Red de Victor

2022-10-14.jpg

De Sint Victorkerk in Noordwijkerhout is belangrijk en waardevol en moet voor de toekomst behouden blijven. De kerk is gebouwd op de fundamenten van de oude boerderij die na de Reformatie (1573) dienst deed als schuilkerk. Deze historische locatie is meer dan vier eeuwen het centrum van verbondenheid van de katholieke gemeenschap. We moeten deze eeuwenoude plaats van devotie eren en in stand houden. In december j.l. heeft een groep parochianen een brief met deze oproep gestuurd naar de bisschop van Rotterdam, het parochiebestuur en het pastoraal team van Sint Maarten. De brief volgt hieronder. Bent u het met ons eens? Onderteken dan de petitie "Red de Victor".

 

Hoorzitting

Met deze brief willen wij reageren op het plan tot buitengebruikstelling van de Sint Victorkerk te Noordwijkerhout per 1 januari 2024. Dit plan werd bekend op 18 oktober 2022. Maandag 28 november volgde een hoorzitting in een druk bezocht Victorhuis. Vicaris generaal Van Deelen, pastoor Straathof en vice-voorzitter van het parochiebestuur van Sint Maarten Ron Bleijswijk gaven een toelichting op de voorgenomen kerksluiting. De argumenten: toenemende kosten en afnemende inkomsten, konden de aanwezige parochianen niet overtuigen, dit zelfde geldt immers voor alle kerken. De stemming onder de aanwezigen was zeer bedrukt. Er was ook veel verontwaardiging en ongeloof. Hoe is het mogelijk dat zo’n grote en hechte katholieke gemeenschap, met meer dan 500 vrijwilligers, zo in de kou wordt gezet!

Zeer storend was dat tijdens de hoorzitting het parochiebestuur, het pastorale team en de vicaris-generaal (als vertegenwoordiger van de bisschop) er blijk van gaven over geen enkel historisch besef te beschikken. Er werd een power point presentatie getoond waarbij voortdurend een afbeelding te zien was van Sint Victor de Molenaar, ofwel Sint Victor van Marseille. Compleet met windmolen, bisschopsstaf en mijter. Dit tot grote ergernis van vele aanwezigen. Onze kerk is namelijk toegewijd aan Sint Victor van Xanten, en dit heeft een zeer oude oorsprong. Wij hechten zeer aan de oude geschiedenis van de Sint Victorkerk en willen deze hieronder in enkele punten uiteenzetten.

 

Geschiedenis

-De toewijding van de kerk aan Sint Victor van Xanten vindt haar herkomst in de relatie van de inwoners van Noordwijkerhout met de Abdij Leeuwenhorst. Dit Cisterciënzer vrouwenklooster is in de late middeleeuwen gesticht vanuit Xanten en werd jaarlijks door priesters vanuit Xanten bezocht. Sint Victor van Xanten werd in de Abdij vereerd.

-Na de Reformatie in 1573 bleven de meeste inwoners van Noordwijkerhout katholiek. Het kerkje (toegewijd aan Sint Petrus en Sint Paulus) in het centrum van het dorp kwam in handen van een kleine groep protestanten. Abdij Leeuwenhorst werd verwoest. De katholieke inwoners bleven samenkomen  in boerderijen (Hofwijk, Puykendam, Verdel). Soms werden zij bezocht door rondtrekkende priesters.

-In 1633 kwam er in Noordwijk voor het eerst weer een vaste pastoor die ook de katholieken van Noordwijkerhout bediende.

-In 1690 kreeg Noordwijkerhout een eigen pastoor. Deze huurde het woonhuis van boerderij Puykendam als pastorie/kerk. Het oudste doopboek dateert uit dit jaar.

-In 1710 kregen de katholieken een vaste plaats van samenkomst omdat weduwe Verdel haar boerderij en land overdroeg aan de katholieke kerkmeesters. Deze boerderij fungeerde jaren als schuilkerk omdat openbare katholieke erediensten verboden waren. Op de fundamenten van de boerderij werd in de loop der tijd een kerkje en pastorie gebouwd. Dit werd door de protestante overheid gedoogd tegen betaling van opvallend hoge belastingtarieven. Het kerkje stond bekend als “Statie Victor”.

-In 1829 kregen de katholieken van Noordwijkerhout toestemming om bij de kerk een eigen begraafplaats  in gebruik te nemen.

-In 1852 werd op de plaats van de oude boerderij/schuilkerk een nieuwe kerk gebouwd, toegewijd aan Sint Petrus, Sint Paulus en Sint Victor. Architect was Th. Molkenboer.

-In 1899 werd de kerk uitgebreid en toegewijd aan Sint Victor.

-Vanwege het groeiend aantal parochianen werd de parochie in 1916 gesplitst.  De katholieken uit het noordelijke gedeelte gingen vanaf dat jaar naar de "noodkerk" Sint Jozef. De kerkgoederen werden verdeeld. De katholieken uit het zuidelijke deel van de parochie bleven bij Sint Victor.

 

Eeuwenoud centrum van verbondenheid

De Sint Victorkerk is dus ontstaan uit een zeer hechte katholieke gemeenschap die, ondanks de Reformatie en het ontbreken van een katholieke bestuurlijke organisatie, bijeen bleef komen. Het is aan de inzet van deze katholieke gelovigen te danken dat onze kerk op deze locatie al meer dan vier eeuwen het centrum is van verbondenheid. Een plaats waar vele generaties hun kinderen hebben laten dopen, waar ze trouwden en hun doden begroeven. Als de stenen zouden kunnen praten, dan zouden ze ons vertellen over al het lief en leed dat er is gedeeld. Over het bidden, het hopen, het vieren, het lachen, het huilen, het zingen en geloven van zo velen. Wij zijn het aan onze voorouders verplicht om deze historische plaats van devotie te eren en in stand te houden. Zij hebben, ondanks vele moeilijkheden het gebouw altijd onderhouden en uitgebreid. Zouden wij dat dan nu in deze tijd van welvaart niet kunnen?

 

Vragen

Het voorgenomen besluit tot buitengebruikstelling van de Sint Victorkerk baart ons grote zorgen. De katholieke gemeenschap van Sint Victor, die van onderop is opgebouwd, lijkt nu van bovenaf te worden afgebroken. Dit roept bij ons heel veel vragen op:

-Wat is de reden voor het voorgenomen plan van sluiting?

-Waarom wordt dit voorgenomen plan gepresenteerd als een voldongen feit?

-Waarom wordt de geloofsgemeenschap van Sint Victor niet betrokken bij de besluitvorming?

-Is er onderzoek gedaan naar alle mogelijke manieren om het gebouw voor de geloofsgemeenschap te behouden?

-Waarom wordt er geen rekening gehouden met de historische waarde van de Sint Victor kerk, na Noordwijk de oudste van de Duin- en Bollenstreek?

-Waarom is men wel bereid te investeren in het Victorhuis, en niet in het historisch kerkgebouw?

 

Wij hopen op antwoorden op onze vragen. Wij ondertekenen deze petitie omdat wij de Sint Victorkerk en haar gemeenschap belangrijk en waardevol vinden en voor de toekomst willen behouden.

2022-10-14_(1).jpg