Geen mondkapjes in De Daaf

Wij de leerlingen van de Daaf Geluk school in Haarlem zijn tegen het gebruik van mondneusmaskers in school.

Onze argumenten hiervoor zijn:

Dat zolang de noodwet niet is goedgekeurd door de eerste kamer deze regel ingaat tegen artikel 10 van de grondwet waarin staat dat eenieder recht heeft op "eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer". Aangezien de wettelijke grondslag kleding aan burgers voor te schrijven ontbreekt kan school ons niet verplichten mondkapjes in de school te dragen. Aangezien wij leerplichtig zijn en geen les mogen volgen zonder mondkapje zou het voor ons niet mogelijk zijn aan de leerplicht wet te voldoen tenzij school weer volledig online les aan gaat bieden. Dit lijkt ons niet de situatie waar we naar terug willen.

 

Tevens ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs dat het dragen van een mondkapje de kans op het krijgen van corona op school verkleint. Directeur van het RIVM en tevens voorzitter van het OMT Jaap van Dissel gaf vrijdag 2-10-2020 nog aan dat gewone mondkapjes weinig effect hebben en daarom is het in onze ogen niet nodig de mondkapjes binnen de school te dragen.

 

Tevens geeft de school in de nieuwsbrief aan dat 1 van de redenen om een mondkapje in de school te dragen is dat medewerkers in de gangen en in leerlingen ruimtes beschermt dienen te worden. In eerdere communicatie werd juist gezegd dat docenten voor de les het lokaal verlaten om niet gelijktijdig met leerlingen zich in de gang te begeven. Dat ene personeelslid wat wel gelijktijdig zich in de gang met leerlingen bevindt zullen wij als leerlingenbde mogelijkheid bieden veilig door de gang te lopen door hem voorrang te geven in de gang en te wachten tot hij gepasseerd is. Tevens kan dit personeelslid zich zelf beschermen indien hij dit wenselijk acht door zelf een mondneusmasker te dragen.

Ook maken wij ons zorgen om de financiële gevolgen die deze maatregel met zich meebrengt. Op een gemiddelde schooldag die van het eerste t/m het achtste uur duurt gebruik een leerling die het mondneusmasker correct volgens de RIVM richtlijnen gebruikt minimaal 6 mondneusmaskers. Indien een leerling naar het toilet moet tijdens de les of een practicum heeft zal dit nog verder oplopen. Wij verwachten niet dat er leerlingen en personeel zijn die zich aan de richtlijnen houden waardoor de maatregel geen effect heeft maar wel het risico op verspreiding in de school vergroot en dat is juist wat we willen voorkomen.

Ook is het niet uit te leggen dat leerlingen onder de 18 jaar contact met elkaar mogen hebben zonder beschermende maatregelen en op school hier wel gebruik van moeten maken. Volgens minister Arie Slob wordt dit advies enkel en alleen gegeven omdat dit een vraag is vanuit de scholen. Er ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs dat door deze regel in te voeren het aantal besmettingen verkleint kan worden. Aangezien wij als leerlingen er vanuit gaan dat leerkrachten op onze school zelf logisch kunnen nadenken zullen zij het met ons eens zijn dat een regel invoeren omdat een grote groep mensen hier om vraagt geen reden mag zijn om een situatie te creëren die mogelijk meer kwaad dan goed doet.

Daarbij komt ook steeds meer naar voren dat door de snelle productie van mondneusmasker in laagelonenlanden en het tekort schieten van kwaliteitscontroles veel mondneusmasker op de markt gekomen zijn die voor de gezondheid schadelijke stoffen bevatten. Wat de invloed hiervan is op de gezondheid van kinderen is nog onbekend maar het is niet uitgesloten dat de kankerverwekkende stoffen later tot gezondheidsschade kunnen gaan lijden. Deze mondneusmasker worden over het algemeen gedragen door jongeren, juist de populatie kinderen van onze school. Niet iedereen is financieel gezien in staat om voldoende veilige mondneusmasker aan te schaffen om voldoende af te kunnen wisselen op een schooldag. Er zijn nog meer argumenten waarom het dragen van mondneusmaskers schadelijk is. Wij hebben er voor gekozen deze niet allemaal op te sommen.

Als laatst willen wij wijzen op de enorme impact voor het milieu . Wegwerpmondneusmaskers zijn een enorme berg afval. Indien de school deze allemaal af moet voeren levert dit tevens extra veel kosten aan afvalinzameling op. Indien een leerling gebruik maakt van herbruikbare mondneusmaskers worden de ouders opgezadeld met elke dag minimaal 6 mondneusmaskers die op 60 graden gewassen dienen te worden. Wij gaan er dus vanuit dat school na het lezen van deze argumenten tot de conclusie komt dat het dragen van een mondneusmasker een advies blijft zoals minister Arie Slob bedoeld heeft. Wij verwachten dat de MR onze punten serieus meeneemt in de overwegingen of mondneusmaskers verplicht worden gesteld of dat school zich conformeert aan het advies van de minister en het aan de leerling zelf over laat of hij een mondneusmaskers wil dragen. Indien school over gaat tot het verplicht stellen van mondneusmasker verwachten wij dat het personeel toeziet op en zelf het goede voorbeeld geeft door de mondneusmaskers slechts eenmalig te dragen. Want het ene advies opvolgen terwijl je een belangrijker advies naast je neerlegt zou natuurlijk vreemd zijn.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Jochem middndorp toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...