volledige fysieke opening basisscholen Eduquaat en Meerderweert

Neem contact op met de schrijver van de petitie

scholen weer open - einde petitie

2021-02-09 18:35:27

Beste ouders,

inmiddels bereikt mij via het ouderportaal het bericht dat de scholen vallend onder Eduquaat en MeerderWeert weer volledig open gaan. Ik ga er vanuit dat jullie dit bericht ook hebben ontvangen.

Dank voor het massaal ondertekenen van de petitie. Dit heeft zeker bijgedragen aan het op andere gedachten brengen van de besturen van Eduquaat en Meerderweert. Deze situatie heeft mij maar weer eens geleerd:

Als je iets niet begrijpt vraag het dan, als het je wordt uitgelegd en je begrijpt het niet vraag het opnieuw en aan ander in je omgeving. Soms geeft het jezelf inzicht dat je het niet goed begreep maar soms geeft het de ander ook inzicht dat deze het niet helemaal bij het rechte eind had.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Veraa


Ouders van schoolgaande kinderen vallend onder Stichting Eduquaat Weert

gebundelde reacties Eduquaat en Onderwijsinspectie naar aanleiding van Petitie

2021-02-09 12:52:34
Geachte heer Cuppers,
 
Dank voor uw mail en toelichting. Graag deel ik het bericht dat ik zojuist heb ontvangen van de onderwijsinspectie die onze opvatting als ouders bevestigd. U verwijst naar PO-raad etc. De onderwijsinspectie geeft duidelijk aan dat het alleen aan de GGD is om te bepalen wanneer scholen tijdelijk dicht gaan. Mijninziens handelt u momenteel dus niet binnen de wettelijke kaders waar u zich als bestuur aan dient te houden en verzoek ik u nogmaals de scholen z.s.m. wederom volledig te openen.
 
met vriendelijke groet,
 
Jeroen Veraa
 
 
Van: noreply.proza@owinsp.nl <noreply.proza@owinsp.nl>
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 13:17
Aan: 
Onderwerp: 1106846 Beantwoording van uw melding
 
Beste heer Veraa,

Bedankt voor uw meldingen. Goed dat u uw zorgen over de school met ons deelt. Hieronder leest u waar u het beste met uw zorg of klacht terecht kunt en wat wij met uw melding doen. 

Heropening scholen
Les op school is het beste voor leerlingen, daarom gaan de basisscholen open vanaf 8 februari. Dat is ook verantwoord volgens het OMT, de risico’s zijn beperkt. Alleen als de GGD zegt dat het niet kan of als er te weinig leraren zijn, kan een school tijdelijk dicht gaan. Het ministerie snapt dat er zorgen zijn, daarom nemen ze ook aanvullende maatregelen. Op 4 februari kregen de scholen hiervoor praktische richtlijnen, zodat ze 8 februari open kunnen. Als het schoolbestuur aangeeft dicht te willen blijven, gaan wij in gesprek met dat bestuur.

Wat doen wij met uw melding?
Uw melding komt terecht bij het verantwoordelijke inspectieteam. Meldingen zijn belangrijk voor ons toezicht op het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. Ze helpen ons om beter zicht te krijgen op een school en het onderwijs als geheel. Mochten we nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op.

Waar kunt u met uw zorg of klacht terecht?
Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat iedere leerling onderwijs kan blijven volgen. 

Wanneer u zich zorgen maakt of problemen rondom de coronamaatregelen ervaart, dan kunt u terecht bij de directie of het bestuur van de school. Komt u er in gesprek niet uit en wilt u een klacht indienen? Dan kunt u daarvoor terecht bij de directie en/of het bestuur van de school, maar niet bij de inspectie. De klachtenregeling van de school staat in de schoolgids. Daar vindt u ook de contactgegevens van het bestuur. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Om te reageren op dit bericht dient u het e-mailadres van de Onderwijsinspectie te veranderen in loket@onderwijsinspectie.nl.

Met vriendelijke groet,

Simone Teitsma
Loket Onderwijsinspectie

Van: Frank Cuppers | CvB Stichting Eduquaat <f.cuppers@eduquaat.nl>
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 12:58
Aan: 
Onderwerp: RE: Volledige fysieke opening basisscholen Eduquaat en MeerderWeert
 

Beste heer Veraa,

 

Wij hebben uw petitie ontvangen. Uw verzoek en uw verwachtingen zijn duidelijk.

Alle meningen rondom het werken met volle-halfvolle klassen (positief-negatief, kritisch-mild, voorstanders-tegenstanders) van ouders, omgeving, opinie en personeel nemen wij serieus.

In onze afwegingen en besluitvorming richten wij ons op de richtlijnen en mogelijkheden die geboden worden en stemmen wij onze maatregelen en onze aanpak af met de PO-Raad en de onderwijsinspectie.

Over de aanpak en keuzes rondom het opstarten van fysiek onderwijs aan alle kinderen hebben wij als bestuurders, samen met onze schoolleiders en andere gremia, te maken met belangen van kinderen, ouders maar ook belangen van ons personeel.

 

Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk onze kinderen weer in een normale setting, in deze onzekere coronaperiode, op onze scholen te ontvangen en vragen tot die tijd om ieders begrip en geduld.

Voor meer actuele informatie over de opstart van fulltime onderwijs op onze scholen verwijzen wij u naar een nieuwe ouderbrief die vandaag op de ouderportalen van onze scholen zal verschijnen.

 

Met vriendelijke groeten, mede namens mijn collega Patrick Limpens,

 

Frank Cuppers
Voorzitter College van Bestuurf.cuppers@eduquaat.nl
www.eduquaat.nl
 
T   0495 – 780331
 
Postadres: Postbus 10051, 6000 GB Weert

MET INGANG VAN 8 JUNI 2020 ZIJN WIJ VERHUISD. ONS NIEUWE BEZOEKADRES: BEATRIXLAAN 1, 6006 AH IN WEERT.


Ouders van schoolgaande kinderen vallend onder Stichting Eduquaat Weert

aanbieding Petitie aan besturen Educuaat en Meerderweert

2021-02-07 20:47:34

Beste ouder(s)

net hebben de besturen van  Educuaat en Meerderweert de 550 handtekeneningen (stand 7-2-2021 21.30uur) aangeboden gekregen. Onderstaand de begeleidende mail:

Geachte besturen van Stichting Eduquaat en Stichting MeerderWeert,   Langs deze weg bied ik u de petitie “volledige fysieke opening basisscholen Eduquaat en MeerderWeert” aan. De petitie omvat de volgende oproep:   Wij, ouders van schoolgaande kinderen, roepen Stichting Eduquaat en Stichting MeerderWeert op om alle basisscholen die vallen onder de koepel van Eduquaat en MeerderWeert, per direct weer volledig te openen voor fysiek onderwijs zodat onze kinderen weer 4 tot 5 dagen in de week klassikaal onderwijs kunnen genieten binnen het aantal uren dat de school deze normaliter (buiten corona tijd) zou verzorgen. Tot onze spijt moeten wij gebruik maken van een middel als een petitie omdat wij als individuele ouder geen gehoor vinden/geen gesprek mogelijk is bij de Stichting Eduquaat Weert. Bij verzoek om toelichting/een gesprek wordt het standaard antwoord gegeven: "dit is ons beleid daar moet u het mee doen". Inzage in akkoord van Onderwijsinspectie op deze handelswijze wordt niet geboden. Navraag bij de Onderwijsinspectie leert dat het beleid van de Rijksoverheid uitgaat van volledige opening van de scholen met fysiek aangeboden onderwijs conform reguliere uren. De Onderwijsinspectie bevestigt tevens dat dééls onderwijs op afstand cq. thuisonderwijs niet valt onder dit beleid. Bevoegdheid tot aanpassingen van dit beleid ligt enkel bij de GGD in overleg met de Onderwijsinspectie. Niet bij Stichting Eduquaat. Wij roepen Stichting Eduquaat en MeerderWeert daarmee nogmaals op uitvoering te geven aan het door de Rijksoverheid bepaalde beleid en af te stappen van haar eigen onwettige standpunt aangaande beperkt aanbieden van fysiek klassikaal onderwijs.” In de bijlage treft u aan de 550 handtekeningen (stand zondagavond 7-2-2021, 21.30uur). zie https://www.petities.com/volledige_opening_basisscholen_eduquaat_weert voor het meest actuele aantal handtekeningen. Hierbij wil ik u vriendelijk verzoeken gehoor te geven aan deze oproep om uw beleid aan te passen aan het vanuit de Rijksoverheid gecommuniceerde beleid aangaande het openen van de basisscholen. Let wel de vele reacties die de handtekening motiveren zijn een NEE tegen het beleid waarvoor u als bestuur een keuze hebt gemaakt. Deze reacties zijn zeker wel een JA van vele ouders die hun dierbaarste, hun meest kwetsbare, hun meest onbetaalbare bezit: hun kinderen, ook in deze moeilijke tijden volledig toevertrouwen aan de dagelijkse zorg en aandacht van hun leerkracht die de kinderen een veilige en sociale omgeving biedt!! Namens alle ondertekenaars van deze petitie verneem ik graag uw reactie,


Ouders van schoolgaande kinderen vallend onder Stichting Eduquaat WeertDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.