Behoud Bisschopslaan en Seminarielaan Warmond en voorkomen parkeerproblematiek in de aangrenzende wijken

Let op! Vergeet uw handtekening niet via de mail te bevestigen. Op dit moment hebben wij veel onbevestigde handtekeningen, die niet meetellen tot aan de bevestiging. Check uw spam box.

Petitie tegen afwentelen parkeerprobleem Marius op aanliggende wijken  

en  

tegen de teloorgang van één van de mooiste (oprij)lanen in Nederland als gevolg van de voorgestelde parkeeroplossingen.  

Wij, inwoners van Warmond, constateren

- dat het Groot-Seminarie te Warmond wordt omgebouwd tot 107 appartementen en er daarnaast nog eens 80 woningen worden gebouwd;

- dat de huidige parkeernorm voor appartementen 1.5 per appartement en voor woningen, 1.8 per woning is;

- dat de totaal benodigde parkeerruimte daarmee uitkomt op (107x1.5 + 80 x 1.8) afgerond een behoefte aan parkeerruimte voor 305 auto’s ontstaat;

- dat in de huidige planvorming (variant 1 en variant 2) volgens de informatie van de gemeente slechts wordt voorzien in 132 of 135 parkeerplekken;

- dat daarmee dan ook volstrekt onvoldoende wordt voldaan aan de geldende parkeernorm!

- dat daarom gevreesd moet worden voor het afwentelen van dit parkeeroverschot op de aangrenzende Weide-wijken (Kloosterwei & Ganzenwei);

- dat in deze wijken nu al onvoldoende parkeerplekken aanwezig zijn en de gevreesde uitwijk naar deze wijken tot grote overlast en ergernis zal leiden;

- dat de gemeente al eerder (in de kwestie appartementencomplex Herenstraat Voorhout heeft geprobeerd op deze wijze het parkeerprobleem van een dergelijk complex af te wentelen op de aangrenzende wijk;

- dat dit voor de bewoners van de Weiden-wijken onacceptabel is;

- dat daarnaast het creëren van 100 parkeerplaatsen tussen Bisschopslaan en de Seminarielaan en mogelijk ook nog op de Seminarielaan zelf, deze mooie groene oase ernstig aantast en dat daardoor de rust en het wandelplezier daar teloor gaat;

- dat deze aantasting ook in cultuurhistorische zin rampzalig is, zoals WARMELDA met argumenten aangeeft in haar brief.    

Daarom verzoeken de bewoners van Warmond het College en de Raad van de gemeente Teylingen het volgende: ter voorkoming van het afwentelen van parkeerproblemen rondom het project Marius en het aantasten van het karakter en de cultuurhistorische waarde van Bisschopslaan en Seminarielaan

- geeft het college de projectontwikkelaar opdracht het plan zodanig verder te ontwikkelen dat, om te voldoen aan de parkeerbehoefte van het plan Marius, een adequate parkeervoorziening op basis van de parkeernormen wordt gerealiseerd binnen het plangebied Groot-Seminarie;

- dat daarbij niet uitgesloten wordt, dat daartoe moet worden overgegaan tot de aanleg van een ondergrondse parkeervoorziening;

- dat daarmee wordt voorkomen, dat er naar de toekomst toe een onacceptabele parkeersituatie in de Weiden-wijken ontstaat en anderzijds tevens wordt gegarandeerd, dat de Bisschopslaan en Seminarielaan en hun cultuurhistorische waarde in de huidige vorm behouden kunnen blijven.

N.B.: Voor de locatie Mariënhof wordt op dit moment in het plan genoemd om een parkeervoorzieing tot het maaiveld te maken. Dit betreft 51 woningen. Voor de locatie Mariënhaven worden 34 - 40 zorgeenheden gerealiseerd waarvoor ook een parkeervoorziening gerealiseerd dient te worden. De totalen worden dan 107 x 1,5 en 40 x 1,5 = 220,5 parkeerplaatsen. Omdat nog niet alle plannen volledig uitgekristaliseerd zijn qua typen woningen, blijven de getallen enigszins onduidelijk. Feit blijft dat het het totaal benodigde parkeerplekken de aantallen genoemd in variant 1 & 2 ver overstijgt. 


Ko van der Vlist en Miriam van Ieperen    Neem contact op met de schrijver van de petitie