Geen stadse hoogbouw in de kern van Best

Best, 11 december 2023

600 woningen zijn echt teveel voor de stationsomgeving

geen hoogbouw in de kern van Best

Geachte burgemeester en wethouders van de gemeente Best,

Ondergetekenden van deze petitie benaderen u met een dringend verzoek betreffende de geplande ontwikkeling van het stationsgebied Best. De komende jaren staat de transformatie van dit gebied op de agenda, met de toevoeging van 600 woningen en aanvullende voorzieningen. In samenwerking met SDK Vastgoed tracht de gemeente Best het stationsgebied te ontwikkelen tot een dynamische stedelijke omgeving waarin wonen, werken en ontmoeten samenkomen.

Ondanks de positieve intenties van deze ontwikkelingen, roepen wij uw aandacht op voor diverse zorgpunten. Wij handhaven een positieve houding ten aanzien van uw verantwoordelijke rol in de woningbouwopgave, maar verwachten wel plannen die passend zijn bij de gemeente Best. Dit betekent geen verstedelijking, maar behoud van een "dorpse" uitstraling, comfort, groen en geen serieuze hoogbouw. De gevolgen van het adviesmodel, waar de raad unaniem mee heeft ingestemd en dat op 30-11-2023 als maquette is getoond en toegelicht, zijn voor ons nu helder geworden.

Het ontstane beeld geeft aanleiding tot serieuze bedenkingen. Deze bezorgdheid is gedurende intensieve betrokkenheid bij raadsoverleg en inspreekmomenten herhaaldelijk getoond. De concrete uitwerking van het adviesmodel maakt een reactie nu urgenter dan aanvankelijk vermoed. Daarbij blijven aanzienlijke onbeantwoorde vragen bestaan.

IMG-20231216-WA00021.jpg

IMG-20231218-WA0001.jpgIMG-20231218-WA0002.jpgIMG-20231218-WA0004.jpgIMG-20231218-WA0003.jpg

Wij achten het van belang dat onze bezorgdheid de nodige aandacht krijgt, om de volgende redenen:

Ongepaste hoogbouw: Eind jaren 90 van de vorige eeuw kwam zowat heel Best in opstand om te voorkomen dat er een hoog spoor kwam, resultaat; een tunnel. En nu, 23 jaar later komt er een nog veel hogere muur van steen en glas. Hoogbouw variërend van 15 tot 30 meter met een uitschieter die reikt tot boven de 42 meter. Dit staat haaks op het dorpse karakter van Best en heel veel Bestenaren willen dit niet. Ondanks alle inspanning op het gebied van participatie en inspraak worden plannen ontwikkeld waarmee men zich lijkt te distantiëren van wat er leeft onder de inwoners van Best. De nu voorliggende plannen lijken onverenigbaar met het behoud van een sfeervolle, dorpse woonomgeving.

Verkeersstromen oostzijde: De plannen bieden onvoldoende duidelijkheid over de verkeersstromen. Aan de oostzijde kunnen nieuwe bewoners alleen parkeren in de parkeergarage naast de begraafplaats. De bewoners noord van de as Rembrandtlaan-Kapelplein hebben dus geen eigen parkeervoorzieningen. Alle autobezitters gaan gebruik maken van de in-, uitgang Molenstraat. Wat is het effect in de spits wanneer auto’s van en naar de stationsomgeving alleen via de Stationsstraat naar de Willem de Zwijgerweg kunnen komen? Wat is vervolgens het effect op de reeds bestaande problemen op de rotondes van de ringweg?

Verkeersstromen westzijde: In het voorliggende plan aan de westzijde (vooralsnog is daar geen sprake van enige aanpassing) kan het verkeer van en naar de Spoorstraat aan de noordzijde alleen nog maar via de Rembrandtlaan-Prins Bernhardlaan naar de Oirschotseweg. Dit maakt dat op de ‘groene, autoluwe’ west-oost verbinding op twee plaatsen, vlak naast elkaar, vermenging plaatsvindt met ander verkeer in de vorm van auto’s en bussen. Wat blijft er dan over van de autoluwe verbinding gericht op voetgangers en fietsers door de Rembrandtlaan? Dit leidt tot verkeersonveiligheid, terwijl er juist gezocht werd naar veiligheid! Het ontbreken van een gedegen verkeersonderzoek vooraf maakt voorgestelde oplossingen tot aannames, met mogelijke verkeerschaos en genoemde onveilige situaties tot gevolg.

Parkeerproblematiek: In de getoonde plannen wordt niet zichtbaar waar iedereen kan parkeren. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen gepland en de geboden oplossingen gaan zeker leiden tot grote parkeerproblemen en een verschuiving van de reeds bestaande parkeerdruk in de stationsomgeving naar de woonwijken. Oorzaak is het maken van een plan gebaseerd op wenselijkheid dat losstaat van de realiteit. Uitgangaspunt is de parkeernota 2022 van de gemeente Best waarin men rekent met irreële parameters en aannames. Hoe komt men tot een getal van 20% deelauto’s in een land waarin het percentage deelauto’s niet verder reikt dan ca 0.8%? Daarnaast is een parkeernorm van minder dan een auto per woning een fantoombeeld. In de praktijk is er na corona alleen maar een toename te zien is van het autobezit. Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen met (93 -30) = 63 plekken is gebaseerd op hoop en niet op feiten.

Onzekerheid over de ontwikkeling aan de westzijde: Er zijn nog geen afspraken met NS en PRORAIL die eigenaar zijn van het grootste deel van het gebied aan de westzijde van het stationsgebied. Dat gebied blijft voorlopig ongewijzigd en de vrees bestaat dat er maar een ‘half plan’ tot uitvoer komt. De kleine balans dat er in dit plan zit vervalt dan ook nog eens. Daar komt ook nog eens bij dat de opgeknipte planning zorgt dat er tijdelijk een grotere parkeerdruk ontstaat. De bouw van 600 huizen/appartementen betekend dat de parkeerplaatsen voor de NS aan de oostzijde verdwijnen en er aan de westzijde geen vervangende parkeerruimte komt. De toch al hoge parkeerdruk in de omliggende wijken zal ontoelaatbaar toenemen door het vervallen van de huidige parkeerruimte aan de oostzijde terwijl parkeren aan de westzijde niet meer dan de bestaande blijft en pas veel later wordt op gepakt.

Puntbelasting en beperkte voorzieningen: 600 woningen realiseren brengt een puntbelasting van ca. 1.000 bewoners met zich mee. 1.000 mensen die hoe dan ook naar het werk, bij vrienden en familie op bezoek gaan of een rondje wandelen in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. Allemaal belasting van gebruik van de openbare ruimte en voorzieningen die in de stationsomgeving toch al beperkt beschikbaar zijn. Hierover is onvoldoende nagedacht en zijn er dus ook geen maatregelen bekend.

Gebrek aan duurzaamheid en leefbaarheid: De stationsomgeving dient een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk- en verblijfsgebied te worden maar de maquette laat vooral veel steen en glas zien. Wij adviseren om te kijken naar duurzamere bouwmaterialen, zoals die worden voorgesteld door "Building Balance" en houtbouw. De getoonde sfeerbeelden geven een niet-reële invulling van het groen, vooral bij een bouwwijze met hoge bebouwing dicht op elkaar. In zo'n situatie krijgen bomen en planten onvoldoende zonlicht, wat het wonen in deze nieuwbouw onaantrekkelijk maakt. Wij vrezen dat de werkelijkheid van dit plan zal resulteren in een openbare ruimte die wordt doorsneden met druk verkeer. Bussen, taxi’s, auto’s die mensen brengen en ophalen, en hoogstwaarschijnlijk geparkeerde auto’s zullen leiden tot een drukke, overvolle stadse omgeving. Deze realiteit staat haaks op een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

Wij verzoeken u daarom met klem om:

Actie 1: Eerst de mening van de Bestenaar opnieuw te peilen. Doordat de plannen, ondanks alle participatie inspanningen, nooit waarheidsgetrouw en concreet zijn gepresenteerd hebben de Bestenaren hier ook nooit een goed antwoord op kunnen geven. Verstedelijking in de kern van ons dorp vereist zorgvuldige afweging want er is geen weg terug. Er is behoefte aan woningen maar vergaande verstedelijking middels hoogbouw in de kern van ons dorp is voor velen een stap te ver.

Actie 2: Het uitvoeren van een verkeersonderzoek. De nu aangegeven oplossingen zijn alleen gestoeld op aannames en nota’s die wij als irreëel zien. Hardnekkig vasthouden aan gemeentelijke ambities die haaks op de werkelijkheid staan leidt tot 24/7 overlast voor bewoners in het centrum en de zogenoemde schil rondom de stationsomgeving. Laat een verkeersonderzoek uitvoeren dat is gebaseerd op realistische cijfers, niet alleen voor de ontwikkeling rondom het station maar ook voor de verkeersstromen van station tot aan de ringbaan en verkeerstromen in de wijken.

Actie 3: Neem in het in actie 2 genoemde verkeersonderzoek mee hoe de gewenste groene autoluwe verbinding van west naar oost voor voetgangers en fietsers veilig kan worden gerealiseerd waarbij er geen doorgaande verbinding komt van Spoorstraat en Rembrandtlaan. 

Actie 4: Herzie de parkeernota van 2022 want deze is niet in lijn met de werkelijke behoefte. Recente cijfers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (KIM) laten een heel ander beeld zien. Ga vervolgens herrekenen hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk benodigd zijn. Wonen en parkeren moeten in balans zijn.

Actie 5: Maak eerst compleet inzichtelijk wat in brede zin de consequenties zijn indien alleen de oostzijde tot realisatie kan komen Het ontbreken van afspraken met NS en PRORAIL over het grootste deel van het gebied aan de westzijde resulteert mogelijk in een onvolledige uitvoering van het plan, met verlies van balans tot gevolg.

Actie 6: Onderzoek en onderbouw de impact van een grote concentratie mensen in een beperkte ruimte en de gevolgen voor de omgeving. Wat voor uitwerking heeft dat op de naastliggende omgeving? En hoe ga je deze ongewenste effecten reguleren? 

Actie 7: De voorgestelde plannen houden onvoldoende rekening met duurzaamheid en leefbaarheid van het centrum- en stationsgebied zeker zolang transformatie van de westzijde achterblijft. Wij dringen erop aan om bij de verdere ontwikkeling van dit gebied rekening te houden met duurzame bouwmaterialen en een evenwichtige inrichting van groenvoorzieningen, zodat de openbare ruimte een aantrekkelijke en leefbare omgeving blijft voor alle betrokkenen.

 

Deze acties zullen bijdragen aan het voorkomen van problemen die onherroepelijk gaan ontstaan bij de uitvoer van het voorliggende adviesmodel en u er hopelijk toe brengen andere keuzes te maken.

Tenslotte; Luister actief naar de stem van de inwoners. Maak gebruik van de participatie-inspanningen en zorg voor een transparante en open dialoog. Er is naar onze mening onvoldoende rekening gehouden met de resultaten van het participatietraject. Dit staat op gespannen voet met de intenties en inspanningen die op gebied van participatie e.d. zijn ondernomen.

Namens de bewoners van de Rembrandtlaan, omgeving en online ondertekenaars, 

Pieter van Heeswijck

 

Voor informatie over de plannen zie: Https://pleinbest.nl/projecten/stationsomgeving/64 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Pieter van Heeswijk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...