Flexwoningen De Scheerman, Moergestel NEE!

Flexwoningen  De Scheerman, Moergestel…. NEE!

Foto_De_Scheerman.png

Flexwoningen zijn een mooi initiatief om snel huizen te bouwen op een locatie die op den duur beschikbaar komt voor permanente woningbouw zoals locatie De Bosfazant.

De locatie De Scheerman in Moergestel is hier niet geschikt voor!  

  • Groen aan de rand van het beschermd natuurgebied het Moergestels Broek dient beschermd te worden, ofwel groen mag niet opgeofferd te worden voor grijs.        Wanneer de Gemeente dat niet doet, zoals eerder gebleken is bij verkleining van het Brabants Natuur Netwerk met als gevolg vernietiging van het bestemmingsplan Reuseldal, zullen bewoners hun verantwoordelijkheid nemen.
  • Gezien de geplande uitbreiding van de A58 zal de geluidshinder en de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof alléén maar toenemen. In een strook van gemiddeld 350 meter vanaf de Blankemansweg tot aan De Scheerman moet je daarom volwassenen en ook vóóral kinderen, ouderen en zieken niet blootstellen aan gezondheidsschade!
  • Zelfs wanneer de huidige regelgeving o.g.v. milieu, geluid etc. tijdelijke Flexwoningen op de Scheerman mogelijk zouden maken, moet je dat als Gemeentelijke Overheid hier niet willen, omdat de milieueisen alléén maar strenger worden en is het niet ondenkbaar dat binnen 5 jaar o.g.v. hernieuwde stikstof uitstootberekeningen van de A58 via (crisis)wetgeving afgedwongen kan worden, dat ook tijdelijk wonen binnen een grens van gemiddeld 350 meter van de snelweg niet langer is toegestaan en dan heb je toekomstige bewoners valse hoop gegeven om hier 15 jaar te kunnen blijven wonen. Uit onderzoek blijkt nl. dat een zone tussen 300 – 500 meter het meest beïnvloed wordt door verkeersemissies. De financiële en juridische kosten die dit met zich meebrengt, buiten beschouwing gelaten.
  • Flexwoningen, laagbouw dan wel gestapeld, passen niet in het groen bij de entree van het dorp en ook niet bij de uitstraling van de vrijstaande woningen gelegen aan de Scheerman.
  • Het tijdelijke speelveld heeft een sociale functie voor sportbeoefening en wijkactiviteiten en dient behouden te blijven.
  • De afstand tot de Molen dient te voldoen aan de uniforme molenbiotoop met een vrijwaringszone en met toepassing van de biotoopformule, zoals die is opgesteld door de Vereniging “De Hollandsche Molen”.
  • De verkeersbelasting op De Scheerman is al groot en dient niet verhoogd te worden door een nieuwe Flexwoningen wijk.

Bewoners van de Heivelden verwachten, dat u uw verantwoordelijkheid neemt en uiteindelijk durft de gezondheid van kwetsbare kinderen, ouderen en zieken te laten prevaleren boven goedkoop scoren door snel een Flexwoningen wijkje uit de grond te stampen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ed Korkers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...