RED HET NATUURGEBIED GROENE DELLE IN STOKROOIE

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Laatste dagen om bezwaar in te dienen!

2020-08-05 19:40:43

Beste natuurvrienden,

Vrijdag eindigt de periode dat nog bezwaar kan ingediend worden tegen de herbestemming van een belangrijk stukje natuur in Stokrooie. De Vlaamse regering wil een kwart van de Groene Delle met de meest waardevolle natuurelementen verwoesten om plaats te maken voor industrie. 

Wie dit nog niet heeft gedaan, of wie vindt dat er best nog wat argumenten toegevoegd kunnen worden, het is hoog tijd. 

Hieronder nogmaals onze bijzonder gemakkelijke applicatie om online bezwaar in te dienen. 

 

Bezwaarschrift Groene Delle

2020-07-04 12:16:33  edit.png Bewerken

Een zeer eenvoudige en laagdrempelige manier om bezwaar in te dienen.

Werkwijze
De gebruiker dient zijn naam en adres in te vullen, vervolgens te kiezen uit keuzelijst van 5 vooraf ingevulde argumenten. Er is ook voorzien dat men zelf nog vrije tekst kan toevoegen. 
Als men vervolgens op de knop ‘Versturen’ klikt dan wordt het bezwaarschrift onmiddellijk verstuurd naar de Vlaamse Overheid. Klaar !
Sneller en eenvoudiger kunnen we het niet maken.

Bijzonder aan het online bezwaarschrift De Groene Delle is dat de gebruiker ook zijn handtekening dient te zetten in het webformulier. Ja dat is technisch mogelijk, op dezelfde manier zoals je tekent voor een pakje van DHL of PostNL.


En dat maakt het bezwaarschrift volledig comform aan de wettelijke vereisten. Datum, argumenten bezwaren, persoonsgegevens en handtekening zijn allemaal aanwezig.
De Vlaamse Overheid ontvangt het formulier als een e-mail. Zij kunnen dit vervolgens printen en ‘op de hoop bezwaarschriften leggen’.

https://bit.ly/2BGkSJ0 


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle

Bezwaarschrift Groene Delle

2020-07-04 12:16:33

Een zeer eenvoudige en laagdrempelige manier om bezwaar in te dienen.

Werkwijze
De gebruiker dient zijn naam en adres in te vullen, vervolgens te kiezen uit keuzelijst van 5 vooraf ingevulde argumenten. Er is ook voorzien dat men zelf nog vrije tekst kan toevoegen. 
Als men vervolgens op de knop ‘Versturen’ klikt dan wordt het bezwaarschrift onmiddellijk verstuurd naar de Vlaamse Overheid. Klaar !
Sneller en eenvoudiger kunnen we het niet maken.

Bijzonder aan het online bezwaarschrift De Groene Delle is dat de gebruiker ook zijn handtekening dient te zetten in het webformulier. Ja dat is technisch mogelijk, op dezelfde manier zoals je tekent voor een pakje van DHL of PostNL.


En dat maakt het bezwaarschrift volledig comform aan de wettelijke vereisten. Datum, argumenten bezwaren, persoonsgegevens en handtekening zijn allemaal aanwezig.
De Vlaamse Overheid ontvangt het formulier als een e-mail. Zij kunnen dit vervolgens printen en ‘op de hoop bezwaarschriften leggen’.

https://bit.ly/2BGkSJ0 

 


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle

Crowdfunding

2020-06-25 19:34:31

Beste intekenaars van onze petitie,

 

Het is zover. We staan voor uitgaven waar we het geld niet meer voor in kas hebben. 

We hadden een kleine kas die de voorbije 12 jaar is gespijsd met meestal kleine giften en opbrengsten van activiteiten maar die is leeg. Activiteiten die geld opbrengen zijn spijtig genoeg niet haalbaar in deze coronatijden en vragen trouwens veel voorbereiding. 

Om de onkosten te dekken van de acties die op stapel staan en de eventuele juridische kosten hebben we al op korte termijn nood aan een financiële reserve. 

We zijn ontzettend verheugd dat we dankzij  jullie handtekening al een zeer sterk signaal hebben gegeven en ondermeer een positief onderhoud hebben gehad met de minister.

Opnieuw willen we beroep doen op jullie natuurminnend hart, ditmaal  om een kleine gift te doen om onze kas opnieuw te spijzen. 

Weet dat dit geld goed zal besteed worden in het belang van onze Limburgse natuur. 

Praktisch gezien mogen jullie een bijdrage storten op het rekening nummer van de Limburgse Milieukoepel die ook fiscale attesten mag uitschrijven voor bedragen vanaf 40 Euro. In dat geval niet vergeten naam en adres op te geven. 

Er kan overgeschreven worden op rek. BE04 4500 4915 7131 Limburgse Milieukoepel vzw Geraertstraat 25 te 3500 Hasselt,

met de simpele vermelding: "gift" Niets anders vermelden want dat kan mogelijk problemen geven. Deze rekening is voorbehouden voor dit ene project. 

Beste vrienden, onze Vlaamse regering dwingt ons tot actie. Kom in actie en laat niet alleen uw hart spreken maar doe ook een kleine gift want vele kleintjes maken een groot. 

 

Beste groeten,

In naam van het actiefront,

Wilfried 


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle

Bezwaarschriften tegen het verlies van waardevolle natuur in de Groene Delle

2020-06-18 17:33:36

Beste vrienden natuurliefhebbers,

Op 17 juni heeft een delegatie van het actiefront "red de Groene Delle" symbolisch de handtekeningen overhandigd van meer dan 34 000 bezorgde burgers die wensen dat waardevolle natuur niet langer verwoest wordt om te voldoen aan de honger naar ruimte van de industrie.

Een zeer sterk signaal dat best indruk maakte op de minister.

Het signaal moet nog sterker want na de bezwaarperiode zal de Vlaamse regering definitief  beslissen of de Groene Delle integraal behouden blijft dan wel dat ze hardnekkig het foute pad blijven bewandelen.

Massaal bezwaar indienen dus. Dat kan met eenvoudige bewoordigen met een simpele brief te sturen naar ofwel naar Brussel, zie hier beneden, ofwel binnenbrengen bij de betreffende gemeenten Hasselt, Lummen of Heusden-Zolder.

Om wat duiding te geven plakken we hier twee modellen die een iets andere insteek hebben qua argumentering maar ze mogen ook alletwee gebruikt worden.

Er mogen meerdere bezwaren per persoon ingediend worden.

Eenvoudiger is het om naar de website te gaan van het departement omgeving, rechtstreeks naar het online indienformulier:

https://grups.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar/rid/358 

Je vult zelf het tekstvakje in of je kopieert eenvoudigweg de argumenten bij één of allebei de modellen en je plakt de tekst onderaan in het tekstvakje. Niet vergeten het formulier verder aan te vullen met je naam, adres en e-mail, versturen en klaar is Kees. 

BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN KAN ALS VOLGT:

 • Tijdens het openbaar onderzoek (vanaf 09-06-2020):
 • digitaal via de website (link beschikbaar tijdens het openbaar onderzoek)
 • of tegen ontvangstbewijs bij één van de gemeenten die vallen in het plangebied.
 • of per brief naar de Vlaamse Regering per adres: Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

                     

Model 1

GEEN INDUSTRIE IN DE GROENE DELLE !  

Bezwaarschrift tegen de beslissing van de Vlaamse Regering                        Datum:-- / -- /2020

dd° 15 mei 2020 GRUP Zolder-Lummen Zuid  

Naam:            ----------------------------------------------------------------------------------------                                                Adres:            ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ik dien bezwaar in tegen de beslissing om langsheen het Albertkanaal Industrie in De Groene Delle te plannen  

1.     De natuur in het bedreigde deel van De Groene Delle is van uitzonderlijke natuurwaarde, wat blijkt uit alle studies. Je vindt er een uitzonderlijke soortenrijkdom, en biotopen van oude eiken-berkenheide , moerasland, trilveen, oerven, elzenbroekbos en beekvallei . Het is een onvervangbaar geheel. Een echte groene parel die hier dreigt vernietigd te worden.

  2.     De rest van De Groene Delle krijgt een (weliswaar wankel) natuurstatuut. Waarom het onvervangbare deel met de hoogste natuurwaarden niet?  

3.     Industrie maken in het geviseerde deel langs het kanaal tussen Lummen-Zuid en de Voortbeek splitst de landschappelijke eenheid van De Wijers in twee gescheiden stukken. De Groene Delle in zijn geheel verbindt de natuur in het vijvergebied van Midden-Limburg.  

4.     De planning van de Vlaamse Regering is in strijd met de eigen recentere visie op Ruimtelijke Ordening , het beleid van de betonstop en de klimaatengagementen tot reductie van CO2  

5.     Een groot deel van de geviseerde zone bestaat uit moerasland. Het stilaan structureel tekort aan waterrijke bodems zou moeten aanzetten tot behoud van deze “wetlands”  

6.     Er wordt hoogwaardige natuur vernietigd, terwijl er nog tientallen hectaren ongebruikte industriegronden langsheen het Albertkanaal in Limburg op invulling wachten: er is geen enkele noodzaak om De Groene Delle aan te snijden.  

7.      De natuur die vernietigd wordt blijft voorgoed vernietigd. Ter compensatie elders bos planten in open ruimte is geen oplossing: het duurt generaties vooraleer dat bos een echt bos is, en de rijke biotopen die men vernietigt komen nooit terug. Natuur is niet maakbaar. Niet compenseerbaar. Onvervangbaar.  

Samenvattend:   Het netto resultaat van industrie in De Groene Delle is: minder natuur, minder waterrijk gebied, meer beton, minder open ruimte, meer CO2 ….dit is in strijd met elk wenselijk beleid, en letterlijk een dikke streep door de natuurontwikkeling en de landschappelijke eenheid van De Wijers  

Verder dien ik bezwaar in omwille van………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….    

HANDTEKENING :

 

 

Model 2

Ondergetekende,                                                                                    Datum:     /   /2020           

Naam: ----------------------------------------------

Adres:            --------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekent bezwaar aan tegen de voorlopige vaststelling van het GRUP Zolder-Lummen Zuid bij beslissing van de Vlaamse regering op datum van 15/05/2020  

om volgende redenen:  

·       -Het gewestplan bestemt het gebied als natuur en gezien de uitzonderlijk hoge natuurwaarde is er geen enkele reden om dit te wijzigen. Natuurwaarden dalen niet door een goede ligging aan kanaal en autosnelweg.  

·       -Klimaat en milieu: klimaatdoelstellingen, open ruimte, bestonstop, grondwaterreserves blijven dode letter bij het verwoesten van dit belangrijke natuurgebied.  

·       -Niet noodzakelijk, nodig of gewenst: het opofferen van deze Limburgse natuur is gebaseerd op een aanbodbeleid. Een opportunistische keuze voor een ijzeren vooraad aan bedrijfsterreinen. Deze keuze voldoet op geen enkele manier aan een aanwezige behoefte, noch aan een belangrijke noodzaak , en is zeker niet in het algemeen belang.  

·       -Negatieve balans voor de natuur: het toevoegen van 26 ha aan het enorme industriële aanbod van het economisch netwerk van het Albertkanaal is een peulschil, een half percentje tegenover het enorme verlies van 25% van de Groene Delle. Waar is het zo geroemde evenwicht tussen ecologie en economie dat de Vlaamse regering zegt na te streven?  

·       -Geen strategische maar opportunistsche keuze: de Vlaamse regering wil de zone Zolder-Lummen Zuid ontwikkelen als een groot Europees of regionaal distributiecentrum. Maar de grote containerterminal van de Genkse haven ligt op amper twintig kilometer van de Groene Delle. Nog dichterbij liggen de insteekhavens van Tervant Beringen en Ravenshout Tessenderlo die voor dit soort activiteiten veel beter zijn uitgerust.  

·       -Voldoende alternatieven voor industrie: er liggen in Limburg nog meer dan 100 ha langs het Albertkanaal te wachten op ontwikkeling. Dus waarom het waardevolle gebied van de Groene Delle vernietigen als er alternatieven zijn?  

·       -Toerisme: de Groene Delle heeft een waardevolle rol te spelen in de Limburgse groene economie. Boskap is vernietiging van een attractieve Limburgse toeristische troef!  

·       -Groot draagvlak voor natuur: tijdens deze coronatijd groeit onder de bevolking nog meer draagvlak om onze schaarse natuurgebieden te behouden. Onze petities haalden op een maand zonder grote mobilisatie 34 000 handtekeningen voor het bewaren van dit pareltje in het Limburgs vijvergebied.  

·       Bijkomende redenen: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Handtekening:

 

 


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle

Onze delegatie bij ontvangst op het kabinet van de minister van natuur.

2020-06-18 16:26:03

IMG-20200617-WA00141.png


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle

Meerdere petities

2020-05-20 13:31:51

Van verschillende kanten krijg ik de melding dat er twee petities lopen over het behoud van de Groene Delle. Dat is geen probleem. Wij werken samen en gaan de handtekeningen samen leggen maar enkel die slechts op één petitie hebben getkend. Wij kunnen dit perfect selecteren. Uiteraard maak je geen indruk op het beleid met opgesmukte cijfers en dus nemen we enkel de handtekeningen op in het totaal van diegenen die slechts één keer hebben getekend, op welke petitie maakt niet uit. 


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle

Grote wandelmanifestatie in de Groene Delle

2018-05-04 16:41:21

Zondag 3 juni voeren we actie! We voeren actie tegen het anti natuurbeleid van de Vlaamse regering! We voeren actie voor het behoud van ons prachtig natuurgebied de Groene Delle. We zijn het beu dat natuurgebieden door politieke partijen versjacherd worden in functie van partijbelangen en mandaten. Ordinaire deals die verkocht worden als eerbare politieke akkoorden. We zijn het beu dat elke dag 6 ha bos verdwijnt in Vlaanderen. We zijn het beu dat sinds het aantreden van onze huidige minister van natuurbederf 2000 ha bos zijn verdwenen. We zijn het beu dat ondanks allerhande boswijzers, boskaarten en bosinventaris de Vlaamse regering er niet in slaagt onze reële bosoppervlakte in kaart te brengen. We zijn het beu dat de Vlaamse regering arresten van de raad van state stelselmatig in de vuilbak kiepert. We zijn het anti natuurbeleid van deze Vlaamse regering beu! We zijn het wanbeleid van Joke Schauvliege beu!
AFSPRAAK IN STOKROOIE OP ZONDAG 3 JUNI OM 14 UUR OP DE KANAALDIJK EINDE KANAALSTRAAT (HUISNR 91) VOOR ONZE PROTESTWANDELING. BLIJF OOK ONZE PETITIE TEKENEN EN DELEN https://www.petities24.com/red_het_natuurgebied_groene_dell…IMG_20151009_105405_kopie2.jpg


Wilfried Croux actiecomité de Groene DelleDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...