MIVB verhinderd dat de rechter zich kon uitspreken over de rechtmatigheid van het standpunt van de partijen. In de hangende procedure kan de rechter nu inderdaad niets anders meer dan de MIVB eventueel te veroordelen tot een schadevergoeding aan Scientastic. Door zo te handelen heeft zij zelfs een eventuele procedure in kort geding onmogelijk gemaakt, een procedure waarbij het de bedoeling was aan de rechter een bewarende maatregel te vragen om aan het museum de mogelijkheid te bieden te blijven tot aan het vonnis van mei 2013, een maatregel die ons zeer waarschijnlijk zou zijn toegestaan aangezien de MIVB geen enkel tastbaar element had aangereikt als bewijs voor de realiteit van de werken waarvoor wij zo dringend moesten vertrekken. De enige werken die de MIVB op onze site de komende maanden had gepland waren studies en opmetingen waarvoor Scientastic geenszins moest wijken; Scientastic heeft trouwens herhaalde keren de MIVB en CD&V-minister Grouwels, voogdijminister, erop geattendeerd dat het museum bereid was tijdelijk te sluiten mocht dat nodig zijn voor de werken.

Bovendien heeft de politie van Mont-Saint-Guibert op 5 september, dus enkele dagen later, onze kluis teruggevonden op een gemeentelijk stuk grond, uiteraard gekraakt en ontdaan van zijn inhoud. Het spreekt voor zich dat de vraag over een eventueel verband tussen de diefstal en deze commando-operatie van de MIVB zeer aan de orde is.

Nieuws

Deze mededeling is bedoeld om u op de hoogte te houden over het verloop van dit droevige verhaal.

We waren allemaal geschokt door deze extreme manier van handelen. We dachten echter dat we minstens de inhoud, die de MIVB naar een depot had afgevoerd, zouden kunnen terugkrijgen. We stonden namelijk dicht bij een akkoord om voor einde 2012 intrek te nemen in Turn & Taxis en te kunnen opstarten begin 2013.

Toen op 27 september de zegels werden gelicht moesten we vaststellen dat DE HELE TENTOONSTELLING WAS VERNIELD EN/OF GESTOLEN. Bovendien zijn heel wat voorwerpen buiten de tentoonstelling verdwenen en werden ze vermoedelijk ontvreemd, zoals een naaimachine, een robotstofzuiger en nog vele andere objecten. Ter verdediging voert de MIVB aan dat de verhuis van de tentoonstellingen niet mogelijk was, maar die bewering klopt niet. Wij hadden immers een aanbod gekregen om dringend te verhuizen mocht de MIVB zich de moeite getroosten ons op de hoogte te brengen van haar precieze voornemen, met name de commando-operatie waarover we het hiervoor hadden. De experimenten van Scientastic waren bovendien gemaakt met holle, en dus lichte standaarddeuren. Elke module nam hetzelfde volume in als ons meer dan 300 kg wegende drankverdeler die de teams van de MIVB hebben verplaatst.

Bij zoveel vernieling en/of diefstal had Scientastic geen andere keuze dan een strafklacht tegen x met burgerlijke partijstelling in te dienen.

En hoe zit het nu met de beruchte werken die normaal op 1 september moesten worden gestart? Deze persmededeling had rampzalige gevolgen voor Scientastic. Veel journalisten, die geloof hechtten aan de boodschap van de MIVB, stelden de sluiting van Scientastic, waarvan het openbare belang voor de wetenschappelijke opvoeding buiten kijf stond, als onoverkomelijk voor. Het gros van het publiek was dus niet geraakt door een probleem waarvan werd gezegd dat het te maken had met een einde huurovereenkomst en een sluiting wegens werkzaamheden. Maar wat is daar nu van aan? TeleBrussel is inderdaad op 3 september komen filmen (vermoedelijk op uitnodiging van de MIVB), wat werd voorgesteld als het begin van de werkzaamheden. Met het oog daarop had de MIVB de afbraak georganiseerd van een klein handelspand van 10 m² dat al lang leeg stond. De MIVB deed zelfs een beroep op stielmannen met een slijpschijf om vonken te veroorzaken voor de camera's en zo een illusie van werken tot stand te brengen. Die werkzaamheden duurden een of hoogstens twee dagen en hadden de opening van Scientastic absoluut niet in de weg gestaan. Sindsdien, niets meer. Dat is het. Geen andere weken. Wie naar het station Beurs gaat kan dat met eigen ogen zien. Dat kan ook niet anders, want de MIVB heeft niet eens de vergunningen om te beginnen met de werken, die zich nog in een fase van voorontwerp bevinden. De werken die de MIVB voorwendde te moeten uitvoeren op de locatie van Scientastic, het blootleggen van de plafonds om de dichtheid te controleren, zijn altijd een absurd voorwendsel geweest. Scientastic heeft immers geen valse plafonds. Er waren alleen naakte plafonds en muren, zodat zowel de MIVB als het Gewest gerust alle dichtheidsstudies hadden kunnen uitvoeren.

Het optreden van de MIVB is dermate extreem dat velen ten onrechte denken wat wij overdreven, maar van het museum blijft er niets over. Anderen denken dan weer dat wij iets moeten gedaan hebben om de MIVB te sarren, maar ook dat klopt niet. Twee jaar geleden stuurden wij nog eindejaarswensen naar het team van de MIVB en we hebben altijd gezocht naar minnelijke schikkingen. Dat is de reden waarom we pas op het allerlaatste moment een beroep hebben gedaan op justitie.

Nu zijn we dus verplicht om 20 jaar creatieve activiteiten op het vlak van de interactieve wetenschappelijke pedagogie her op te bouwen of aan te kopen. Maar we geven niet op, ook al nopen de recente ontwikkelingen er ons toe de herlancering van Scientastic met minstens een jaar uit te stellen.

Voor meer inlichting kunt u www.scientastic.be gaan kijken (er is een video).

Op 16-12-2012, waren 230 aantekeningen en 212 op 26-08-2012.

PETITIE  van 27-08-2012:

SCIENTASTIC MET SLUTING BEDREIGD

De MIVB heeft beslist het huurcontract met Scientastic niet te verlengen, waardoor het museum verdreven wordt van zijn vaste stek in het premetro station van de Beurs, vlakbij de Grote Markt. De tentoonstelling wordt aldus na 18 jaar noodgedwongen stopgezet op 2 september 2012.

Sinds zijn ontstaan in 1994, is Scientastic uitgegroeid tot één van de 10 meest bezochte culturele activiteiten van Brussel en één van de meest actieve wetenschapsmusea van België. Per jaar ontvangt het 50.000 bezoekers waarvan de helft leerlingen van het kleuter, lager en secundair onderwijs, alsook 10.000 buitenlandse toeristen.

De bezoekers zien er de wetten van de fysica geïllustreerd, bestuderen de 5 zintuigen en ontdekken de wereld van illusie, dankzij 100 verrassende, interactieve experimenten.

Scientastic heeft zijn doelstelling om bij te dragen tot het onderricht van de wetenschappen (nochtans een prioriteit voor het Brussels Gewest) steeds nagestreefd zonder structurele subsidies, iets wat maar weinig musea in de sector ons nadoen...

Toch wordt ons het verdere gebruik van de expositieruimte ontzegd.

WAT GEBEURT ER MET DE HUIDIGE LOCATIE?

De toekomstige invulling van de ruimte is momenteel nog onduidelijk.

HOE KAN U ONS STEUNEN?

We nodigen alle betrokken personen – ouders, leerkrachten, leerlingen, burgers – uit deze petitie te tekenen tegen de sluiting van Scientastic in het premetro station Beurs. Hiermee steunt u het museum, want hoe meer handtekeningen wij inzamelen, hoe meer wij de aandacht trekken op onze zaak. Laat deze waardevolle culturele instelling alstublieft niet verloren gaan en help ons een nieuwe thuis te vinden.

DANK U

 

Petitie vanaf 18 april 2012 tot 25 augustus 2012 (212 aantekeningen)

Scientastic met sluiting bedreigd

 

De MIVB heeft beslist het huurcontract met Scientastic niet te verlengen, waardoor het museum verdreven wordt van zijn vaste stek in het premetro station van de Beurs, vlakbij de Grote Markt. De tentoonstelling wordt aldus na 18 jaar noodgedwongen stopgezet op 31 juli 1012.

 

Sinds het ontstaan in 1994, is Scientastic uitgegroeid tot één van de 10 meest bezochte culturele activiteiten van Brussel en één van de meest actieve wetenschapsmusea van België. Per jaar ontvangt het 50.000 bezoekers waarvan de helft leerlingen van het kleuter, lager en secundair onderwijs, alsook 10.000 buitenlandse toeristen.

De bezoekers zien er de wetten van de fysica geïllustreerd, bestuderen de 5 zintuigen en ontdekken de wereld van illusie, dankzij 100 verrassende, interactieve experimenten.

 

Scientastic heeft zijn doelstelling om bij te dragen tot wetenschapseducatie (nochtans een prioriteit voor het Brussels Gewest) steeds nagestreefd zonder structurele subsidies, iets wat maar weinig musea in de sector ons nadoen..

Toch laten zowel het Gewest als de MIVB het museum nu in de kou staan door ons, onder het voorwendsel van een renovatie van het station, het verdere gebruik van de expositieruimte te ontzeggen. Een dergelijk renovatie is inderdaad nodig, maar kan heel goed uitgevoerd met behoud van Scientastic.

 

 

Wat gebeurt er met de huidige locatie?

 

De renovatieplannen van het Gewest en de MIVB zijn erg ondoorzichtig. Noch het Gewest, noch de MIVB, laten in hun kaarten kijken wat betreft de renovatie van het station, de toekomstige invulling van de ruimte en de kostprijs van deze werken.

 

Op 4 juni 2009 liet de MIVB weten de kosten voor de renovatie van het metrostation Beurs volledig op zich te zullen nemen zonder enige subsidie.
BELIRIS bevestigt echter dat een groot deel van het budget voor de renovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal komen. De informatie die wordt vrijgegeven, is erg vaag.

 

We komen wel te weten dat de kostprijs voor een dergelijke renovatie met gemak de 10.000.000 euro zal overstijgen. Op basis van deze schatting en het kostenplaatje van de renovatie van het metrostation Madou indachtig, zou het zo”n 2.500.000 euro kosten om enkel en alleen het gedeelte van het staion waar Scientastic zich nu bevindt, te renoveren.

Men kan zich afvragen of een dergelijke financiële aderlating voor het Gewest wel wenselijk is. De MIVB is reeds een grote uitgavepost voor het Gewest. Elke Brusselse belastingbetaler betaalt jaarlijks honderden euro”s voor het onderhoud en de uitbreiding van het net. Het is dan ook niet meer dan redelijk rekening te houden met de mening van de Brusselaar met betrekking tot het gebruik van de ruimten.

 

Scientastic kost niets aan de belastingbetaler. Bovendien maakt het museum zich sterk een project te willen uitwerken om het deel van het station waar het museum zich bevindt, of zelfs een groter stuk indien de tentoonstelling zou mogen uirbreiden, zelf te renoveren! Een cadeau voor de Brusselaar. Op zijn minst is deze piste het bekijken waard.

 

 

Scientastic vraagt dan ook:

 

  • Volledige en gedetailleerde informatie over de renovatie die voorzien is door het Gewest (de werken die gepland zijn, hun kostprijs en de voorziene datum van uitvoering) en de plannen van de MIVB voor het station (meer specifiek de exacte werken die de MIVB voorziet te bekostigen en het bewijs van bijkomende inkomsten die de MIVB hoopt te bereiken door Scientastic uit te zetten; hiermee wordt bedoeld een lijst van commercanten waarmee de MIVB reeds een overeenkomst zou gesloten hebben in verband met het gebruik van de ruimte die nu door Scientastic wordt benut en de financiële afspraken hieromtrent).

  • Het bevriezen van deze projecten om Scientastic toe te laten een eigen renovatieplan uit te werken en voor te stellen als alternatief dat de belastingbetaler niets zou kosten.

  • Een minstens tijdelijke verlenging van het gebruik van de ruimte in het metrostation Beurs voor Scientastic om diezelfde reden.

  • Een lange termijn voorstel met betrekking tot het gebruik van de ruimte door de MIVB of door het Gewest, de eigenaar van de ruimte. (Een dergelijk voorstel werd trouwens reeds door Scientastic gelanceerd.)

 

 

We nodigen alle betrokken personen – ouders, leerkrachten, leerlingen, burgers – uit deze petitie te tekenen tegen de sluiting van Scientastic in het premetro station Beurs.

 

 

Onze vraag aan mevrouw Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer:

 

Reeds meer dan een jaar geleden probeerden wij per brief, mail en fax uw aandacht op onze precaire situatie te vestigen. Wij mochten van u echter nog geen antwoord ontvangen. Wij vragen u dan ook met aandrang op onze vraag te reageren en uw bevoegdheid aan te wenden om het behoud van Scientastic op de huidige plaats te vrijwaren. Laat deze waardevolle culturele instelling alstublieft niet verloren gaan.

 

Handtekening:

 

 

 

 

Bedankt voor uw steun.