Weidevenne:Veiligheid voor alles!!!!!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Veiligheid Weidevenne komst noodopvang asielzoekers!

2015-10-01 19:45:19

Beste Weidevenner,

Helaas moeten wij toch weer gebruik maken van Petitie24 omdat de Veiligheid van de Weidevenner weer in het gedrang komt. De gemeente is van plan een noodopvang voor asielzoekers te plaatsen in het leegstaande piekgebouw, midden op het schoolplein. Hier komen asielzoekers waarvan de identiteit nog niet bekend is en ook de reden voor hun komst nog niet duidelijk is.

De gemeente kan de veiligheid van onze kinderen en buurtbewoners niet garanderen. Zij schuiven dit af op de politie en het COA. En leggen de verantwoordelijkheid bij de asielzoeker zelf. Maar gezien de toestanden in de AZC's in heel Nederland, hebben wij daar weinig vertrouwen in.

Wij vinden het onverantwoord dat de gemeente er überhaupt over nadenkt om de Nijlstraat als opvang te gebruiken. En hopen dat u er ook zo over denkt. Op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur is er een raadsvergadering/informatieavond in de P3. U kunt nog spreektijd aanvragen.

Het is ook mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld bezwaarschrift.

Mocht u geen informatie meer willen ontvangen van deze petitie kunt u zich afmelden. 

 

Met Vriendelijke groet, 

Veilig Nijlstraat

 

Geachte bewoner Weidevenne,

Hieronder vindt u een tekst als voorbeeld voor het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit om een noodopvang voor asielzoekers te vestigen in het Nijlgebouw aan de Nijlstraat 156 in de Weidevenne.

De tekst is een voorbeeld. U kunt er zelf een brief van maken die geschikt is voor uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.

Verstuur uw bezwaarschrift aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.

Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. De gemeente kan onvolledige of onjuist ingevulde bezwaarschriften weigeren - niet ontvankelijk verklaren, dus let erop dat u uw bezwaarschrift volledig en juist invult.

 

<uw naam>

<adres>

<postcode en woonplaats>

<e-mail, indien beschikbaar>

 

BSN: <uw burgerservicenummer>

 

Aan

Gemeente Purmerend - Burgemeester en wethouders 

Afdeling Bezwaar en beroep

Purmersteenweg 42

1441 DM, Purmerend

Postbus 15

1440 AA Purmerend

 

 

 

 

Onderwerp: bezwaarschrift tegen noodopvang vluchtelingen in het Nijlgebouw

 

Purmerend, 1 oktober 2015

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw voorstel van 22 september 2015. Het kenmerk van het voorstel is: MO 1229646 - Opvang vluchtelingen en statushouders. Ik stuur een kopie van het voorstel met dit bezwaarschrift mee. 

….Schrijf hier uw bezwaar……

Ik wil mijn bezwaren graag mondeling toelichten in een hoorzitting.

 

Daarnaast wil ik in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die ik voor deze bezwaarprocedure maak. 

 

Ten slotte verzoek ik u om het voorstel niet uit te voeren totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift hebt genomen.

 

Hoogachtend,

<naam en handtekening>

 

Bijlage: kopie van de beslissing(deze vindt u hier: 

http://purmerend.nl/content/groot-aantal-vragen-over-mogelijke-opvang-van-vluchtelingen )

 


veiligverkeernijlstraat

Klankbordgroep Veilig Verkeer Nijlstraat is opgelucht maar blijft kritisch.

2015-02-06 12:08:43

Klankbordgroep Veilig Verkeer Nijlstraat is opgelucht maar blijft kritisch. 

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Purmerend om de school De Roos niet in de Nijlstraat te vestigen, geeft de Klankbordgroep Veilig Verkeer Nijlstraat (KBG) aan opgelucht te zijn over dit besluit.

Het rapport van bureau Mobycon, hoe aanvechtbaar ook, wijst echter wel uit, dat de huidige situatie te druk en te verkeersonveilig is. Dit is al in een eerder onderzoek (Octopus) aangetoond en de toen genomen maatregelen blijken onvoldoende te werken. Dit wordt nog eens bewezen door de lijst die door de KBG is opgesteld van (bijna) ongelukken rond de school.

De KBG verwacht nu nog wel van de gemeente, dat naar aanleiding hiervan, de gemeente alsnog aanvullende maatregelen treft om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. 

Daarnaast zal de KBG kritisch volgen welke plannen de gemeente uit zal werken voor gebouw De Nijl, met name de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid en de wijk.


veiligverkeernijlstraat

Basisschool De Roos niet aan de Nijlstraat

2015-02-05 17:15:34

 

Beste buurtbewoners, 

Hierbij het persbericht van de Gemeente Purmerend. Wij willen jullie bedanken voor alle steun, aanwezigheid, medewerking, hulp die wij van jullie hebben gekregen!

 

Basisschool De Roos vestigt zich aan Mercuriusweg en niet aan Nijlstraat

Het college van B&W heeft besloten dat basisschool De Roos niet in het piekgebouw van brede school De Kraal aan de Nijlstraat wordt gehuisvest. Het verkeersonderzoek is afgerond en geeft aan dat vestiging van de school mogelijk is als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De conclusies uit het rapport geven echter aanleiding tot discussie. Het college weegt dit mee in het besluit om te kiezen voor een andere locatie. Het schoolgebouw aan de Mercuriusweg komt binnenkort vrij. Dit gebouw is geschikt voor vestiging van De Roos. Na de zomervakantie zal de basisschool daar starten.

In eerste instantie zou de school in het piekgebouw van Brede School De Kraal in Weidevenne worden gevestigd. Dit werd uitgesteld omdat de gemeenteraad eerst een onderzoek wilde naar de verkeersveiligheid in het gebied. Ook moet nog blijken hoe de omvang van de school zich de komende jaren ontwikkelt. Daarnaast kan het schoolbestuur van de Roos niet langer wachten op duidelijkheid over hun toekomst.

Het schoolgebouw aan de Mercuriusweg is centraal gelegen in Purmerend. Wanneer de school zodanig groeit dat deze locatie te klein wordt, zal een alternatieve locatie voor de school gezocht worden, waarbij de school mee gaat in de gebruikelijke herschikking van onderwijshuisvesting.

Basisschool De Roos

Momenteel heeft basisschool De Roos zo’n 30 leerlingen. De komende jaren zal blijken hoe de groei zich ontwikkelt. De locatie aan de Mercuriusweg is groot genoeg om de school tot een maximum van 150 leerlingen te huisvesten. Het hoofdgebouw (6 lokalen) wordt daarvoor opgeknapt. De noodlokalen die nu op het terrein staan, worden weggehaald.

Locatie Nijlstraat

Het piekgebouw aan de Nijlstraat komt hiermee vrij. Het college denkt na over de toekomstige bestemming van het gebouw waarbij gedacht wordt aan woningen.

Het college legt het besluit ter meningsvorming voor aan een raadscommissie. 


veiligverkeernijlstraat

Het sprookje dat De Roos heette

2015-02-02 17:39:39

Het sprookje dat De Roos heette

door Mobycon en gemeente Purmerend

 

Om alsnog haar zin door te zetten t.a.v. de vestiging van De Roos heeft de gemeente een drietal noodgrepen bedacht die kant nog wal raken en lijken op een wanhoopspoging de zaak op verkrampte wijze alsnog te redden. Daarbij stellen zij het volgende voor, hetgeen meer weg heeft van paniekvoetbal dan een doordachte en strategische visie:

 

Blauwe zone invoeren:

Hier worden de bewoners dubbel het kind van de rekening, omdat zij voor die ontheffing moeten gaan betalen en bezoek moeten vragen om verder weg te parkeren óf steeds de auto en/of schijf te verzetten.

Een blauwe zone invoeren in een woonwijk heeft ongeveer het zelfde realiteitsgehalte als een Berlijnse muur bouwen op een onbewoond eiland! Het dient geen enkel doel en is totaal zinloos. Bovendien zou de handhavingscomponent zinloos zwaar drukken op het al beperkte handhavingsbudget van de gemeente. En beleid waarvan je op voorhand weet dat je het niet gaat handhaven moet je niet invoeren. Dat is zoiets als flitsen voor snelheidsovertredingen met het beschermkapje op de lens.

De inrichting en handhaving van een vergunningenstelsel om bewoners te ontheffen zouden bovendien kostentechnisch totaal onverantwoord zijn.

 

Spreiding breng en haal tijden: Het spreiden en halen van kinderen zal in onze overdrukke wijk de overlast periode alleen maar in duur verlengen. Dus i.p.v. overlast beperken gaat de gemeente hierdoor de overlast in duur voor de bewoners van de wijk alleen maar verlengen met alle negatieve consequenties van dien. Daarbij is nog geen eens gesproken over milieuschade en CO2 uitstoot in de wijk over een verlengde periode. Ook is de geluidsoverlast door deze constructie onacceptabel voor de overige leerlingen van de Kraal.

De onderbouwing ontbreekt ook volledig, Mobycon heeft de parkeerdruk gemeten voor het HELE uur, niet per deel daarvan. Er is gemeten tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 10.00 en 11.00 uur. Er is dus GEEN meting gedaan tussen 9.00 uur en 10.00 uur en in halve uren (tussen 8.30 en 9.00 uur).

Dus pas ná 9 uur ontstaat er eventueel genoeg ruimte, niet daarvoor! Welke basisschool start er ná 9 uur pas? Totaal onrealistische oplossing....

 

Alle Onderwijzers moeten 100 meter van de school parkeren: Dit voorstel heeft een hoog Efteling gehalte, daar worden dromen immers waar gemaakt. Maar wij denken dat je beter een kraslot kunt kopen omdat daar de winkans statistisch waarschijnlijk hoger is. Het voorstel is totaal oncontroleerbaar en verre van realistisch. Of de gemeente moet zich wettelijk gelegitimeerd zien om kentekens van onderwijzers te registreren en te volgen. Dit lijkt ons juridisch met oog op privacy overwegingen een onhaalbare doelstelling. En wat dacht je van de nog grotere overlast buiten de 100 meter, daar wordt het ook al drukker door de blauwe zone en de komst van de 46 appartementen! Dit is geen oplossing, dit is VERPLAATSING van het probleem!!

 

Gedurende twee lange avonden heeft de Klankbordgroep (KBG) in het overleg met de gemeente en Mobicon de fundamenten onder het onderzoek volledig weggeslagen.

De toezeggingen van gemeente en Mobycon die na.v. commentaar van de KBG gemaakt zijn worden wederom niet nagekomen! De gemeente en Mobycon negeren alle bezwaren van de KBG stelselmatig.

 

Belangrijkste punten:

 

-Onjuiste data mbt telslangen (bureau blijft volhouden dat deze er al op 17 okt in de herfstvakantie lagen, maar ze zijn op vrijdagochtend 24 oktober in de stromende regen pas neergelegd!).

Hier is geen sprake van een eenmalige vergissing, want alle datums tussen het leggen en verwijderen en het repareren van de kapotte telslangen kloppen niet. Met andere woorden: dit kan alleen als de metingen BEWUST zijn aangepast. En als de datums van de metingen al niet kloppen. Wat klopt er dan nog wel van deze metingen?

Bewijs is diverse malen aangeleverd, in de vorm van whatsapptranscripties, getuigenverklaringen, screenshots van fb meldingen en notabene de eigen notities van Mobycon en gemeente op Mixxt, maar alles is volledig terzijde gelegd.

-Te hoog aantal nieuwe parkeerplaatsen voor de appartementen op de Nijlstraat gehanteerd.

Voor de beide Kronen worden 18 NIEUWE parkeerplaatsen aangelegd, het bureau telt met 23, in dit aantal zitten de reeds bestaande parkeerplaatsen aan de Nijlstraat voor de gebouwen meegeteld (bouwtekeningen bewijzen dit). Keiharde dubbeltelling, maar wordt (op aangeven van de gemeente) NIET AANGEPAST.

 

 

-Een lager leerlingaantal voor De Kraal gehanteerd (600 ipv 730) om rekentechnisch uit te komen op de benodigde aantallen om de maatregelen rendabel te laten zijn.

Dit lagere aantal wordt pas over drie jaar bereikt!

-Absurde, rigoureuze maatregelen zoals een BLAUWE ZONE RONDOM DE SCHOOL om alles 'passend' te krijgen OP PAPIER.

Zo wordt er uitgegaan van een niet onderbouwd en onrealistisch hoog aantal busjes (23!!) waarmee de kinderen vervoerd moeten gaan worden. Alleen al de Verordening Leerlingvervoer Purmerend sluit deze vorm van vervoer voor De Roos volledig uit!!

De klankbordgroep vind het onbegrijpelijk dat er zo makkelijk gegrepen wordt naar een oplossing in de vorm van vervoer met busjes. Er is niemand die vooraf kan garanderen hoeveel busjes er gaan rijden maar het is wel de basis van het advies geworden!

 

We horen het wethouder Voorbij nog zó zeggen: 'Als uit het rapport blijkt dat het niet past, zal De Roos niet vestigen op de Nijlstraat.'

Wij vragen ons inmiddels af of deze belofte ook een sprookje was, alle signalen wijzen daar op dit moment helaas wel op. Alleen blijkt het (wederom) een wel héél slecht eindigend sprookje te worden.....

Houdt uw email in de gaten: zodra bekend is wanneer de vergadering van het College en de Raad zijn over het besluit van de komst van De Roos, zullen wij u op de hoogte brengen. 

 


veiligverkeernijlstraat

Concept Rapport Verkeersonderzoek

2015-01-09 12:21:04

9 januari 2015

Beste buurtbewoners, 

Omdat er wellicht mensen zijn die geen Facebook hebben en dus niet het bericht op " Wij Weidevenners" of " Veilig Verkeer" hebben kunnen lezen, willen wij u ook graag op de hoogte brengen van het bericht dat wij hierop hebben geplaatst.

Zoals aangegeven zouden wij jullie op de hoogte houden zodra er meer bekend zou kunnen worden gemaakt over het rapport betreffende het verkeersonderzoek. Gisterochtend hebben wij het CONCEPT rapport van het verkeersonderzoek ontvangen. Tot onze grote schrik en verwarring staat dit CONCEPT rapport inmiddels ook op Weidevenner.nl. Uit navraag blijkt dat er gisteren door de gemeente meteen een persbericht uit is gestuurd naar de Purmerendse Media MET hierbij het CONCEPT rapport. 

Uiteraard hadden wij iedereen graag op de hoogte gebracht van alle informatie die ons gedurende het proces toe was gestuurd (en de vele discussies die hierover ontstaan zijn), maar wij wilden niet de zwarte Piet toegeschoven krijgen over het uit laten lekken van vertrouwelijke informatie. 

Dit is een goed voorbeeld van de samenwerking gedurende het gehele proces met de KBG. Wij houden ons netjes aan de regels en de Gemeente Purmerend heeft haar plan al getrokken en heeft voor de sier de KBG aangetrokken. Alle stukken zouden nl. vertrouwelijk behandeld moeten worden, zo ook dit stuk, lijkt ons. Eigenlijk is het dan ook geen hele grote verrassing voor ons dat de Gemeente Purmerend dit dan wel doet: tijdens de hele loop van het onderzoek heeft de KBG de gemeente voortdurend moeten wijzen op het moeten nakomen van gemaakte afspraken. 

De gemeente had ons afgelopen maandag laten weten dat wij het CONCEPT rapport gisteren zouden ontvangen en gaf ons de optie om dit dezelfde avond of aankomende maandagavond te bespreken: volgende week dinsdag zou het dan besproken worden met het college. Omdat wij zelf ook nog een privé-leven hebben en het voor ons ondenkbaar kon zijn dat na een bespreking op maandag, het CONCEPT rapport voor dinsdag al aangepast zou zijn tot een daadwerkelijk rapport, hebben wij aangegeven het hier niet mee eens te kunnen zijn. 

De gemeente Purmerend heeft hierop besloten om e.e.a. met een week uit te stellen: volgende week woensdag zal de KBG samen met de Gemeente Purmerend en Mobycon het CONCEPT rapport bespreken en aanpassen op onwaarheden. Tot die tijd konden wij, e.e.a. was vertrouwelijk, jullie dus helaas niet informeren, was ons standpunt. 

De Gemeente Purmerend denkt hier anders over en heeft dus een persbericht uitgestuurd waarin ze de oplossing voor het hele probleem al hadden: de school om 9 uur laten beginnen. Het punt dat ze vanaf dag 1 al aanhaalden, dus eigenlijk zonde van het geld en bovendien al onze inspanningen (wij doen dit er in onze vrije tijd bij, en er zit behoorlijk veel vrije tijd in dit project!). De Gemeente Purmerend vergeet hierbij alleen: 9 uur beginnen houdt niet dat om 9 uur de drukte begint, dit houdt in dat er een vreselijke overloop is in tijden! Bovendien: de kinderen van De Kraal zijn dan al begonnen met hun lessen en dan worden de andere kinderen gebracht: gezien het feit dat het gebouw De Nijl niet leeg is (! er zijn 4 klassen bezet!), houdt dit in dat pratende, schreeuwende kinderen en ouders op de gang afleiding geeft aan de kinderen van De Kraal.

Ondanks het voortdurend hameren van de KBG op realistische uitgangspunten bij het onderzoek, zijn de uitgangspunten in het concept rapport niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen de KBG, het onderzoeksbureau en de gemeente. De conclusies in het rapport zijn wat (een groot deel van) de KBG betreft gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en dus voorbarig, wij distantieren ons van de uitslag van dit rapport.

Helaas hebben wij geen directe link naar het concept rapport. U kunt deze terugvinden op weidevenner.nl: op de homepage staat het artikel over het concept rapport waaronder de link naar dit rapport te vinden is.

Zoals gezegd: aanstaande woensdag hebben wij de bespreking van het concept rapport. De Gemeente heeft het rapport openbaar gemaakt, dus wij nodigen je uit om dit te bekijken! Wellicht dat jullie ons wel kunnen helpen! Wij willen jullie dan ook vragen om zinnig, onderbouwd commentaar zo spoedig mogelijk (woensdag is de bespreking, maar wij willen je commentaar zelf uiteraard ook goed door kunnen nemen) te mailen naar veiligverkeernijlstraat@gmail.com.


veiligverkeernijlstraat

20 november, 20:00 uur, kunnen wij rekenen op uw steun?

2014-11-19 18:04:24

Beste buurtbewoners, 

Zoals u heeft kunnen lezen is het verkeersonderzoek rond De Kraal dat gehouden is, uiteindelijk toch door De Gemeente Purmerend gemanipuleerd. 

Besloten is dat dit onderwerp niet behandeld mag worden tijdens de Commissie Algemene Zaken a.s. donderdag 20 november (dit terwijl dit onderwerp reeds eerder in deze Commissie behandeld is), maar pas in een vergadering op 10 december. Saillant detail: 1 december wordt het verkeersonderzoek afgerond!! Ook hier is dus weer manipulatie in het spel!

Arie Wim Boer en Harry Poppelier zullen nu op 20 november aan het begin van de vergadering het verzoek doen om het onderwerp alsnog te agenderen. Als wij hier in grote getalen aanwezig zijn, zal het veel moeilijker zijn om het onderwerp niet te behandelen. 

Een half jaar lang zijn wij dagelijks, soms zelfs ‘s nachts, bezig geweest met de komst van De Roos en de verkeersveilige situatie rondom de school De Kraal. Vele documenten zijn door ons doorgenomen en er zijn heel veel besprekingen en gesprekken geweest. 

U kunt uw steun betuigen, het enige dat u hiervoor hoeft te doen is aanstaande donderdag om 20.00 uur aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid zou nl. het verschil kunnen maken. Als de conclusie uit het onderzoek getrokken is en het besluit is genomen, dan is het te laat. 

Wij kunnen toch wel op uw steun rekenen? 

 

Graag tot ziens donderdag 20 november om 20.00 uur in het Gemeentehuis Purmerend!


veiligverkeernijlstraat

20 november, 20.00 uur, kunnen wij rekenen op uw steun?

2014-11-19 15:33:08

Beste buurtbewoners,

Zoals u heeft kunnen lezen is het verkeersonderzoek rond De Kraal dat gehouden is, uiteindelijk toch door De Gemeente Purmerend gemanipuleerd.

Besloten is dat dit onderwerp niet behandeld mag worden tijdens de Commissie Algemene Zaken a.s. donderdag 20 november (dit terwijl dit onderwerp reeds eerder in deze Commissie behandeld is), maar pas in een vergadering op 10 december. Saillant detail: 1 december wordt het verkeersonderzoek afgerond!! Ook hier is dus weer manipulatie in het spel!

Arie Wim Boer en Harry Poppelier zullen nu op 20 november aan het begin van de vergadering het verzoek doen om het onderwerp alsnog te agenderen. Als wij hier in grote getalen aanwezig zijn, zal het veel moeilijker zijn om het onderwerp niet te behandelen.

Een half jaar lang zijn wij dagelijks, soms zelfs ‘s nachts, bezig geweest met de komst van De Roos en de verkeersveilige situatie rondom de school De Kraal. Vele documenten zijn door ons doorgenomen en er zijn heel veel besprekingen en gesprekken geweest.

U kunt uw steun betuigen, het enige dat u hiervoor hoeft te doen is aanstaande donderdag om 20.00 uur aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid zou nl. het verschil kunnen maken. Als de conclusie uit het onderzoek getrokken is en het besluit is genomen, dan is het te laat.

Wij kunnen toch wel op uw steun rekenen?

 

Graag tot ziens donderdag 20 november om 20.00 uur in het Gemeentehuis Purmerend!


veiligverkeernijlstraat

20 november, 20.00 uur, kunnen wij rekenen op uw steun?

2014-11-19 13:09:30

Beste buurtbewoners,

Zoals u heeft kunnen lezen is het verkeersonderzoek dat rond De Kraal gehouden is, uiteindelijk toch door De Gemeente Purmerend gemanipuleerd.

Besloten is dat dit onderwerp niet behandeld mag worden tijdens de Commissie Algemene Zaken a.s. donderdag 20 november (dit terwijl dit onderwerp reeds eerder in deze Commissie behandeld is), maar pas in een vergadering op 10 december. Saillant detail: 1 december wordt het verkeersonderzoek afgerond!! Ook hier is dus weer manipulatie in het spel!

Arie Wim Boer en Harry Poppelier zullen nu op 20 november aan het begin van de vergadering het verzoek doen om het onderwerp alsnog te agenderen. Als wij hier in grote getalen aanwezig zijn, zal het veel moeilijker zijn om het onderwerp niet te behandelen.

Een half jaar lang zijn wij dagelijks, soms zelfs ‘s nachts, bezig geweest met de komst van De Roos en de verkeersveiligheid rondom de school De Kraal. Vele documenten zijn door ons doorgenomen en er zijn heel veel besprekingen en gesprekken geweest.

U kunt uw steun betuigen, het enige dat u hiervoor hoeft te doen is aanstaande donderdag om 20.00 uur aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid zou nl. het verschil kunnen maken. Als de conclusie uit het onderzoek getrokken is en het besluit is genomen, dan is het te laat.

Wij kunnen toch wel op uw steun rekenen?

 

Graag tot ziens donderdag 20 november om 20.00 uur in het Gemeentehuis Purmerend!


veiligverkeernijlstraat

Kom 20 november, 20.00 uur naar het Gemeentehuis

2014-11-15 11:56:03

Beste buurtbewoners,

Noteer alvast in uw agenda 20 november, 20.00 uur Gemeentehuis Purmerend.

Het is van onze kant enige tijd stil geweest: wij zijn verzocht om zo min mogelijk informatie te verspreiden om te voorkomen dat wij het verkeersonderzoek beïnvloeden. Omdat wij niet de Zwarte Piet toegespeeld wilden krijgen op het moment dat er iets verkeerd zou gaan met het onderzoek, hebben wij dit ook gedaan.

Dit wil echter niet zeggen dat wij achter de schermen niet druk bezig zijn geweest en de nodige, vele, discussies met De Gemeente en het Verkeersonderzoeksbureau hebben gehad.

De metingen door het verkeersbureau zijn inmiddels gedaan, dus daar kunnen wij geen invloed meer op uitoefenen. ECHTER, ons inziens heeft De Gemeente hier wel invloed op uitgeoefend!

Afspraken die gemaakt zijn tijdens een vergadering met De Gemeente, het verkeersbureau Mobycon en de Klankbord Groep (bestaande uit buurtbewoners, De Gemeente Purmerend en de directie van De Roos, hierna KBG) zijn, ondanks veel klagen van een groot deel van de KBG, NIET opgenomen in de offerte van Mobycon.

De reactie van de Gemeente Purmerend:
" De rolverdeling in dit proces is blijkbaar niet helder gecommuniceerd. Mobycon doet verkeersonderzoek op basis van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden. De klankbordgroep voorziet het onderzoeksbureau hierbij van input. De gemeente is hierin de opdrachtgever en bewaakt het proces.”

Echter: als onze input NIET mee wordt genomen, dan is de conclusie toch: wie betaalt, bepaalt.....

Voor de duidelijkheid: in de offerte moeten dus de uitkomsten van de metingen van het onderzoek worden gevuld, waaruit dan de uiteindelijke conclusie kan worden gesteld.

Een groot deel van de KBG heeft dan ook aangegeven niet meer achter het onderzoek te staan!

Wat zijn de belangrijkste punten waar de KBG problemen mee heeft:

* In de offerte wil men niet opnemen dat men de geldende norm van 1,3 per appartement hanteert.
* Mobycon gaat uit van een gemiddeld aantal leerlingen van 23,3 per klas op De Kraal. Dit terwijl het aantal kinderen per klas tussen de 25 en 30 ligt)

*Er wordt door Mobycon en de Gemeente uitgegaan van een veel lager aantal kinderen op De Oeboentoe en De Kawama.
* Onderzoeksgebied is normaliter 100 meter rondom de school. Mobycon zal een straal van 200 meter hanteren. Met gemiddelde tellingen, komt dit altijd positiever uit!
* bij uitzonderlijk slecht/ goed weer zouden de tellingen niet uitgevoerd worden. In week 43 waait en regent het erg hard: er zijn dan ook geen tellingen uitgevoerd. Week 44 gaat de boeken in als de warmste en zachtste laatste oktoberweek van de afgelopen 50 jaar en week 45 is het weer nog altijd bovengemiddeld goed. Deze week zijn er WEL tellingen uitgevoerd!

*Afgesproken was dat het verkeersbord op de Zambezilaan NIET aan zou staan, deze heeft echter ook nog 6 dagen aangestaan, ondanks de melding door een lid van de KBG aan De Gemeente op de eerste dag.

 * Tijdens de tellingen van de verkeersdrukte heeft de bussluis meerdere malen enkele uren open gestaan. Om dit goed te maken, zouden de afgelopen week ook nog tellingen uit worden gevoerd: ook deze week heeft de bussluis meerdere dagen meerder uren open gestaan.
* Brede School functie De Kraal wordt genegeerd. Het aantal lokalen wat volgens de Gemeente Purmerend wordt gebruikt door de scholen Oeboentoe en Kawama klopt niet.

* De verkeerssituatie van De Roos in Zaandam zou mee worden genomen. Dit is nu toch niet opgenomen in de offerte.
* Mobycon gaat er van uit dat alleen kinderen van De Roos die van buiten Purmerend komen met de auto gebracht zullen worden. Echter zullen kinderen van buiten de wijk ook al met de auto gebracht worden.

* Een normale verkeerssituatie zou volgens Mobycon zijn:  5000 tot 6000 voertuigen per etmaal  en 750 voertuigen in beide richtingen per uur. Dit gaat echter om een autoluwe wijk, geen doorgaande weg!

 We hebben toegezegd gekregen door zowel de raad als in de bijeenkomsten van de KBG, gemeente en later het verkeersbureau dat we SAMEN de opzet, inhoud en uitwerking van het onderzoek zouden bepalen. En nu geeft De Gemeente aan: 'we luisteren naar jullie argumenten maar gemeente en Mobycon bepalen en voeren uit!?

Wij zijn het hier niet mee eens en hebben de fractieleden geïnformeerd en verzocht om dit onderwerp aanstaande donderdag (20 november) op de agenda te zetten van de Raadsvergadering.

Kom ook en laat zien dat u het niet eens bent met de uitvoering van dit onderzoek!

Wij zien u graag 20 november om 20.00 uur!


veiligverkeernijlstraat

Komt allen donderdag 25 september, 20.00 uur Stadhuis

2014-09-21 07:58:55

21 september 2014

 

Beste Buurtbewoners,

Komt allen 25 september om 20.00 uur naar het Stadhuis!

Zoals jullie wellicht niet ontgaan zal zijn, is De Nijlstraat de afgelopen weken grootschalig in het (Landelijke) nieuws geweest!

Nadat in juni besloten is dat er eerst een onafhankelijk onderzoek plaats zou vinden naar de verkeersveiligheid en -drukte in De Nijlstraat, heeft Burgemeester Don Bijl in de media een open brief aan De Purmerenders geplaatst waarbij hij hen beticht van islamofobie.  Alle gegronde tegenwerpingen voor het plaatsen van een derde school op deze locatie en een duidelijke verwerping van een anti moslim houding ten spijt…

Naar aanleiding van deze open brief van onze Burgervader heeft de NVU en de Muslim Defence League aangekondigd grootschalige demonstraties in onze wijk te gaan houden. Met deze aankondiging is de rust die even was teruggekeerd in onze wijk in een klap verdwenen!

De media is hier volop opgesprongen: De Telegraaf, Radio NPO op 1: “Op straat”, Radio RTVNH, TV RTVNH, op Facebook Wij Weidevenners en Veilig Verkeer Nijlstraat vind u hier de artikelen terug en de discussies die omtrent dit onderwerp zijn ontstaan.  De links naar de artikelen vindt u onderin dit bericht.

Voorts heeft De Telegraaf een document ontdekt waaruit blijkt dat de overkoepelende organisatie ISBO de Gemeente Purmerend in juni  2013 reeds heeft afgeraden om het SIOZ (De Roos) op te nemen in het Plan van Scholen, dit advies is dus gewoon genegeerd… Deze informatie blijkt terug te vinden te zijn op http://purmerend.nl/content/documenten-over-vestiging-basisschool-de-roos

De leden van De Raad is nu zelfs dringend verzocht om radiostilte te houden omtrent dit onderwerp… 

De Burgemeester verwacht dat de demonstraties van de NVU en de MDL niet plaats zullen vinden of wel mee zullen vallen…

Wij willen graag eerlijkheid,  openheid en steun van onze Burgemeester en het College van B&W! Deze helderheid willen wij graag aanstaande donderdag krijgen.

Deel je deze wens ook? Wij zien je graag donderdag 25 september om 20.00 uur in het Stadhuis!  Als we een statement willen maken, dan zullen we met velen aanwezig moeten zijn: uw aanwezigheid is dus erg belangrijk,  dus komt allen a.s. donderdag!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23084949/__Commotie_om_school__.html
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2463/2014-09-16
http://www.rtvnh.nl/gemist/radio/495/61959/17+september+2014
http://www.rtvnh.nl/gemist/tv/6/62197/17+september+2014
http://www.dichtbij.nl/waterland/regio/artikel/3702179/de-telegraaf-gemeente-negeert-advies-over-islamitische-school.aspx
http://www.rtvnh.nl/nieuws/150957/Commotie+in+Purmerendse+wijk%3A+%22Wij+zijn+geen+racisten%21%22#
http://www.dichtbij.nl/waterland/regionaal-nieuws/artikel/3697798/van-meekeren-d66-weidevenne-heeft-behoefte-aan-rust.aspx 

Veilig Verkeer Nijlstraat
veiligverkeernijlstraat@gmail.com

Veilig Verkeer NijlstraatDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie tonen aan 3000 mensen die andere petities op onze website bekijken, maar deze petitie nog niet hebben bekeken.