Nieuwe burgerrechten

Wij roepen op om grondwetsartikelen te openen die burgers betrekken bij de besluitvorming. Dit kan via raadplegingen, preferenda, referenda of permanente burgerassemblees. Deze mogelijkheid moet er komen op alle machtsniveaus, van het federale tot het gemeentelijke. Zowel politieke actoren als burgers moeten deze vormen van directere democratie kunnen inzetten, bijvoorbeeld via het petitierecht.

Daarom vragen we om volgende artikelen open te stellen voor herziening:

  • Artikel 28 om het petitierecht te versterken en een nieuw recht op politieke participatie toe te kennen;
  • Artikel 33 om er een begrijpelijke en inclusieve beginselverklaring van te maken waarin de burger centraal staat;
  • Hoofdstuk 1 en 2 uit titel III over het federaal parlement, om de burgers nauwer te betrekken bij het voorstellen en goedkeuren van wetten;
  • Hoofdstuk 4 uit titel III over de parlementen van de gewesten en gemeenschappen, om de burgers nauwer te betrekken bij de goedkeuring van decreten en verordeningen. Artikelen 39bis en 39ter zouden hieraan moeten worden toegevoegd voor volksraadplegingen. Door een herziening van artikel 118 zou de grondwettelijke autonomie van de gemeenschappen en gewesten kunnen worden versterkt om hen meer ruimte te geven om ambitieuzere participatieprocessen op te zetten;
  • Artikelen 41 en 162 om burgers slagvaardig te maken op gemeentelijk en provinciaal niveau;
  • Artikel 195 om de bevolking meer te betrekken bij de grondwettelijke keuzes die er gemaakt moeten worden.

Meer info op openconstitution.be

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik openconstitution.be om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.