GEEN AUTOSTRADE VAN PIJPLEIDINGEN DOOR ANTWERPEN EN LIMBURG

Opmerkingen

#1403

Poeple Ain't No Good...

Jos Holtappels (Diepenbeek , )

#1406

Ik kan niet begrijpen dat België deze kant op wil in plaats van onze aardbol en ons klimaat te willen redden!!! De economie gaat niet voor op de toekomst van de planeet!

Stien Trekels (Hasselt, )

#1408

Ook ik tegen de aanleg van pijpleidingen be waardoor weeral land verdwijnt voor de mens met de nodige overlast erbovenop.

Hawinkel Marcus (LIMBRICHT , )

#1413

Wij hebben hier ons huis pas 7 j geleden gekocht , heel veel verbouwd , de tuin al serieus onder handen genomen
Al onze vrije tijd en spaargeld erin gestoken
En dan zou er een pijpleiding dwars door onze tuin komen ??!! Dees kan nie dees willen we niet aanvaarden !! Geen gevaarte in onze tuin !!

Veerle Lodewyckx (Laakdal , )

#1414

Viersel een landelijk en gezellig dorp is dat al meer dan voldoende getroffen is door de industrie. Denk aan het albertkanaal, de E313, de al bestaande pijpleidingen, ... . Door nog een pijpleiding te leggen en daavoor onteigeningen te moeten uitvoeren wordt Viersel het moderen doel, een dorp dat moet wijken voor de megaprojecten die enkel tot doel hebben het kapitalisme aan te zwengelen.

Kurt Van Tendeloo (Viersel, )

#1426

Heel erg voor de natuur.
Maar denk nu toch is ene keer aan mijn huizeke dat zou moeten sneuvelen. 😪

Stefan Van der Beeuren (Massenhoven, )

#1428

Ik teken omdat ik tegen de leidingstraat ben, zoveel bos en natuur dat verdwijnt, schade aan biotopen, nutteloze verkwisting om petrochemie te boosten, tegen menselijk leed door de vele onteigeningen.

Christel Missotten (Hasselt, )

#1431

Het is gewoon een schande dat zoveel mensen onteigend zullen worden en vele natuurplekken vernietigd zullen worden !

Christophe Lejeune (Zonhoven , )

#1434

Ik geen pijpleiding in mijn achtertuin wil! NIMBY!!

Stijn Joris (Stokrooie, )

#1439

Het natuurgebied in mijn woonregio goud waard is.

Alexander Vanhamel (Hasselt, )

#1446

Handen af van onze buurt en eigendom van mensen

Relinde Bergmans (Houthalen oost, )

#1449

Dit te belachelijk is voor woorden en er absoluut geen bos te veel meer is in Vlaanderen. Er wordt niet op lange termijn gedacht. Wanneer en waar houdt het op?

Ruben Flamand (Kermt, )

#1450

Omdat het gewoon niet kan.

Nadia Gianfelici (Houthalen, )

#1453

Omdat hier echt niemand op zit te wachten, in zijn achtertuin, in de nabije omgeving, in de verre omgeving.. Eender waar, het is gewoon schandalig dat dit aangelegd wordt. Zonder meer.
Zoveel natuurverlies. En voor welk doel ?? Geldgewin!! Niet in mijn naam.

Katrien Buvens (Stokrooie, )

#1456

Ik onderteken de petitie omdat het dwars door mijn pachtgronden zal gaan en ik niet inzie waarom er nog meer plastic gemaakt zou moeten worden ten koste van prachtige natuurgebieden en privé eigendommen.

Wouter Smeets (Kuringen, )

#1460

Geachte heer, mevrouwIk wens van de publieke raadplegingsfase betreffende het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) gebruik te maken om middels dit schrijven onze bezwaren te uiten over de drie huidig vooropgestelde tracés zoals voorgesteld in de startnota, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 december 2020.

Omwille van volgende redenen dien ik dit bezwaarschrift in:

Het doel van de leidingstraat is volgens de startnota om de economische toekomst van de petrochemische industrie veilig te stellen. Als argument wordt naar voor geschoven dat een leidingstraat daarvoor noodzakelijk is, omdat op deze wijze chemische grondstoffen in grotere hoeveelheden over een grote afstand vervoerd kunnen worden. Dat doel kan echter ook via andere transportmiddelen bereikt worden: binnenscheepvaart of treinverkeer. Zo worden momenteel alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd om de binnenscheepvaart te stimuleren. Heel wat chemische grondstoffen die via leidingstraten vervoerd worden, kunnen ook via binnenscheepvaart vervoerd worden. Voor de mogelijkheid om vervoer via het spoor te organiseren verwijs ik graag naar de IJzeren Rijn. Er ligt reeds een bestaande spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Sinds 1992 werd het gedeelte tussen Roermond en Dalheim echter gesloten, waardoor de verbinding niet meer gebruikt kan worden. Prioriteit voor vervoer vanuit de Antwerpse haven richting het Ruhrgebied moet in eerste instantie een heropening van de IJzeren Rijn zijn. De IJzeren Rijn in combinatie met binnenscheepvaart via het Albertkanaal biedt kansen voor het voortbestaan van zowel de industrie in het Ruhrgebied als de industriegebieden in Vlaanderen rond Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen. Op basis hiervan is een bijkomende leidingstraat in principe overbodig.


Als bijkomend argument voor de leidingstraat wordt in de startnota verwezen naar een vermindering van het vervoer over de weg. Er wordt echter nergens becijferd welke concrete impact de leidingstraat op dit vlak zou hebben. Het is hoogst twijfelachtig dat er door de aanleg van de leidingstraat effectief minder vrachtverkeer zal zijn.


De leidingstraat geeft het risico voor heel wat omwonenden dat hun onroerende goed en eigendommen verminderen in waarde omdat ze ineens langs een leidingstraat zullen wonen.


Bijkomend risico voor omwonenden is de veiligheid. Doordat heel wat buurtbewoners ineens naast een leidingstraat zullen wonen, is dit een element dat potentieel een grote impact heeft op de volksgezondheid. Leidingstraten zijn namelijk enkelwandig en kunnen regelmatig lekken vertonen. Middels het alternatief van o.m. binnenscheepvaart wordt dit gezondheidsrisico beter ingeperkt. Gevaarlijke producten worden in de binnenscheepvaart namelijk in dubbel- of driedubbelwandige schepen vervoerd.

Alle tracés van de leidingstraat doorkruisen heel wat landbouwgebied. Landbouw kan nog uitgevoerd worden bovenop de leidingstraat, maar op het moment dat er nieuwe leidingen worden aangelegd is er natuurlijk wel steeds aanzienlijke hinder voor de landbouwers. Landbouwers met gronden op het tracé van de leidingstraat worden op deze manier geconfronteerd met het risico om de X jaar slachtoffer te worden van een periode dat de landbouwvelden niet gebruikt kunnen worden omdat een nieuwe leiding aangelegd wordt. Dit benadeeld de economische positie van deze landbouwbedrijven aanzienlijk op een onrechtmatige wijze.


Alle tracés van de leidingstraat doorkruisen grote oppervlakten bos- en natuurgebied. Het gaat hier dan niet zomaar om wat verdwaalde bomen, maar om enkele stukken van de meest waardevolle natuur in het Vlaams Gewest. Gezien bovenop de leidingstraat geen diepgewortelde beplanting aanwezig mag zijn, worden waardevolle natuurgebieden onherroepelijk verminkt en vernietigd door deze leidingstraat. Het gaat om minstens 344 hectare en maximaal 420 hectare, naargelang het voorliggende tracé dat gekozen wordt. Bewuste natuurvernietiging van die schaal is intussen onaanvaardbaar geworden. Dagelijks maken honderdduizenden buurtbewoners gebruik van deze waardevolle gebieden natuur om te ontspannen, wandelen, fietsen, mountainbiken, sporten, buiten te spelen,… Hun directe omgeving zal veranderen in de negatieve zin door de kaalslag die met de leidingstraat gepaard gaat.


Niet enkel voor mensen heeft deze leidingstraat een negatieve impact. Ook voor de fauna en flora is dit een absolute ramp. Er worden VEN-gebieden, erkende natuurreservaten en zelfs Natura 2000-gebieden doorkruist. Natura 2000-gebieden behoren tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Het doel van Natura 2000-gebieden is om natuur in topconditie te houden en waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en herstellen. Met een doorkruising van deze gebieden door een leidingstraat worden deze principes met de voeten getreden. Bescherming van Natura 2000-gebieden kan overigens enkel wijken indien er een dwingend openbaar belang is, er geen enkel alternatief is en Europa toestemming geeft voor compensatie van de natuur op een andere plek. Aan deze voorwaarden kan onmogelijk voldaan worden voor de leidingstraat. Er zijn namelijk alternatieven mogelijk voor de leidingstraat door vervoer via spoorwegen (herstel IJzeren Rijn) en binnenscheepvaart.


De aanleg van deze leidingstraat wordt ook gekaderd binnen het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. De leidingstraat zou volgens de startnota namelijk vrachtverkeer van de baan houden, wat een positieve impact heeft op de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Dit is echter een zwaard dat langs twee kanten snijdt. De grootschalige verdwijning van natuurgebieden in Vlaanderen heeft als implicatie dat er ook een verminderde natuurlijke capaciteit is om broeikasgassen op te nemen. Een berekening van hoe deze verminderde capaciteit zich verhoudt tot uitgespaarde voertuigkilometers ontbreekt volledig. Meer zelfs, in de startnota wordt de verminderde capaciteit tot opname van broeikasgassen door de natuur volledig genegeerd. Overigens kan de grootschalige verminking en verdwijning van natuur in geen geval in overeenstemming gebracht worden met het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 december 2019. Van dit richtinggevend plan naar 2030 maken de aanplanting van extra bossen, het investeren in extra natuurgebieden i.f.v. de Europese natuurdoelstellingen en het vrijwaren van de open ruimte integraal deel uit. De aanleg van een leidingstraat zoals die voor ligt, kan in geen geval in overeenstemming gebracht worden met de realisatie van voorgaande doelstellingen uit het VEKP.


De ter beschikking gestelde kaarten zijn niet correct en bedrieglijk. In de startnota staat dat de leidingstraat een breedte van 45 meter in beslag zal nemen. Op de kaarten wordt slechts een strook van naar schatting 10 meter aangeduid. Op basis hiervan kan de bevolking zich geen representatief beeld vormen van de werkelijke impact van de leidingstraat.


Tot slot blijkt uit het antwoord van minister Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Johan Danen, gesteld op 14 april 2020 (schriftelijke vraag nummer 552), dat er vandaag slechts een concrete vraag bestaat voor de aanleg van een propaanleiding. Voor de rest stellen er zich geen concrete vragen naar pijpleidingen. De aanleg van een leidingstraat met een breedte van 45 meter (waarin een achttal leidingen gebundeld kunnen worden) is compleet onverantwoord, de gevolgen op het terrein indachtig, tegenover de concrete vraag naar slechts één propaanleiding.


Omwille van alle bovenstaande redenen vraag ik met aandrang dat de Vlaamse Regering geen van de drie reeds voorgestelde tracés in uitvoering brengt. De gevolgen overheen het hele traject zijn te groot op maatschappelijk en ecologisch vlak. Bovendien kunnen de doelstellingen die middels de leidingstraat gerealiseerd moeten worden ook op andere wijzen gerealiseerd worden.

Ik hoop dat bovenvermelde bezwaren ernstig in overweging genomen worden en kijk uit naar uw reactie.Met vriendelijke groeten,

Melis Tiny
Hendrickx Jimmy

Tiny Melis (Massenhoven, )

#1461

Ik onderteken deze petitie omdat ik deze pijpleiding een aanslag vind op onze natuur en ook zet ik vraagtekens bij de veiligheid ervan!

Diana Elens (Hasselt, )

#1462

Vandormael

Patrick Vandormael (Genk, )

#1463

Wie de timelapse van Google earth gezien heeft over onze impact op natuur en milieu tijdens de laatste 30 jaar, kan dit onmogelijk nog goedkeuren. Het gemak en de ijver waarmee we de laatste 3 decennia natuur en leefkwaliteit opofferen t.b.v. economische belangen, is hemeltergend en zal snel leiden tot een onleefbare aarde. En daar hebben we er maar één van.

Bart Leeten (Hamont , )

#1471

Niets ten koste moet gaan van natuur

Iris van Rooij (Mol, )

#1487

Blif van de natuurgebieden af zijn onze groene longen en ontspanningsregio’s

Christophe Slock (Hasselt, )

#1502

ik onderteken omdat het spijtig zou zijn dat de mooie natuur in Leopoldsburg en Hechtel- Eksel verloren zouden gaan voor deze pijpleiding

Karina Schutters (Leopoldsburg, )

#1504

Er te veel natuur verdwijnt

Eline Marquenie (Hechtel, )

#1508

Dit plan een slecht idee is

Merel Hueting (Laren, )

#1510

Tegen gasleidingen en voor behoud geoen

Roel Mattheus (Houtvenne , )

#1512

De meest voorhanden reden! Red de natuur!

Helga Goos (Laakdal, )

#1514

In de strijd tegen plastiek is dit wel het toppunt..
Natuur moet sneuvelen om een leiding aan te leggen voor stoffen die uiteindelijk ook de natuur vernietigen.
Diep teleurstellend...

Evelien Gijbels (Hasselt, )

#1517

Ik woon in deze streek

Els Van Leemput (Kuringen, )

#1521

Ik vind dat er al meer dan genoeg naar de knoppen is !!

Frank Loots (Schilde, )

#1522

Ik hoop dat de natuur gered word

Kathleen Cortebeeck (Antwerpen, )

#1527

Natuurgebied beschadigen is een ramp.
Dat ze het kanaal volgen.

Margot Meeuwissen (Hasselt, )

#1529

Ik vind het gewoonweg schandalig dat er mensen VERPLICHT hun eigen woning moeten verlaten voor jullie gemak. En dan al het natuurgebied (waar er zo al weinig van over is in België) ook nog eens zwaar door te verduren krijgt!

Bianca Battello (Houthalen-Helchteren, )

#1531

Waardevol natuur en recreatie gebied verloren gaat voor industriële doeleinden

Liese tormans (Kuringen , )

#1532

Mensen en natuur zijn belangrijker dan groot kapitaal

Maurice Moors (3511, )

#1534

Mijn broer en schoonzus zouden hun juist gerenoveerd huis moeten opgeven. 😥😥😥

Lesly Hendrickx (Oelegem , )

#1536

Huizen van familie en vrienden worden bedreigd

Stijn De Schutter (Mechelen , )

#1547

Trace komt mogelijk direct naast ons huis en natuurgebied. Onacceptabel.

Martin Veld (Maasmechelen , )

#1549

Omdat deze leiding knal door natuurgebied gaat!!!!!!!!!

Han Vandendriessche (Hasselt Kiewit , )

#1550

Vlaanderens natuur is belangrijk voor ons voortbestaan, dat onze longen letterlijk worden dichtgeknepen om weeral grote industrieën te laten bestaan ! Het is genoeg geweest ! Stop !

inge kerfs (Zonhoven, )

#1553

Het zonde is om mensen te onteigenen en het mooie natuurgebied in massenhoven te verpesten

Karina Van der Beeuren (Oelegem, )

#1568

Ik onderteken omdat dit gewoon absurd is! Deze mensen hebben een huis gekocht,gebouwd, een leven opgebouwd en door zo een onnozele beslissing gaan ze alles kwijt zijn! Kan alleen in belgië! Waanzin! Armzalig België

David Van Roosendael (Oelegem, )

#1569

Mijn dochter in die buurt woont !

Marie noel Marcoen (Kuringen, )

#1570

Dit mag en kan niet gebeuren.

David Peter (Hasselt, )

#1577

Het is 2021 ! Stop met de steun aan de petrochemie.

Linda Suy (Gent , )

#1578

Ik ben voor de natuur en het behoud ervan

Karolien Corthouts (Kuringen , )

#1583

Ik onderteken niet voor mezelf maar uit solidariteit voor de mensen die hier groot nadeel door ondervinden.

Monika Münch (Bree, )

#1595

Ik onderteken dit omdat ik als jurist milieurecht weet hoeveel moeite er op beleidsvlak gedaan wordt om Natura 2000 gebieden te beschermen en ik het dus niet kan begrijpen dat een project als dit overwogen wordt.

Wendy Altobello (Hasselt, )

#1599

Ik onderteken om mijn woongebied te vrijwaren en beschermen

Mia Werck (3500 Hasselt , )

#1600

Ik in Ranst woon en vrienden van Massenhoven die hun net gerenoveerde huis dreigen helemaal terug open te laten graven.

Dwayne Glazemakers (Ranst, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...