PETITIE ONTWERP RUIMTELIJKE KOERS HOUTEN 2040

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Burgerwerkgroep Wonen

2021-07-24 20:52:14

Het is alweer geruime tijd geleden dat u iets van ons hebt gehoord. Na het referendum van 17 maart j.l heeft de gemeenteraad van Houten unaniem een streep gezet door de plannen zoals genoemd in de Ruimtelijke Koers 2040. De uitslag gaf daar ook alle aanleiding voor. Inmiddels heeft het college een onderzoeksbureau opdracht gegeven om na te gaan waarom zoveel inwoners tegen hebben gestemd. De burgemeester had pas een interview in het Groentje en suggereerde dat er een aantal oorzaken zijn aan te wijzen zoals, desinformatie, corona, een oude referendumverordening, de digitale RTG's, de bewoners zouden het allemaal niet begrepen hebben en nog meer van dat soort argumenten. Dat het gewoon een slecht plan was werd kennelijk niet als mogelijkheid gezien. Jammer!  

Inmiddels heeft uw tegenstem bij het referendum wel degelijk concreet resultaat opgeleverd. Voorafgaand aan de verkiezingen kregen wij vanuit de plaatselijke politiek in feite alleen maar steun van ITH, de SGP en Groep Aanen. Het referendum heeft ertoe geleid dat nu alle politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 nog eens te rade gaan wat voor een soort plan eigenlijk wel bij Houten past. Momenteel stellen de politieke partijen hun kandidatenlijsten op en zijn bezig om het verkiezingsprogramma te schrijven voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026. Er valt binnenkort dus echt weer wat te kiezen en wij vragen u om, als u lid bent van een politieke partij, ook actief mee te denken en te praten over de toekomst van Houten en hoe er wel woningbouw kan plaatsvinden die past bij het karakter van Houten en de bestaande sociale samenhang. Het zou mooi zijn indien er concreet in verkiezingsprogramma's komt te staan dat men geen grootschalige hoogbouw wil in Houten en er dus ook geen flats zullen worden gebouwd op een bedrijventerrein langs de snelweg of elders. Annexatie door Utrecht moet worden voorkomen. We hopen dat er na de gemeenteraadsverkiezingen een college komt dat bereid is ten volle rekening te houden met de uitkomst van het referendum en de wensen van de inwoners.

Recent hebben 2 mensen (Annette Kreft en Bert Smith) die actief betrokken geweest zijn in het verzet tegen de Ruimtelijke Koers een Burgerwerkgroep Wonen opgericht. Dat gaat hoofdzakelijk om meer burgerparticipatie en dat is altijd een goede zaak. Onderstaan treft u aan de open brief die aan alle Houtenaren is gericht. Wij willen dit initiatief graag bij u onder de aandacht brengen. Mogelijk vindt u het leuk om hier aan mee te doen. Voorzover u nog op vakantie gaat wensen wij u een goede en veilige vakantie toe. Geniet ervan en waarschijnlijk brengen wij in het najaar relevante ontwikkelingen opnieuw onder uw aandacht.  

Met vriendelijke groet,  

Jolanda Wijsmuller

Ellen Standhardt-Jonkers R

ino Jonkers    

 

Beste Houtenaren,

De gemeente Houten heeft zichzelf een enorme bouwopgave gesteld: de nieuwbouw van 4.800 woningen tot 2040, woningen voor starters, jongeren en doorstromers en passende huisvesting voor ouderen en kwetsbare groepen. De uitslag van het referendum heeft laten zien dat veel inwoners de visie van de ruimtelijke koers 2040 niet hebben omarmd en andere wensen en ideeën hebben over de invulling van de ruimtelijke plannen. De gemeente Houten laat nu een onderzoek doen naar de duiding van het referendum door een enquête te houden onder 3.000 inwoners. Wij willen alvast een stap verder zetten. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een Burgerwerkgroep Wonen op te richten die het volgende wil doen:

1.      Groepen inwoners in de wijken waar gebouwd gaat worden organiseren en ondersteunen. 

2.      Samen met de omwonenden concrete kaders uitwerken voor de ruimtelijke invulling per ontwikkelingsgebied, die op breed draagvlak kunnen rekenen. 

3.      Voorstellen doen voor de manier waarop inwoners moeten worden betrokken bij de bouwplannen en de uitvoering daarvan. Zo kan een leidraad worden ontwikkeld om het participatieproces beter vorm te geven. Het doel is het draagvlak te vergroten zodat woningbouw voorspoedig en effectief kan worden gerealiseerd.

4.      Met inwoners van verdichtingslocaties (zoals de Beverakker, de Molenzoom of het Oude dorp, maar ook toekomstige bouwlocaties) het informatie-, inspraak- en besluitvormingsproces en de samenwerking met de gemeente evalueren.

5.      De woningzoekenden en hun woonwensen beter in beeld brengen en starters, doorstromers, jongeren en senioren organiseren en een stem geven. Zo kunnen projectontwikkelaars en doelgroepen bij de planning en uitvoering actief met elkaar samenwerken om passende huisvesting te realiseren. Wij hopen op deze manier een positieve bijdrage te leveren en ervoor te zorgen dat de menselijke maat bij deze enorme bouwopgave behouden blijft en niet uit het oog wordt verloren. Zo kunnen we de unieke kwaliteiten van Houten bewaren en een prachtige leefomgeving voor onze inwoners en volgende generaties realiseren.

Wij zijn op zoek naar actieve en betrokken inwoners die samen met ons de kar willen gaan trekken of op een andere manier een bijdrage willen leveren. Spreekt het initiatief je aan, heb je zin om actief mee te doen en heb je misschien kennis en/of ervaring over de onderwerpen de we op gaan pakken, neem dan contact met ons op. E-mailadres: burgervisie.houten@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Annette Kreft 

Bert Smith


Ondersteuning voor activiteiten

2021-02-27 21:33:47

Beste mensen,  

Recent heeft u van ons thuis een poster ontvangen met een begeleidende brief waarin wij oproepen om op 17 maart a.s TEGEN te gaan stemmen in het referendum. Wij hebben deze stukken huis aan huis verspreid door alle wijken in Houten. Veel dank aan onze vrijwilligers voor al hun inzet! Gisteren en vandaag hebben wij (Jolanda, Ellen en Rino) ook nog per fiets de kleine kernen aangedaan zodat ook de inwoners van Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy onze informatie hebben ontvangen.  

We zien het bezoek aan onze website (www.referendumhouten.nl) steeds meer toenemen. Met name de blogs door inwoners van Houten trekken veel aandacht. Zeer lezenswaardig voor zover u die nog niet gelezen heeft.  

Maar nu dan helaas toch even een aandacht voor een zakelijk verzoek onzerzijds. Wij hebben van de gemeente slechts een zeer beperkte bijdrage ontvangen voor al onze activiteiten en onze kas is echt leeg. Sterker nog, wij financieren momenteel alle activiteiten in prive. Gelukkig hebben wij na een eerdere oproep van een aantal mensen een financiele bijdrage ontvangen en daar zijn we heel dankbaar voor.

Voorzover u eerder niet in de gelegenheid was een financiele bijdrage te verstekken maar ons nu wil helpen bij onze eindspurt richting verkiezingsdatum dan zou dat fantastisch zijn. Ieder bedrag is welkom. Als vele mensen bijvoorbeeld € 5,- of € 10 overmaken dan zijn wij in staat ook de resterende weken verder actie te voeren ook door middel van advertenties in de media. Wij hopen op die manier zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat de Ruimtelijke Koers van de gemeente niet goed is voor Houten en dat ook zij TEGEN gaan stemmen.  

Daarom doen wij een beroep op u. Mocht u ons financieel willen steunen dan zouden we dat zeer op prijs stellen. Dat is mogelijk via rekeningnummer NL07INGB0004445695 t.n.v. J.M. Wijsmuller onder vermelding van: Referendum Houten

Alvast heel erg hartelijk dank en vriendelijke groet,

Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers en Jolanda Wijsmuller

Zie ook onze website: www.referendumhouten.nl

U kunt ook contact met ons leggen via jmwijsmuller@gmail.com


Hulp om informatie materiaal referendum te verspreiden in de wijken

2021-02-03 11:58:24

www.referendumhouten.nl

Beste Mensen,

In de komende weken willen we nog een keer posters met begeleidend schrijven verspreiden in de wijken. Voor de volgende wijken zijn we nog op zoek naar ondersteuning:

 • Weides
 • Poorten
 • Sloten
 • Mossen
 • Grassen
 • Stenen
 • Velden
 • Bermen
 • Tuinen
 • Landen
 • Sporen

Mocht u kunnen en willen helpen, stuurt u dan een mailtje naar jmwijsmuller@gmail.com. We kijken uit naar uw reacties.

Vriendelijke groet,

Rino Jonkers

Ellen Standhardt-Jonkers

Jolanda Wijsmuller


Blog op de referendum website

2021-02-01 08:03:52

Beste Mensen,

We hebben op onze website een pagina toegevoegd om met grote regelmaat (vrijwel dagelijks) een blog te publiceren. Een blog geschreven door Houtenaren over de Ruimtelijke Koers  .

Deze blog wordt ook op facebook geplaatst (pagina: Houten). Daar niet iedereen een account heeft, willen we u ook op deze wijze alert maken op deze blogpagina.

Met vriendelijke groet,

 

Rino Jonkers

Ellen Standhardt-Jonkers

Jolanda Wijsmuller

 


financiële steun campagne

2021-01-25 08:10:10

Beste mensen,

Wellicht hebben jullie de debatten in de gemeenteraad afgelopen week (deels) gevolgd of hebben jullie in de media erover gelezen. Kort samengevat komt het er op neer dat de beslissing over de Ruimtelijke Koers wordt opgeknipt. De plannnen met betrekking tot De Molenzoon, Koppeling en het Centrum gaan met diverse amenderingen door. De beslissing over NW/Oost is uitgesteld. Er wordt eerst nader onderzoek uitgevoerd.

Aanstaande dinsdag zal de raad, na advies van de referendumcommissie, een beslissing nemen over de definitieve referendumvraag. Wij hebben het afgelopen weekend ook nog een brief geschreven naar de referendumcommissie. Na te lezen op: https://www.referendumhouten.nl/het-referendum/definitieve-vraagstelling-referendum

Na dinsdag zullen we ons beraden over de komende activiteiten om het referendum onder de aandacht te brengen bij het brede publiek in Houten. Het is namelijk heel belangrijk dat alle stemgerechtigde Houtenaren, voordat zij 17 maart het stemhokje betreden, hebben nagedacht over hun keuze. Voor deze communicatie zullen wij ook een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Houten. Wij verwachten een beperkte bijdrage vanuit deze subsidiekas omdat meerdere partijen hieruit kunnen putten.

De afgelopen periode hebben wij reeds uitgaven gedaan die niet subsidiabel zijn omdat deze reeds zijn uitgevoerd.

Daarom doen wij een beroep op u. Mocht u ons financieel willen steunen dan zouden we dat zeer op prijs stellen. Dat is mogelijk via rekeningnummer

NL07INGB0004445695 t.n.v. J.M. Wijsmuller onder vermelding van: Referendum Houten

Alvast heel erg hartelijk dank en vriendelijke groet,

Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers en Jolanda Wijsmuller

Zie ook onze website: www.referendumhouten.nl


Website over het referendum is in de lucht

2021-01-17 20:50:20

Beste mensen,

We kunnen u het goede nieuws melden dat de gemeente heeft geconstateerd dat er meer dan 2250 handtekeningen zijn verzameld voor het houden van een referendum. Het referendum gaat dus definitief door. Velen van u hebben hieraan bijgedragen door naast het ondertekenen van de petitiewebsite ook de aanvraag voor het houden van een raadgevend referendum te tekenen. Enorm veel dank daarvoor. Ook voor alle hulp en ondersteuning voor het verzamelen van de handtekeningen.
A.s. dinsdag en woensdag gaat de raad vergaderen over de Ruimtelijke Koers en zullen er allerlei amendementen ingediend worden. We moeten afwachten hoe het uiteindelijke raadsvoostel er na amendering uit gaat zien. Het referendum zal namelijk gaan over het voorstel inclusief alle amendementen. Op 29 januari zal een besluit worden genomen over de uiteindelijke referendum vraag.
In aanloop naar het uiteindelijke referendum zal nog heel wat werk verzet moeten worden. Er zijn nog heel veel Houtenaren niet op de hoogte van alle ontwikkelingen. We hebben een eerste stap gezet door door een website te maken over het referendum: www.referendumhouten.nl

Op deze website kunt u allerlei informatie en achtergronden over de ruimtelijke koers, de processen en het referendum lezen. Wij willen u vragen deze website zoveel mogelijk te delen met buurtgenoten en mensen die u kent in de gemeente Houten zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken.
Via deze site kunt u ons natuurlijk ook altijd bereiken met uw vragen en opmerkingen

Hartelijke groet
Rino Jonkers
Ellen Jonkers-Standhardt
Jolanda Wijsmuller


Poster en handtekeningen

2020-12-16 13:11:19

Beste Mensen,  

Weer even een bericht omtrent de stand van zaken met betrekking tot onze activiteiten voor het referendum.  

Handtekeningen

We zijn nog steeds druk met het verzamelen van de handtekeningen. De huidige lockdown situatie maakt het ophalen van handtekeningen niet gemakkelijker. We zijn hierover in overleg met de gemeente en de referendumcommissie hoe hiermee verder te gaan. Hebben we hierover nieuws dan laten we het u weten. Heeft u handtekeningen liggen, dan kunt u deze nog steeds inleveren op de volgende adressen: Vlierweg 70, Scherpencamp 9, Staatsspoor 9.  

Poster

We zijn momenteel bezig om een raamposter te maken. Deze poster willen we na de kerst door heel Houten verspreiden (zonder contactmoment: kan gewoon door de brievenbus). Via deze raamposter kunnen de inwoners laten zien hoe zij over de Ruimtelijke Koers denken. Wij zijn op zoek naar “wijkcoördinatoren” die de verspreiding in hun eigen wijk (of in een andere wijk) willen coördineren. Wilt u niet coördineren maar wel mee helpen met verspreiding reageer dan ook s.v.p.. Wie helpt ons? We horen graag van u!  

Reageren kan via deze mededeling maar ook via het volgende e-mailadres: petitieruimtelijkekoershouten@gmail.com


Rino Jonkers namens een groep bezorgde Houtenaren

Indrukwekkend aantal handtekeningen (voor referendum) op 7 december ingeleverd bij gemeente Houten

2020-12-08 14:07:44

Beste mensen,

Op 7 december zijn een indrukwekkend aantal handtekeningen (voor de referendumaanvraag over de ruimtelijke koers) op het gemeentehuis afgegeven. Dit waren de handtekeningen die waren geplaatst op het “oude” formulier. We zijn onder de indruk van alle steun van uw kant: GEWELDIG!!!

De komende weken gaan we volop door met het verzamelen van handtekeningen op het “nieuwe” formulier. We stellen het zeer op prijs stellen, indien u ons hierbij blijft ondersteunen. Het zou prachtig zijn als we het vereiste aantal van 2250 handtekeningen ruim zouden halen. Mogen we een beroep op u blijven doen?

Alle handtekeningen die vanaf heden worden ingeleverd, tellen alleen mee indien ze op het nieuwe formulier zijn geplaatst. Let u dus goed op of u het juiste formulier gebruikt. Het nieuwe formulier is van het oude formulier te onderscheiden doordat boven het nieuwe formulier “definitief” staat.

Het nieuwe formulier is via ons gmail adres rondgestuurd. Mocht u nog niet over het formulier beschikken, laat het ons weten dan sturen we het formulier op (berichtje via: petitieruimtelijkekoershouten@gmail.com). U kunt het formulier ook via facebook downloaden (https://www.facebook.com/groups/GemeenteHouten/files) en tenslotte kunt u het geprinte formulier ook afhalen op Staatsspoor 9.

Het is daarnaast ook nog steeds mogelijk om bij de viskraam van Schaap (Oude dorp, Rond, Castellum) te tekenen.

Als u nog suggesties voor ons heeft om handtekeningen efficiënt te verzamelen dan horen we het ook graag.

De komende periode houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rondom de ruimtelijke koers.


Rino Jonkers namens een groep bezorgde Houtenaren

HEEL GOED NIEUWS!!!

2020-12-04 17:03:27

Beste mensen,

 

Hartelijk dank voor alle steunbetuigingen gedurende de afgelopen dagen en weken. Erg fijn!

We hebben zojuist een brief ontvangen van het college van burgemeester en wethouders betreffende de  lijsten met handtekeningen. Deze handtekeningen zijn gelukkig WEL GELDIG. We moeten deze 7 december op het gemeentehuis inleveren.

Alle handtekeningen die nu nog verzameld worden, moeten op de nieuwe format geplaatst worden. Heeft u geen mail ontvangen met de nieuwe format, laat het ons weten dan sturen we u deze format toe. Mocht u niet kunnen printen, laat het ons weten dan zorgen wij dat u formulieren krijgt.

Is het mogelijk dat u dit weekend de handtekeningen, die u heeft verzameld op het oude formulier, afgeeft op de volgende adressen:

 • Scherpencamp 9
 • Staatsspoor 9
 • Vlierweg 70

Gaat u alstublieft door met het verzamelen van de handtekeningen. Met uw steun gaan we het redden om een referendum over de Ruimtelijke Koers Houten 2040 te realiseren. 


Rino Jonkers namens een groep bezorgde Houtenaren

Raad is akkoord gegaan met het houden van een raadplegend referendum

2020-12-02 14:43:21

Beste mensen,

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat in de raadsvergadering van 1 december de raad akkoord is gegaan met het houden van een raadplegend referendum over de Ruimtelijke Koers Houten 2040.

Vanaf heden tot 12 januari 2021 hebben we de tijd om in totaal 2250 handtekeningen te verzamelen. We hebben inmiddels ruim 1000 handtekeningen verzameld. Vanaf heden willen we hiermee dus graag met volle snelheid verder gaan. 

We hebben vandaag nieuwe lijsten gekregen van de gemeente voor de handtekeningen. We zullen deze via het gmail adres verspreiden. Wilt u VANAF HEDEN UITSLUITEND DEZE LIJST GEBRUIKEN voor het plaatsen van uw eigen handtekening en die van uw stemgerechtigde huisgenoten, buurtgenoten en kennissen (wonend in gemeente Houten)

Tevens willen we vragen of er onder u vrijwilligers zijn, die de komende periode actief in de wijken handtekeningen willen verzamelen. Indien dit het geval is, wilt u zich dan bij ons melden? Wij stellen uw hulp zeer op prijs en hebben uw hulp ook hard nodig om deze klus te klaren.

Handtekeningen kunnen nog steeds worden ingeleverd op Scherpencamp 9, Staatsspoor 9, Vlierweg 70.

(om een beeld te krijgen of er voldoende handtekeningen zijn, willen we u vragen de handtekeningen in te leveren zodra u stopt met verzamelen)


Rino Jonkers namens een groep bezorgde HoutenarenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...